Download
kis mask n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
(KIS MaSk) PowerPoint Presentation

(KIS MaSk)

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

(KIS MaSk)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. (KIS MaSk) Súčasný stav a ďalšie zámery riešenia KIS MaSK

 2. Obsah prezentácie • Genéza vzniku KIS MaSK-u • Charakteristika systému a určenie • Použitá technológia • Štruktúra systému • Používatelia systému (typy knižníc) • Služby poskytované SNK • Budúcnosť (ďaľšie zámery riešenia)

 3. Genéza vzniku KIS MaSKu • Slovenská národná knižnica v decembri roku 2004 na základe výberového konania zakúpila od firmy CEIT Bratislava KIS MaSK • (február – marec 2005) testovanie KIS MaSKu v podmienkach SNK • (marec – jún 2006) skúšobná prevádzka • (júl 2005 – súčasnosť) inštalácie po SR • (september 2006) upgrade systému odstránenie nedostatkov systému, ktoré sa zistili pri prevádzkovaní v knižniciach v SR

 4. Charakteristika systému a určenie - pre malé a stredné knižnice, ktoré nemajú trvalý prístup na internet • bol vyvinutý za účelom elektronizácie knižníc na základe preberania dát zo SNK • doporučený operačný systém WINDOWS XP • pracuje v jednoužívateľskej verzii ako aj v sieťovej - komunikačný formát štand ISO 2709 • štruktúra záznamu MARC 21 • interný kód LATIN2

 5. Použitá technológia Základom aplikácie KIS MaSK je databázový systém CDS-ISIS, verzia WinISIS 1.5.3, využívaný na rešeršovanie a formátovanie tlačových výstupov, reindexáciu a štandardný export/import dát

 6. Štruktúra systému Systém sa skladá z niekoľkých databáz, ktoré sú vzájomne prepojené podľa funkcií: 1. databáza SNK (obsahuje 450 000 zázn. aktualizácia r. 2005-07) 2. databáza - lokálny katalóg 3. databáza výpožičiek 4. pomocné databázy: • databáza autorít • databáza MDT • databáza kódovníkov (rolí autorov, jazykov, krajín vyd., atď.) • databáza predmetových hesiel

 7. Používatelia systému (typy knižníc)

 8. Zoznam knižníc - adresár

 9. Služby poskytované SNK • dodávka CD ROM (1 krát ročne inovovaná databáza) • ladenie programu – ak budú požadované zmeny (dodatky, konverzie, tlačové výstupy) • tlač čiarových kódov (dodanie súborov)

 10. Budúcnosť SNK v spolupráci s MK SR rokuje s firmou CEIT o zakúpení modulu Webkatalóg OPAC - Webkatalóg knižnice Správa užívateľského konta (aktuálny výpožičný stav, upozornenia na nedodržanie doby vrátenia, história výpožičiek, zmena osobných informácií vrátane hesla) Medziknižničná výpožičná služba MVS Rezervácie dokumentov cez web

 11. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Ing. Emil Rišian risian@snk.sk 0908 930803 0915 990243 043/413 2993