Oživitev gradu Žovnek - PowerPoint PPT Presentation

o ivitev gradu ovnek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oživitev gradu Žovnek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oživitev gradu Žovnek

play fullscreen
1 / 13
Oživitev gradu Žovnek
172 Views
Download Presentation
jersey
Download Presentation

Oživitev gradu Žovnek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oživitev gradu Žovnek

 2. PROJEKT – OBNOVITEV GRADU ŽOVNEK • SmoTuristično zgodovinsko društvo „Veronika Deseniška“ • Veliki ljubitelji zgodovine Celjskih grofov

 3. PREDSTAVITEV PROJEKTA • Obnova gradu – obrambnega stolpa • Ureditev pivnice z Grajskim pivom • Ureditev okolice • Razvoj lastne blagovne znamke – Grajsko pivo Žovnek • Različne aktivnosti

 4. DELEŽNIKI PROJEKTA • Vsi investitorji, vlagatelji • Občina Braslovče • Občani, lokalna skupnost • Osnovnošolci (zanje pripravljamo posebne programe) • Domači in tuji obiskovalci gradu • Turisti • Mediji – fotografi, novinarji… • Gledališke, »srednjeveške« skupine nastopajočih • Strokovna javnost (dr. Ivan Stopar - pobudnik različnih obnov gradu…) • Zavod za spomeniško varstvo • Turistične agencije – iz Slovenije in tujine

 5. Vektorji projekta Sprejemljivost Časovni okvir Omejitve Potrebe in cilji Finančna upravičenost Obseg

 6. POTREBE • za kulturno dediščino ni primerno poskrbljeno • potrebna je pospešitev obnove (traja že predolgo – od leta 1993) • potreba po večji prepoznavnosti občine, regije in celotne Slovenije

 7. Cilji Primarni cilji Dodatni cilji • ohranitev pomembne kulturne dediščine • gradu posvetiti pozornost, ki si jo zasluži → »zibelka« grofov Celjskih • ustvariti zanimiv turistični produkt • promocija občine Braslovče na lokalnem nivoju • promocija celotne Slovenije na globalnem nivoju • zametki grajskega turizma • dodatna delovna mesta, za katere se bo pokazala možnost tekom izvajanja projekta • dodatna ponudba • sodelovanje z ostalimi sorodnimi ponudniki • skrb za rekreacijo • večanje znanja

 8. OBSEG • Popolna obnova obrambnega stolpa • Izgradnja manjše pivnice (lastno pivo) • Obnovitev in razširitev pomožnega prostora • Kaligrafske delavnice in prodajalna(v pomožnih prostorih) • Organizacija viteških in srednjeveških dnevov • Ureditev tematske poti na grad • Ureditev razsvetljave • Kakšno novo delovno mesto ali dva .

 9. SPREJEMLJIVOST • Upoštevanje kulturnega varstva - pogoje določa Zakon o varstvu kulturne dediščine • Pri obnovi obrambnega stolpa bomo upoštevali kulturno-varstveno soglasje, ki ga izdaja Zavod za varstvo kulture dediščine na svoji območni enoti • Upoštevamo gradbene in strokovne standarde ter nasvete • Obnova mora biti varna in estetsko izvedena, pri delu bomo poskušali uporabiti materiale, ki so čim bolj podobni prvotnim materialom

 10. ČASOVNI OKVIR Prvo leto (2014) – namenjeno predvsem organizaciji in pripravi dokumentacije • Ustanovitev projektne skupine (januar) • Priprava obsega projekta in projektne dokumentacije (januar – maj) • Pridobivanje vlagateljev in različnih finančnih virov (februar – do konca projekta) • Posvetovanje s strokovnjaki (marec – do konca) • Razpis in izbor najprimernejšega izvajalca obnovitvenih del (junij, julij) • Pričetek z obnovitvenimi deli (avgust) Drugo in tretje leto (2015, 2016) – namenjeno obnovitvi in promocijam • Izvajanje gradbenih in obnovitvenih del • Različne promocijske aktivnosti Četrto leto 2017 – zaključek obnovitve • Zaključek obnovitvenih del (avgust) • Pričetek z vsemi aktivnostmi (september) • Zaključek projekta in delna evalvacija (november) - aktivnosti bodo namreč potekale še nadalje

 11. FINANČNA UPRAVIČENOST • Obnova vzhodnega stolpa - 470.000 € • Izdelava projektne dokumentacije • Obnova zunanjega zidu • Obnova notranjosti stolpa • Ureditev razgledne točke • Pomožni prostori - 50.000 € • Obnovitev in razširitev pomožnih objektov • Ureditev pivnice z Grajskim pivom • Celoten finančni vložek obnove objekta znaša 520.000 € • Pričakujemo povrnitev finančnega vložka in investicij v približno 5 letih • Izvajanje različnih aktivnosti: • Lastna blagovna znamka (pivnica) • Kaligrafske delavnice • Viteški in srednjeveški dnevi • Prodaja spominkov • Organizirani izleti • Vodenje, vstopnine • Kino na prostem, ...

 12. OMEJITVE • Časovne Postavili smo si omejitev (2014-2017) • Finančne • Pomanjkanje lastnih sredstev • Zakonodaja • Spoštovanje kulturno spomeniških smernic pri obnovi gradu • Preobsežnost celotnega objekta • Zato obnova zgolj dela gradu – obrambni stolp

 13. PROJEKTNI TIM „SONEKKE“ SE VAM ZAHVALJUJE ZA VAŠO POZORNOST... Postanite tudi vi del zanimive zgodovine gradu Žovnek in sodelujte z nami!