1 / 29

Temat:

Temat:. Działania na datach. autor:. Damian Brűckner. Kalendarz. Kalendarz juliański -. kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma egipskiego Sozygenesa i wprowadzony w życie w roku 45 p.n.e. jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim.

nat
Télécharger la présentation

Temat:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Temat: Działania na datach autor: Damian Brűckner

 2. Kalendarz

 3. Kalendarz juliański - kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma egipskiego Sozygenesa i wprowadzony w życie w roku 45 p.n.e. jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Kalendarz ten ustalał długość roku na 365 dni plus jeden dzień co 4 lata.

 4. Kalendarz juliański Ustalono długość poszczególnych miesięcy: · Martius (31) · Aprilis (30) · Maius (31) · Iunius (30) · Quintilis (31) · Sextilis (30) · September (31) · October (30) · November (31) · December (30) · Ianuarius (31) · Februarius (28)

 5. Kalendarz juliański Za czasów cesarza Oktawiana Augusta (9 p.n.e.) zmieniono kolejność miesięcy i ich długość: · Ianuarius (31) · Februarius (28) (29 co 4 lata) · Martius (31) · Aprilis (30) · Maius (31) · Iunius (30) · Iulius (31) - na cześć Juliusza Cesara · Augustus (31) - na cześć cesarza Augusta · September (30) · October (31) · November (30) · December (31)

 6. Kalendarz gregoriański Zreformowany kalendarz juliański autorstwa Luigiego Lilio. Odpowiednia bulla została wydana przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku. • Zmiany polegają na: • usunięcia 10 dni, od 5 do 14 października 1582 roku • wprowadzeniu zasady, że lata podzielne przez 100 nie będą przestępne, z wyjątkiem tych podzielnych przez 400

 7. Data Juliańska polega na ponumerowaniu wszystkich kolejnych dni. Chwilą początkową tej rachuby jest godzina 12:00 w południe czasu południka zerowego dnia 1 stycznia 4713 r. p.n.e. Rachubę tę wprowadził Joseph Scaliger w r. 1583

 8. Zmodyfikowana Data Juliańska MJD = 0 dla daty 17.11. 1858 roku MJD = JD - 2400000,5

 9. Data w Excelu

 10. Systemy daty w Excelu

 11. Data w Excelu

 12. Data w Excelu

 13. Działania na datach w Excelu Odejmowanie dat

 14. Działania na datach w Excelu Dodawanie do daty liczby

 15. Standardowe funkcje daty ExcelVBA ROK(liczba) Year (liczba) MIESIĄC(liczba) Month(liczba) DZIEŃ(liczba) Day(liczba) DATA(R; M; D)DateSerial(R, M, D) DZIEŃ.TYG(liczba;2)Weekday(liczba,2)

 16. Działania na datach w Excelu Wyznaczanie numeru dnia tygodnia

 17. Niestandardowe funkcje daty Dzień roku oblicza formuła: data-DATA(ROK(data);1;1) +1

 18. Niestandardowe funkcje daty Liczbę dni do końca roku podaje formuła: DATA(ROK(data);12;31)- data

 19. Niestandardowe funkcje daty Liczbę dni w miesiącu oblicza formuła: DATA(ROK(data);MIESIĄC(data)+1;1)-DATA(ROK(data);MIESIĄC(data);1)

 20. Niestandardowe funkcje daty Liczbę dni do końca miesiąca wyznacza formuła: DATA(ROK(data);MIESIĄC(data)+1;1)- data -1

 21. Obliczanie ilości lat, miesięcy i dni pomiędzy dwiema datami Liczbę lat: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"y") Liczbę miesięcy: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"ym") Liczbę dni: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"md")

 22. Przykład

 23. Przykład

 24. Uogólnienia

 25. Własne funkcje działające na datach rok miesiąc dzień

 26. Własne funkcje działające na datach Dla danej liczby oznaczającej liczbę kolejnych dni licząc od 1 stycznia 1583 rok miesiąc dzień dzień tygodnia

 27. Obliczanie ilości lat, miesięcy i dni pomiędzy dwiema datami rok miesiąc dzień data końcowa data początkowa różnica dat

 28. Kalendarz od 1 stycznia 1583 rok miesiąc dzień

 29. Dziękuję za uwagę

More Related