1 / 45

Řízení ICT v organizacích

Řízení ICT v organizacích. změna významu ICT pro strategii firmy procesní orientace firmy řízení vztahu byznysu a ICT pomocí ICT služeb nákup externích ICT služeb namísto ICT produktů. Hlavní trendy vyvolávající změny v řízení ICT. Business Process Reengineering.

jodie
Télécharger la présentation

Řízení ICT v organizacích

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Řízení ICT v organizacích

 2. změna významu ICT pro strategii firmy procesní orientace firmy řízení vztahu byznysu a ICT pomocí ICT služeb nákup externích ICT služeb namísto ICT produktů Hlavní trendy vyvolávající změny v řízení ICT

 3. Business Process Reengineering Integrace podnikových procesů a IS/ICT- historický pohled • 70. léta: 1) jednotlivé činnosti podporované funkcemi IS/ICT, • 80. léta: 2) podpora procesů v jednotlivých organizačních útvarech, 3) podpora procesů přecházejících hranice útvarů stejné úrovně řízení (horizontální integrace), přechod od útvarového k procesnímu řízení,

 4. E-business Engineering Internet Integrace podnikových procesů a IS/ICT- historický pohled • 90. léta: 4) podpora procesů přecházejících hranice útvarů různé úrovně řízení (vertikální integrace), 5) komplexní podpora procesů v podniku (CIB - Computer Integrated Business), • 2000 - dále: 6) podpora procesů probíhajících mezi podnikem a jeho obchodními partnery a zákazníky (Supply Chain Management a Custom Relationship Management)

 5. Dopady trendů do uživatelských organizací • stále více klíčových rozhodnutí o ICT se bude dělat mimo ICT (nutnost rozšíření kvalifikace) • snižování počtu technologicky orientovaných specialistů, růst počtu zaměstnanců zajišťujících vazbu byznysu a ICT služeb • růst integrační a inovační role ICT útvarů • ICT bude demonstrovat hodnotu ICT vůči byznysu a bude nabízet nové možnosti využití ICT • objem ICT služeb bude škálovatelný

 6. Nutnost nového stylu řízení ICT • Růst závislosti podniku a jeho konkurenceschopnosti na ICT • Růst výdajů do ICT – problémy s návratností investic • Architektury a řízení ICT jsou neustále komplikovanější • Starost o ICT odvádí často podnik od jeho hlavního předmětu podnikání • ICT nepřináší efekty samo o sobě, ale vhodným spojením s podnikovými procesy • Je potřebné vytvořit interface mezi řízením podnikových procesů a řízením informatiky

 7. Cíle řízení ICT • Vhodná struktura podnikových činností a zodpovědností, která optimálně odpovídá současným požadavkům na flexibilní a efektivní podnikové řízení • Jasné určení zodpovědností různých typů manažerů/specialistů v podniku • Zprůhlednění způsobu dekompozice podnikových cílů až na úroveň řízení provozu ICT • Vytvoření schématu, ze kterého je možné odvodit vhodné metriky úspěšnosti jednotlivých typů procesů a za ně odpovědných manažerů

 8. Cesty rozvoje řízení ICT • Co je předmětem rozvoje řízení informatiky a co musí řešit? (úrovně a oblasti ICT, funkce řízení, obsah, struktura, procesy řízení, dokumentace, pracovní role…) • Z čeho vycházet? (koncepce řízení, informační strategie, řízení kvality..) • Jak postupovat?

 9. Role v řízení ICT • Top management společnosti • Uživatel-konzultant • Garant oblasti řízení podniku • Odborný konzultant • Správce aplikací • Informační manažer • Systémový integrátor • Manažer úseku • Manažer projektu • Projektant, analytik, vývojář • Pracovník služby help-desk • Systémová podpora • Pracovník provozu • Externí konzultant • Dodavatel • Zákazník

 10. Formální model řízení ICT plánování organizace řízení

 11. Priority při řízení ICT Priorita Problém Vysoká Plánování Organizace Řízení Technologie Nízká

 12. Funkční a procesní pohled na řízení IS/IT Funkční pohled Procesní pohled Hlavní proces Úroveň řízení Funkce Proces Činnost Specializovaný proces

 13. KONKURENCESCHOPNOST SKRZE PROCES lépe lépe rychleji rychleji požadavky levněji levněji VÝROBKY PROCESY

 14. V procesně orientované firmě klíčovými podnikovými procesy jsou: • formulace strategie a její prosazení, • vývoj nového produktu/služby, • definice a optimalizace procesu výroby a dodávky produktu/služby (postup, technologické zdroje, lidé-znalosti), • řízení dodavatelského řetězce (od integrace dodavatelů po zapojení zákazníků).

 15. Proč potřebujeme architekturu podporující služby? Oddělení Proces zpracování objednávky Výchozí stav

 16. Lepší informace a služby pro zákazníky Zákazník Oddělení Změna: Zapojení zákazníků

 17. Úspora nákladů a zjednodušení ICT Zákazník Oddělení Sdílené služby Změna: Vnitropodniková optimalizace

 18. Propojení s IS dodavatelů Zákazník Oddělení Sdílené služby Dodavatel Změna: Integrace dodavatelských procesů

 19. Využití externích služeb Zákazník Oddělení Sdílené služby Dodavatel Externí služby/Outsourcing Změna:Externí služby

 20. Rychlá reakce na změny Zákazník Oddělení Sdílené služby Dodavatel Externí služby/Outsourcing Změna:Optimalizace procesů

 21. Úrovně integrace IS/ICT a jeho řízení musí být integrovány dle všech těchto oblastí

 22. Technologická integrace • od ní celé integrační úsilí v IS začalo • je založena zejména na principu „Standardizace“ – viz ISO/OSI, TCP/IP, HTML, XML,… = vzájemné propojení hardwarových komponent různých výrobců do jedné podnikové počítačové sítě na základě mezinárodních, resp. de facto standardů

 23. Datová integrace = propojení datových základen různých aplikací – data musí být aplikacím dostupná bez ohledu na místo a formát uložení – úzce souvisí se SW integrací (062-2003-12) Problémy: duplicita dat, různé formáty dat, různé metodiky sběru (tvorby) a interpretace dat Nedokonalá datová integrace ==> problémy s duplicitním uložením a zpracováním dat ==> negativní dopady na business (viz nepropojení dat aplikací bankovních produktů)

 24. Softwarová integrace(vzájemné volání aplikací) = zajištění vzájemné komunikace různých SW komponent • integrace ASW - ZSW (např. upgrade DB s ohledem na možnosti ASW) • integrace ASW - ASW (eliminace duplicitní funkcionality, vzájemné „volání“ funkcí různých aplikací)

 25. Integrace uživatelského rozhraní = sjednocení principů komunikace s uživatelem pro všechny aplikace = uživatelský portál (portal server) jako integrace všech funkcí (služeb) jednomu typu uživatelů • jednotné ovládání (jednotný význam funkčních kláves, jednotná forma návratu v komunikaci,…) • jednotný grafický design • důsledky dezintegrovaného uživatelského rozhraní • trend: prohlížeč jako jednotné uživatelské rozhraní, uživatelské portály

 26. Integrace interních podnikových procesů Cíl = zefektivnění interních podnikový procesů a jejich vazeb využitím IS/ICT. Je zaměřeno na: • maximalizaci přidané hodnoty zákazníkovi procesu • zkrácení doby jednotlivých procesů tak, aby se zajistila rychlejší reakce podniku na externí události (např. rychlejší vyřízení došlé objednávky), • zefektivnění jednotlivých procesů tak,aby vyžadovaly minimumpodnikových zdrojů, zejménazdrojů deficitních, • optimalizaci procesů tak, abyse zajistila maximální kvalitaproduktu nebo poskytované služby.

 27. Integrace interních podnikových procesů Horizontální integrace = propojování podnikových procesů a aplikací IS/ICT určité úrovně podnikového řízení Příklad: integrace : prodej - sklady - výroba - nákup - viz násl. obr. = tam, kde se dají dopředu očekávat změny v procesech, musí aplikace nabídnout parametry pro její přizpůsobení změněnému procesu

 28. Integrace podniku s okolím • optimálně přizpůsobit chování podniku měnícímu se stavu hospodářského prostředí, případná inicializace výhodných změn v okolí, • sourcing strategie, navázat efektivní hmotné a informační vztahy s významnými obchodními partnery - SCM, • zapojení zákazníků a navázat s nimi efektivní informační vztahy - CRM, • provázat interní a externí procesy, • pomocí Internetu poskytovata získávat informace,

 29. Integrace podniku s okolím • integrační úlohy při integraci podniku s okolím: • strategická úroveň – výběr partnerů, dohoda o kooperaci • taktická úroveň – propojení obchodních procesů s partnery, • operativní úroveň - koordinace obchodních procesů • úroveň IS/ICT – propojení aplikací, sdílení společných dat • tam, kde se dají dopředu očekávat změny v mezipodnikových procesech, musí aplikace nabídnout parametry pro její přizpůsobení změněnému procesu

 30. Integrace vizí, hodnot a cílů = integrace pohledů vrcholového vedení podniku na význam a priority IS/ICT  vytvořit jednotný a konzistentní názor na manažerů na celopodnikové (globální) problémy, • integrace pohledů vedení podniku a vedení informatiky • integrace pohledů (a standardů) podnik - koncern • integrace cílů s partnery v řetězci

 31. Metodická integrace = propojení všech metod, technik a nástrojů, které se používají při řízení podniku a řízení IS/ICT tak, aby na sebe logicky navazovaly a aby vytvořily jednotnou metodiku vývoje IS/ICT (např. MDIS) Systémová integrace není stav, ale proces! (Běh za stále ubíhajícím horizontem.)

 32. široký Nízkériziko Vysoké riziko Podnikový portál Integrovaný systém - mnoho oddělení a funkcí - široká uživatelská základna účetnictví rozsah zasažení organizace Střední riziko Řízení pohledávek cestovní výkazy přes www - jedno oddělení, jedna funkce - úzká uživatelská základna Plánování výroby úzký nízká vysoká - vytvořeny nové procesy- změna pracovních rolí, výkonnostních kritérií a systému odměňování - automatizace existujících procesů - zaměstnanci nemusí měnit pracovní návyky intenzita procesních změn Rizika integrace

 33. Architektura řízení ICT 1. Strategie ICT 2. Rozvoj organizace ICT 3. Ekonomika 4. personal. 5. syst. vlastnosti 6. datové ICT ICT zdroje 8. Zadávání a koordinace projektů 7. Řízení IT 9. Řízení projektů 10. Řízení sítě a provozu

 34. 1. Strategické řízení IS/IT 11. Informovanost vedoucích pracovníků o strategii IS/IT Zákazník 1. Analýza strategických záměrů celé společnosti 4. Specifikace nových informačních služeb 2. Analýza stavu IS/IT a jeho okolí 3.Přehodnocení cílového stavu IS/IT 8. Plánování investic do IS/IT 10. Časový plán realizace IS/IT 5. Strategie outsourcingu 9. Plánování stěžejních projektů 7. Aktualizace modelu řízení IS/IT 6. Řízení vztahů s externími partnery IS/IT Strategie IS/IT

 35. 2. Rozvoj organizace ve vazbě na informatiku Potřeby 1. Sledování zákonů a předpisů Strategie IS/IT 2. Změny podnikových procesů a organizační struktury Model řízení IS/IT 3. Organizace informatiky v podniku 4. Vztahy útvaru informatiky na ostatní organizační jednotky

 36. 3. Řízení ekonomiky IS/IT 5. Evidence nákladů IS/IT – analytické účetnictví 2. Dlouhodobé plánování nákladů na IS/IT Strategie IS/IT 3. Zpracování rozpočtu na vývoj a provoz IS/IT 4. Kalkulace nákladů na IS/IT 1. Koncepce sledování nákladů a přínosů IS/IT 7. Návrh cenové strategie za služby IS/IT 6. Analýza nákladu IS/IT Provoz / vývoj 8. Analýzy dosahovaných efektů

 37. 4. Personální řízení IS/IT Personál pro IS/IT 1. Analýzy vlastních pracovních kapacit Strategie IS/IT 4. Operativní evidence pracovníků IS/IT 3. Plánování stavu personálu pro IS/IT 2. Hodnocení personálního zajištění IS/IT 6. Operativní plánování odborných školení 5. Kvalifikační programy

 38. 5. Řízení klíčových systémových vlastností IS/IT Provoz Strategie IS/IT 1. Řízení bezpečnosti Řízení výkonu a pružnosti systému Řízení systémové doby odezvy projekty

 39. 6. Řízení datových zdrojů Datové zdroje Strategie IS/IT 1. Analýza stavu interních datových zdrojů 4. Analýza možností a plánování mobilních databází 2. Plánování rozvoje interních datových zdrojů 6. Řešení integrace všech datových zdrojů 3. Analýza potřeb externích datových zdrojů 5. Prezentace ve veřejných zdrojích

 40. 7. Řízení informačních technologií provoz Strategie IS/IT 1. Řízení technologické architektury 5. Systémová podpora provozu 2. Pořizování nových komponent IT 4. Technologická integrace 6. Definování standardů a pravidel IS/IT 3. Řízení upgrade všech komponent

 41. 8. Zadávání a koordinace projektů IS/IT uživatelé 1. Analýzy uživatelských požadavků projekty Strategie IS/IT 3.Specifikace projektů 2. Vstupní analýzy 8. Kontraktační řízení na úvodní studii 5. Rozhodnutí o přijetí projektu a způsobu řešení 4.Posuzování zadaných projektů 7. Realizace výběrového řešení 6. Zadání projektu řešitelskému týmu

 42. 9. Řízení projektů IS/IT Provoz Kontrakt na úvodní studii 2. Příprava organizace projektu 1. Úvodní studie 9. Zajištění vlastního provozu a jeho monitorování 4. Analýza a návrh řešení 3. Příprava kontraktu na celý projekt 5. Implementace 8. Předávací procedury 6. Testovací procedury 7. Příprava provozu a migrace

 43. 10. Řízení provozu IS/IT 1.Plánování zařazování projektů do provozu 2.Přebírání projektů do provozu Dokumentace projektů Provoz 6. Výběr a nákup počítačového materiálu 4.Provádění běžné správy serverů 5.Správa koncových stanic sítě 3. Provoz hot-line 7. Zajištění spojení s okolím Uživatelé

More Related