Download
ang ikalawang markahan filipino sa baitang 7 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ang Ikalawang Markahan: Filipino sa Baitang 7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ang Ikalawang Markahan: Filipino sa Baitang 7

Ang Ikalawang Markahan: Filipino sa Baitang 7

680 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ang Ikalawang Markahan: Filipino sa Baitang 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ang Ikalawang Markahan:Filipino sa Baitang 7 Mga Manunulat sa Filipino Language Area Team Mayo 1, 2012 1

 2. Buod ng Linggo 11 at 12 2

 3. Rene O. Villanueva, manunulat ng mga akdang pambata 3

 4. Linggo 11 (Ikalawang Markahan) 4

 5. UNANG ARAW Panimulang Pagtaya/ Pagganyak/Introduksyon (15 min.) • Talasalitaan (10 min.) • Bulalakaw (5 min.) 5

 6. UNANG ARAW Presentasyon (15 min.) 1 Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na diyaryo. Pinunit-punit, ginupit-gupit saka pinagdikit-dikit, si Nemo ay ginawa ng mga bata para sa isang proyekto nila sa klase. Ngayo’y bakasyon na. Si Nemo’y naiwang kasama ng ibang papel sa silid. Nakatambak siya sa bunton ng mga maalikabok na polder at enbelop. 2 Isang araw, isang mapaglarong hangin ang nanunuksong umihip sa silid. Inilipad niya sa labas si Nemo. (32 maiikling talata, madamdaming pagbasa ng ilang piling mag-aaral) 6

 7. UNANG ARAW Pagpapayaman (30 min.) • Drowing (5 pangkat) • Si Nemo bilang batang papel • Anyo ni Nemo bilang bata at ang kanyang pamilya at kanilang tirahan • Trabaho ni Nemo at ng iba pang batang katulad niya • Si Nemo at ang iba pang bata sa kanilang paglalaro at paghiling sa bituin sa parke • Wakas ng Kuwento • Presentasyon 7

 8. IKALAWANG ARAW Pagpapalawig (40 min.) • Isyu ng Kahirapan (Pangkatang gawain) • Iba’t ibang mukha ng kahirapan (pagbabalita) • Mga sanhi ng kahirapan (talk show) • Mga solusyon sa kahirapan (dula-dulaan) • Rubrik sa 2 pangkatang gawain 8

 9. IKATLONG ARAW Pagpapalawig (60 min.) • Pagkilala sa iba’t ibang uri ng tekstong nagsasalaysay (balita, kuwento, talambuhay, atbp.) 9

 10. Maikling Kuwento: “Mabangis na Lungsod” ni Efren Abueg 10

 11. Linggo 12 (Ikalawang Markahan) 11

 12. Maikling Kuwento: Mabangis na Lungsod ni Efren Abueg 12

 13. 13

 14. 14

 15. Buod ng Linggo 13 at 14 15 15

 16. Daragang Magayon • Alamat ng Bulkang Mayon • Tungkol sa pag-iibigan ni Magayon at Ulap • Pangunahing halimbawa ng kung paano nabubuo ang mga alamat 16

 17. Linggo 13 (Ikalawang Markahan) 17

 18. Pagsulat ng Talambuhay Susulat muli ang mga mag-aaral ng isang talambuhay, ngunit ngayon ang paksa ay ang sarili nila. Gayunpaman, mangyayari ito sa mata ng isang bagay--hindi puwedeng tao, kailangang bagay (hal., unan, bag, libro). Maaari silang gumamit ng anumang estilo para gawin ang talambuhay na ito. Ilang halimbawa: • Isang lapis na ginagamit ng estudyante sa pagsusulat ng kaniyang diary. Ikinukuwento ng lapis kung ano ang nararamdaman niya sa mga isinusulat ng kaniyang amo. • Isang cd/mp3 player na alam kung ano ang nangyayari sa estudyante batay lang sa mga pinapatugtog na musika sa kaniya. • Isang salamin sa mata, na isinasalaysay ang mga nakikita pati na rin ang mga hindi napapansin ng estudyante. 18

 19. Kay Mariang MakilingEdgar Calabia Samar Nagpaalam noon ang Nanay. Hindi ipinaalam kung saan siya pupunta. Anong pook ang maaari niyang puntahan upang di na magbalik? Anong pook ang maaari niya? Nagkampo kami ni Tatay sa Makiling. Inalala ang kuwento ng diwatang naglaho sa panglaw ng sariling panaghoy. “Hindi na siya babalik,” sabi ni Tatay. Pag-uwi, tinanaw ko ang bundok, at totoo, mas maganda itong tingnan sa malayo: hindi matitinag, buo. 19

 20. Linggo 14 (Ikalawang Markahan) 20

 21. Linggo 13(Kay Mariang Makiling) • Paggamit ng mga alamat ni Mariang Makiling sa pag-unawa ng tula. • Pagbibigay ng pagkakataon sa mga bata na ibahagi ang kanilang pakiramdam at interpretasyon ng tula. • Pagtatangka nilang gumawa ng tula tungkol sa isang tema ng tula (hal., pangungulila) 21

 22. Buod ng Linggo 15 at 16 22 22

 23. Ang Duwende • Isang kuwentong bayan tungkol sa kung paano nagkaroon ng sunog sa isang bahay dahil sa panggugulo ng isang duwende • Malinaw na naipapakita kung saan maaaring nagmumula ang mga kuwentong bayan 23

 24. Linggo 15 (Ikalawang Markahan) 24

 25. Modernong Konteksto,Sinaunang Estilo Iisip ang mga mag-aaral ng isang karaniwang pangyayari na maaaring maging paksa ng isang balita (hindi kailangang totoong pangyayari). Subalit sa halip na makatotohanan ang balitang isusulat nila, gagawin nilang kakaiba ang pangyayari sa pamamagitan ng pagpasok ng mga elemento ng kababalaghan, mga kakaibang nilalang, o mga pamahiin. Ilang halimbawa ng mga headline: “BUS, BUMANGGA SA POSTE; GINITGIT RAW NG TIKBALANG” “KATAWAN NG MANANANGGAL, NAKITA SA SAMPALOC!” “SIKAT NA PINTOR, NAKATULOG NANG BASA ANG BUHOK... NABULAG!” 25

 26. Trese: Isyu 5 • Budjette Tan at Kajo Baldisimo • Misteryosong namatay ang artistang si Heather. Inimbestigahan ni Trese at ng mga pulis ang pangyayari. Nalaman nilang ang isa pang artistang si Nova ang pumatay. Natuklasan din nilang isang duwende ang nasa likod ng pangyayari. 26

 27. 27

 28. Linggo 16 (Ikalawang Markahan) 28

 29. Linggo 16(Trese: Isyu 5) • Paggamit ng showbiz balita bílang lunsaran sa pagbabasa ng komiks • Pagbabahagi at pagbabasa ng mga mag-aaral ng mga kuwentong sobrenatural • Paggawa ng mga maiikling komiks, pagtatampok at pagkilala ng mga ito 29

 30. Buod ng Linggo 17 at 18 30 30

 31. Alamat ng waling-walingsalin mula sa gawa ni Gaudencio Aquino • Isa marahil sa mga kilalang miyembro ng mitolohiya sa Filipinas si Rajah Solaiman at ang kaniyang makapangyarihang sundang. Sa kaniyang mga tagumpay makikita ang kaniyang pananabik sa isang tunay na pag-ibig. Mahusay na lunsaran ang akdang ito sa usapin ng kasarian. 31

 32. Alamat ng waling-waling salin mula sa gawa ni Gaudencio Aquino • Mainam na pag-usapan: • Mga persepsiyon sa kasarian • Mga gawain ng bawat kasarian • Pagkakapantay-pantay ng mga kasarian 32

 33. Linggo 17 (Ikalawang Markahan) 33

 34. Sipi ng “Mga Alamat” mula sa ikatlong kabanata ng El Filibusterismo • Sa dulo ng paglalakbay ng bapor Tabo makikita ang pag-anod nito tungo sa pamilyar na lawa. Isang lawang kilala ng isang partikular na pasahero sa araw na iyon. Sa gitna ng mga kuwento at haka maririnig ang isang makabuluhang pahayag mula sa kapitan, “Huwag ninyo itong tawaging sampatak na tubig. Higit na malaki ito kaysa alinmang lawa sa Suiza at malaki pa kahit pagsamahin ang lahat ng lawa sa Espanya. Marami na akong nakitang matandang marino na nalula dito.” 34

 35. Sipi ng “Mga Alamat” mula sa ikatlong kabanata ng El Filibusterismo • Mainam na pag-usapan • Halaga ng pakikinig at pagpapaliwanag • Kakayahan sa pagtatantsa 35

 36. Linggo 18 (Ikalawang Markahan) 36

 37. Buod ng Linggo 19 at 20 37 37

 38. Napagawi Ako Sa Mababang Paaralan Lamberto E. Antonio 38

 39. Linggo 19 (Ikalawang Markahan) 39

 40. Unang Araw • Isulat ang iyong ambisyon. • Basahin ang “Napagawi Ako sa Mababang Paaralan” • Talakayin ang tula • Naglalahad ba ito karanasan, bagay, tao? 40

 41. Ikalawang Araw • Concept Map • Blue-collar at white-collar jobs, pagkakapare-pareho at pagkakaiba nila • Pinahihiwatig ng bughaw at puti • Atasan ang mga batang pumunta sa iba’t-ibang lugar sa paaralan at ilarawan ito • Ibahagi ang sinulat sa klase 41

 42. Linggo 20 (Ikalawang Markahan) 42

 43. Unang Araw • Talasalitaan • Pagbabahagi ng karanasan tungkol sa paglipat • Pagbasa ng akda • Talakayan • Mga nangyari sa sanaysay • Mga napapanahong isyu • Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, katangian ng tekstong nagsasalaysay 43

 44. Ikalawang Araw • Gumawa ng timeline mula sa “Paglisan sa Tsina” • Ibahagi ang gawa sa pamamagitan ng facebook timeline, pagsasadula at iba pa • Gumawa ng timeline tungkol sa sariling buhay 44

 45. Ikatlong Araw • Balikan ang akda, talakayin pang muli. Maaaring pag-usapan ang OFW, migrasyon, expat, Fil-Am, Tsinoy at iba pang paksang maaaring i-ugnay • Sumulat ng sanaysay. Bigyang diin na ang sanaysay ay dapat magpakita ng sunod-sunod na daloy. Maaaring nangyari sa taong 2012 (magsimula sa Enero), mga nakamit na parangal (magsimula sa unang parangal na nakamit), sa pagkolekta ng isang bagay (unang bagay na kinolekta) 45