1 / 59

Integruotas teritorijų vystymas ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra

Integruotas teritorijų vystymas ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra. Vida u s reika lų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyr. specialistas Andrius Valickas. Nacionalinė regioninė politika.

jeri
Télécharger la présentation

Integruotas teritorijų vystymas ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Integruotas teritorijų vystymas ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra Vidaus reikalų ministerijosRegioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyr. specialistas Andrius Valickas

 2. Nacionalinė regioninė politika – valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų subjektų tikslinė veikla, kuria daromas diferencijuotas poveikis regionų socialinei ir ekonominei plėtrai siekiant mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir regionų viduje, skatinti visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą. Paprastai sakant: Horizontalioji politika (tarpsektorinė) politika. Turi aiškią geografiją. Ja siekiama ištaisyti ekonominės ir socialinės raidos procesų neigiamą poveikį ir centralizuotų sprendimų klaidas.

 3. Nacionalinė regioninė politika 2007-2013 • 2005 m. Vyriausybės patvirtinta Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategija, nustačiusi tikslinių teritorijų plėtra pagrįstą nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo modelį. • Nacionalinės regioninės politikos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti išskirtos tikslinės teritorijos: • Regioniniai centrai (7 miestai); • Probleminės teritorijos (14 savivaldybių); • IAE regionas (3 savivaldybės).

 4. Paramos intensyvumas (proporcijos)

 5. Regioninės politikos strategija ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija Žmogiškųjų išteklių VP Ekonomikos augimo VP Sanglaudos skatinimo VP Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo gairės (metodinės rekomendacijos) Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programa Tikslinės teritorijos Darželių (patalpų, įrangos) atnaujinimas Regioniniai centrai Nestacionarios soc. paslaugos Daugiafunkciai centrai Probleminės teritorijos Krizių centrai , psichikos dienos stacionarai Turizmas (vietinės reikšmės) Daugiabučiai Soc. būstas Administraciniai gebėjimai Visuomenės sveikatos biurai Vandens telkinių valymas E demokratija Kaimo diversifikavimas Užterštų teritorijų tvarkymas Viešųjų pastatų renovavimas Strateginis planavimas, teritorijų planavimas Vietiniai keliai ir gatvės

 6. Priemonės tikslinėms teritorijoms • Skiriamos šių vietovių urbanistinei plėtrai – tai integruota gyvenamųjų vietovių plėtra, apimanti įvairias konkrečioje vietovėje daromas investicijas, kurių tikslas – paskatinti konkrečios vietovės regeneraciją ir augimą. • Investicijos, priskirtinos urbanistinės plėtros tikslams, turi būti: • Koncentruotos teritorijoje • Nukreiptos į esminių vietovės problemų sprendimą • Integruotos su kitomis toje teritorijoje daromomis investicijomis. • Urbanistinė plėtra turi būti orientuota į gyvenimo kokybės konkrečioje vietovėje gerėjimą

 7. Priemonės tikslinėms teritorijoms • Išskiriamos 4 vertikalios priemonės, skirtos tik regioniniams centrams ir probleminėms teritorijoms: • Regioninių centrų miestų infrastruktūros plėtrai, gyvenamosios ir investicinės aplinkos gerinimui (415,3 mln. Lt iki 2013 metų); • Probleminių teritorijų miestų infrastruktūros plėtrai, gyvenamosios ir investicinės aplinkos gerinimui (107,1 mln. Lt iki 2013 metų); • Daugiabučiams namams probleminės teritorijose renovuoti (163,4 mln. Lt iki 2013 metų); • Socialiniam būstui probleminės teritorijose plėtoti (40,8 mln. Lt iki 2013 metų). • 1 priemonė skirta įgyvendinti kaimo vietovėse. ES parama skiriama kaimo gyvenamųjų vietovių viešųjų erdvių plėtrai, viešosios poilsio, laisvalaikio, kultūros ir sporto infrastruktūros atnaujinimui (346,8 mln. Lt iki 2013 metų)

 8. Tikslinė parama regioniniuose centruose 2007–2013 m. mln. lt

 9. Tikslinė parama probleminėse teritorijose

 10. Transportas ALYTAUS REGIONINIO CENTRO PLĖTROS PROGRAMA Rekreacija Konversija Kompleksinės (URBAN) priemonės Infrastruktūra verslui Viešosios erdvės

 11. Kai kurie kiekybiniai rezultatai: užbaigti 1665 projektai: • 27 atnaujintos viešosios erdvės (miestų teritorijos) regioniniuose centruose 19 atnaujintų viešųjų erdvių (miestų teritorijų) probleminėse teritorijose. 88 atnaujinti daugiabučiai gyvenamieji namai probleminėse teritorijose (262 atnaujinami). • 203 renovuoti, apšiltinti viešieji pastatai; • 238 km rekonstruotų ar nutiestų savivaldybių (vietinės reikšmės) kelių ir gatvių. • 242,3 ha sutvarkyto vandens telkinių ploto (taikant vandens telkinių būklės gerinimo priemones) • 120-yje ikimokyklinio ugdymo įstaigų suremontuotos patalpos, atnaujinti baldai, įranga; • 1,2 mln. turistų sutvarkytuose objektuose (2 metų laikotarpiu po projekto užbaigimo) • 106 kaimo vietovėse ir miestuose iki 3000 gyv. sutvarkyta viešoji aplinka (viešosios erdvės: aikštės, skverai; pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai, privažiavimai (gatvių atkarpos), automobilių stovėjimo aikštelės, apšvietimas).

 12. „nuskurdusiems miestų rajonams yra labai svarbios žemiau pateikiamos veiksmų strategijos, paremtos integruoto urbanistinio vystymo politika*: *Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartija (2007)

 13. Poveikis ES paramos urbanistinei infrastruktūrai poveikis*: • +1,8 proc. punkto BVP; • -1,5 proc. punkto nedarbo lygio. • Regioniniuose centruose ir probleminėse teritorijose dėl papildomų investicijų (lyginant su kitais miestais) poveikis didesnis apie 15-20 proc. = 12-15 tūkst. sukurtų ar išsaugotų darbo vietų tikslinėse teritorijose. *ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas (BgI consulting), visos turėjusios įtakąpriemonės, HERMIN modelis.

 14. Regioninis BVP/palyginti su šalies vidurkiu (proc.)

 15. 2014-2020 metai

 16. TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS (ES LĖŠOS, tūkst. Lt)

 17. Aritmetika • 3.631 mln. Lt= • 1,2 tūkst. Lt/1 gyventojui; • 171 Lt/gyventojui per metus; • ~3 proc. šalies investicijų (iš jų tikslinėse teritorijose – ~1 proc.). Išeitis? Koncentravimas ir sinergija.

 18. TIKSLINĖS TERITORIJOS – KAIMO VIETOVĖS (2)(iki 1 tūkst. gyventojų, ŽŪM)

 19. TIKSLINĖS TERITORIJOS – KAIMO VIETOVĖS (1)(1-6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus)

 20. TIKSLINĖS TERITORIJOS – 5 DIDŽIŲJŲ MIESTŲ DALYS

 21. TIKSLINĖS TERITORIJOS – MAŽI IR VIDUTINIAI MIESTAI (miestai 6-100 tūkst. gyventojų ir mažesni savivaldybių centrai)

 22. Išskirtos tikslinės teritorijos (23 miestai)

 23. Išskirtos tikslinės teritorijos (II)

 24. Išskirtos tikslinės teritorijos (III)

 25. 2007-2013 m. tikslinės teritorijos tampa pereinamojo laikotarpio teritorijomis

 26. Integruotos teritorinės investicijos (ITI)Esmė: • orientuotas į konkrečios vietovės specifiką investicijų koncentravimas; • naudojami bent 2 Veiksmų programos prioritetai; • Įgyvendinama daugiasektorinių strategijų pagrindu; • Lietuva ITI naudoja tvariai miestų plėtrai (didieji miestai, privaloma) ir mažų ir vidutinių miestų problemoms spręsti; • ITI nėra finansavimo šaltinis (tačiau sąlyga naudoti tam tikrus finansavimo šaltinius); • Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra gali būti – ITI/URBAN dalis.

 27. Integruota teritorijos vystymo programa (strategija) (naudojant ITI remiami miestų tvarios plėtros veiksmai) Miestas/miestai Kompleksiniai projektai (7 VP prioriteto 7.1.1. konkretus uždavinys) ITI teritorija Tikslinė teritorija Demografija Ryšiai su priemiestinėmis/kaimo teritorijomis Ekonomika Socialinė raida CLLD (8 VP prioriteto 8.6.1 konkretus uždavinys) Aplinkosauga Klimato kaita CLLD už tikslinės teritorijos ribų (neprivaloma) Kiti veiksmų programos prioritetai – indėlis: transportas, aplinkosauga, energetika, socialinės paslaugos ir kt. (specifinėms problemoms spręsti) Miesto/kaimo bendradarbiavimas Kaimo vietovių CLLD

 28. Didžiųjų miestų iššūkiai • Miestų drieka („urban sprawl“) – resursų netausojanti plėtra; • Netolygus vidinis miestų vystymasis (socialių problemų židiniai, užimtumo disproporcijos); • Netolygus ekonominis vystymasis – neišnaudotas miestų potencialas užimtumui didinti; • Neigiami demografiniai pokyčiai (vidinėse miestų dalyse)

 29. Naujojo urbanizmo principai: • Pasiekiamumas pėsčiomis (10 minučių iki pagrindinių objektų); • Ryšiai • Mišri paskirtis ir įvairovė (žmonių) • Kokybiška architektūra; • Maišyti būstai (šalia – įvairių tipų, dydžių, kainų) • Didesnis tankumas; • Viešasis transportas; • Energinis efektyvumas.

 30. Mažų ir vidutinių miestų iššūkiai: Neigiami demografiniai pokyčiai; mažas ekonominis aktyvumas ir užimtumo galimybės; pirminio ir antrinio sektorių dominavimas ūkio struktūroje;

 31. VRM remiamos veiklos integruotose programose: Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversija pritaikant jas naujai komercinei veiklai, gyvenamajai statybai, socialinei infrastruktūrai, bendruomenių veiklai, netradicinių erdvių pritaikymas kultūros veikloms... Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose rajonuose..., skatinat gyventojus rinktis gyvenamąją vietą arčiau darbo vietos (efektyviau išnaudojant esamą ekonominę infrastruktūrą). Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra. Kultūros ministerija per integruotas programas (privaloma sąlyga): Kultūros infrastruktūros modernizavimas ir konversija, didinant kultūros išteklių prieinamumą, skatinantį tvarų ekonomikos augimą, tikslinių teritorijų (miestų) konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

 32. Veiklos įgyvendinamos per integruotą teritorijos vystymo programą, kartu su: • Švietimas, neformalus ugdymas (ŠMM) • Socialinės paslaugos (bendruomenininės paslaugos) (SADM) • Sveikatinimas (SAM) • Užimtumas ir verslas, MTEP, kūrybinės industrijos, žaliosios technologijos , socialinis verslas (ŪM, SADM) • Daugiabučių atnaujinimas (AM) • Inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas (AM, EM) • Socialinės infrastruktūros atnaujinimas, plėtra (SADM, SAM, ŠMM, AM) • Paveldo aktualizavimas (KM) • Transportas, darnus judumas (SM) • Aplinkosauginė inžinerija (AM, EM) oras, vanduo, atliekos, energijos taupymas)

 33. URBAN+ITI=STRATEGIJA • ekonomikai; • aplinkai; • klimato kaitai; • socialinėms sąlygoms; • demografiniams pokyčiams. • Nuostatos dėl bendradarbiavimo su valstybės institucijomis (reikalingi bendri veiksmai); • Nuostatos dėl bendradarbiavimo su verslu, nevyriausybiniu sektoriumi ir bendruomene (įskaitant gaires BIVP strategijoms – spręstinas problemas ir planuojamus PPP projektus)

 34. Regionas (gravitacijos zona) Integruotos teritorinės investicijos (miestų tikslinėms teritorijoms) Priemonės/veiksmai: Kaip mes pakeisime? Susietos teritorijos Problemos, galimybės, neišnaudotas potencialas Tikslinė teritorija/os Tikslai, Uždaviniai (kas pasikeis?)

 35. ITI projektų planavimas Toliau kaip V V Bendra strategija ir priemonių planas V sąrašai sudaromi pagal suderintas ITI (ITVP- nacionaliniai strateginiai dokumentai) Integruotos teritorijos vystymo programos parengimas BIVP, K PROJEKTŲ SĄRAŠAS (V) UŽDAVINIAI (K, BIVP) PROJEKTŲ SĄRAŠAS (R) Toliau kaip R Regiono plėtros planas Priemonės į RPP Projektų sąrašas (R) Savivaldybės, ministerijos, VRM R

 36. Kur gali būti taikoma? (I) Senas pramoninis rajonas • Užstatymas mišrus (gyvenamosios zonos, įsiterpusios pramoninės teritorijos, komerciniai pastatai) • Verslumo lygis vidutinis, didelis investicinis potencialas; • Daug konversijos galimybių • Fiziškai nusidėvėjusi, neoptimaliai naudojama bazinė infrastruktūra; • Gyventojų/dirbančiųjų santykis subalansuotas • Dideli transporto srautai (apkrauta transporto infrastruktūra, tarša, triukšmas) Prioritetas – apleistų teritorijų konversija, buvusių stambių pramoninių objektų infrastruktūros pritaikymas SVV. Investicijas derinti su verslu, nusimatyti privačias priemones (pvz. per projektų konkursą remiamas “žaliąsias” technologijas)

 37. Kur gali būti taikoma? (II) Gyvenamasis rajonas • Užstatymas homogeniškas (XX a. 6-8 dešimtmečių statyba); • Verslumo lygis žemas, investicinis potencialas nedidelis • Konversijos galimybės nedidelės; • Transporto srautai mažesni, tačiau trūksta mašinų stovėjimo aikštelių, mažesnis pasiekiamumas viešuoju transportu, prasta kiemų, gatvių būklė; • Užstatymo tankumas nedidelis, didesnį plotą užima želdiniai, parkai • Vietinės reikšmės viešoji infrastruktūra • Nesaugi kaimynystė, socialinės patologijos • Dauguma gyventojų dirba kitose miesto dalyse ar mietuose, aukštas nedarbo lygis • Gyventojų senėjimas Prioritetas – gyvenamosios aplinkos gerinimas, socialinių problemų sprendimas. Investicijas reikėtų kombinuoti su daugiabučių renovacija ir viešųjų paslaugų infrastruktūra.

 38. Kur gali būti taikoma? (III) Formuojamas traukos centras: • Teritorija tankiai užstatyta, yra lankytinų, paveldo objektų • Viešoji infrastruktūra skirta viso miesto/regiono/šalies gyventojams • Vidutinis verslumo lygis, investicinis potencialas (paprastai – paslaugų sektoriuje) • Vidutinės konversijos galimybės (pavieniai apleisti objektai); • Gyventojų/dirbančiųjų santykis subalansuotas • Demografinė situacija nebloga; • Dideli transporto srautai (apkrauta transporto infrastruktūra, tarša, triukšmas) • Geras pasiekiamumas viešuoju transportu; • Gyvenamoji aplinka – tik vienas iš kompleksinio vystymo aspektų. Prioritetas – gyventojų srautų didinimui, paslaugų (tiek viešųjų, tiek privačių) plėtrai. Geros galimybės panaudoti BIVP; kultūros paveldo ar infrastruktūros, darnaus judumo priemones.

 39. Kur gali būti taikoma? (IV) Regeneruojama apleista teritorija (pvz. karinis miestelis): • Nėra (arba smarkiai apleista) bazinė infrastruktūra; • Dažnai arti centro; • Atliekamos pavienės (smulkios) investicijos, bet ekonominis aktyvumas nedidelis; • Gyventojų nėra; • Didelė užteršimo tikimybė (galbūt jau išvalyti taršos židiniai); • Didelės konversijos, privačių investicijų pritraukimo galimybės. • Prioritetai gali būti įvairūs (gyvenamoji statyba, nauja pramonė, viešoji erdvė; paslaugos). Rengiant ir įgyvendinat programą geros partnerystės su verslu (investuotojais, vystytojais) galimybės; naudotinos Ūkmin (konkursinės) ir BIVP priemonės, gali reikėti stambių inžinerinės infrastruktūros projektų (transporto, energetikos).

 40. VRM remiamos veiklos integruotose programose: Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversija pritaikant jas naujai komercinei veiklai, gyvenamajai statybai, socialinei infrastruktūrai, bendruomenių veiklai, netradicinių erdvių pritaikymas kultūros veikloms... Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose rajonuose..., skatinat gyventojus rinktis gyvenamąją vietą arčiau darbo vietos (efektyviau išnaudojant esamą ekonominę infrastruktūrą). Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra. Kultūros ministerija per integruotas programas (privaloma sąlyga): Kultūros infrastruktūros modernizavimas ir konversija, didinant kultūros išteklių prieinamumą, skatinantį tvarų ekonomikos augimą, tikslinių teritorijų (miestų) konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą

 41. Veiklos įgyvendinamos per integruotą teritorijos vystymo programą, kartu su: • Švietimas, neformalus ugdymas (ŠMM) • Socialinės paslaugos (bendruomenininės paslaugos) (SADM) • Sveikatinimas (SAM) • Užimtumas ir verslas, MTEP, kūrybinės industrijos, žaliosios technologijos , socialinis verslas (ŪM, SADM) • Daugiabučių atnaujinimas (AM) • Inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas (AM, EM) • Socialinės infrastruktūros atnaujinimas, plėtra (SADM, SAM, ŠMM, AM) • Paveldo aktualizavimas (KM) • Transportas, darnus judumas (SM) • Aplinkosauginė inžinerija (AM, EM) oras, vanduo, atliekos, energijos taupymas)

 42. Priemonių tipai: V(v): viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų priemonė, kuri programos veiksmų plane bus detalizuota iki veiksmų; VPSP(v) viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu numatoma įgyvendinti priemonė,kuri programos veiksmų plane bus detalizuota iki veiksmų; FP: priemonė, kurios įgyvendinimui numatomas pasinaudoti finansine priemone (paskola, garantija irpan.); O: organizacinio, administracinio pobūdžio priemonė (pavyzdžiui, esamų įstaigų veiklos optimizavimas); BIVP: priemonė per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą; K: nevyriausybinėms organizacijoms ir įmonėms siūloma įgyvendinti priemonė per konkurso būdu atrenkamus veiksmus; P: privačiomis lėšomis įmonės numatyta įgyvendinti priemonė. Lėšų poreikis nenurodomasBIVP ir K tipo priemonėms.

 43. Spalio 1 d. įsigalioja nacionaliniai teisės aktai Savivaldybė 1 Derinimas su ministe-rijomis, RPT, VRM Parengta pirma programos redakcija VRM išvada dėl atitikties gairėms Miestas 3 Patikslinta programos redakcija tarybos sprendimu pateikiama VRM Miestas 1 Konsulta-vimasis su bendruo-mene ir partneriais Miestas 2 Savivaldybė 2 Savivaldybė 3 VRM: išskiria tikslines teritorijas, konsultuoja dėl gairių taikymo; Savivaldybės: rengia programas, nusistato susietas teritorijas; RPD prie VRM: koordinuoja veiksmus, aptarnauja techniškai; Ministerijos: teikia pastabas, pasiūlymus.

 44. II etapas iki 2014 gruodžio 31 d. Patikslinta programos redakcija tarybos sprendimu pateikiama VRM Prireikus – pakartotinas savivaldybės tarybos sprendimas (jeigu atsiranda esminių pakeitimų) VRM parengia įsakymą, suderina su ministerijomis ir RPT VRM tvirtina programą VRM: oficialiai derina programą;

 45. Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra

 46. Strateginis pagrindas (Veiksmų programa) • Tematinis tikslas: Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu • Konkretus uždavinys:Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius

More Related