Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temat: PowerPoint Presentation

Temat:

203 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Temat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Temat: Działania na datach autor: Damian Brűckner

 2. Kalendarz

 3. Kalendarz juliański - kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma egipskiego Sozygenesa i wprowadzony w życie w roku 45 p.n.e. jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Kalendarz ten ustalał długość roku na 365 dni plus jeden dzień co 4 lata.

 4. Kalendarz juliański Ustalono długość poszczególnych miesięcy: · Martius (31) · Aprilis (30) · Maius (31) · Iunius (30) · Quintilis (31) · Sextilis (30) · September (31) · October (30) · November (31) · December (30) · Ianuarius (31) · Februarius (28)

 5. Kalendarz juliański Za czasów cesarza Oktawiana Augusta (9 p.n.e.) zmieniono kolejność miesięcy i ich długość: · Ianuarius (31) · Februarius (28) (29 co 4 lata) · Martius (31) · Aprilis (30) · Maius (31) · Iunius (30) · Iulius (31) - na cześć Juliusza Cesara · Augustus (31) - na cześć cesarza Augusta · September (30) · October (31) · November (30) · December (31)

 6. Kalendarz gregoriański Zreformowany kalendarz juliański autorstwa Luigiego Lilio. Odpowiednia bulla została wydana przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku. • Zmiany polegają na: • usunięcia 10 dni, od 5 do 14 października 1582 roku • wprowadzeniu zasady, że lata podzielne przez 100 nie będą przestępne, z wyjątkiem tych podzielnych przez 400

 7. Data Juliańska polega na ponumerowaniu wszystkich kolejnych dni. Chwilą początkową tej rachuby jest godzina 12:00 w południe czasu południka zerowego dnia 1 stycznia 4713 r. p.n.e. Rachubę tę wprowadził Joseph Scaliger w r. 1583

 8. Zmodyfikowana Data Juliańska MJD = 0 dla daty 17.11. 1858 roku MJD = JD - 2400000,5

 9. Data w Excelu

 10. Systemy daty w Excelu

 11. Data w Excelu

 12. Data w Excelu

 13. Działania na datach w Excelu Odejmowanie dat

 14. Działania na datach w Excelu Dodawanie do daty liczby

 15. Standardowe funkcje daty ExcelVBA ROK(liczba) Year (liczba) MIESIĄC(liczba) Month(liczba) DZIEŃ(liczba) Day(liczba) DATA(R; M; D)DateSerial(R, M, D) DZIEŃ.TYG(liczba;2)Weekday(liczba,2)

 16. Działania na datach w Excelu Wyznaczanie numeru dnia tygodnia

 17. Niestandardowe funkcje daty Dzień roku oblicza formuła: data-DATA(ROK(data);1;1) +1

 18. Niestandardowe funkcje daty Liczbę dni do końca roku podaje formuła: DATA(ROK(data);12;31)- data

 19. Niestandardowe funkcje daty Liczbę dni w miesiącu oblicza formuła: DATA(ROK(data);MIESIĄC(data)+1;1)-DATA(ROK(data);MIESIĄC(data);1)

 20. Niestandardowe funkcje daty Liczbę dni do końca miesiąca wyznacza formuła: DATA(ROK(data);MIESIĄC(data)+1;1)- data -1

 21. Obliczanie ilości lat, miesięcy i dni pomiędzy dwiema datami Liczbę lat: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"y") Liczbę miesięcy: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"ym") Liczbę dni: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"md")

 22. Przykład

 23. Przykład

 24. Uogólnienia

 25. Własne funkcje działające na datach rok miesiąc dzień

 26. Własne funkcje działające na datach Dla danej liczby oznaczającej liczbę kolejnych dni licząc od 1 stycznia 1583 rok miesiąc dzień dzień tygodnia

 27. Obliczanie ilości lat, miesięcy i dni pomiędzy dwiema datami rok miesiąc dzień data końcowa data początkowa różnica dat

 28. Kalendarz od 1 stycznia 1583 rok miesiąc dzień

 29. Dziękuję za uwagę