Download
omst llningsavtal avtal om lokala omst llningsmedel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omställningsavtal - Avtal om lokala omställningsmedel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omställningsavtal - Avtal om lokala omställningsmedel

Omställningsavtal - Avtal om lokala omställningsmedel

320 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Omställningsavtal - Avtal om lokala omställningsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Omställningsavtal - Avtal om lokala omställningsmedel Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S, SEKO www.saco-s.se

 2. Två nya avtal • Avtal om omställning • Avtal om lokala omställningsmedel Båda avtalen gäller från och med den 1 januari 2015

 3. Nuvarande TA gäller året ut Arbetstagare som delges uppsägningsbesked före årsskiftet eller vars tidsbegränsade anställning löper ut senast den 31 december 2014 omfattas fullt ut av TA

 4. Principöverenskommelse i avtalsrörelsen 2013 Utgångspunkter: Stödja • arbetslinjen • möjlighet till längre arbetsliv • förändring och utveckling av statliga verksamheter

 5. Avtal om omställning Avtalets konstruktion utgår från två olika situationer • Uppsagd på grund av arbetsbrist • Tidsbegränsad anställning löper ut

 6. Några nya begrepp • Funktionell arbetsgivare • Kvalificerande anställning • Ramtid • Omställningsnämnd

 7. Några positiva nyheter • Höjd åldersgräns • URA-anställningar omfattas • Tidigare stöd för visstidsanställda möjligt • Förbättrad inkomstförstärkning (ITT)

 8. Aktörers uppgifter och ansvar • Arbetsgivarens ansvar och underrättelseskyldighet m.m. • Arbetstagarens ansvar och uppgiftsskyldighet och återbetalningsskyldighet • Stiftelsen Inom ramen för sitt uppdrag ges stiftelsen i uppdrag från parterna att bedriva verksamhet enligt Avtalet om omställning

 9. Arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist • 12 månaders sammanhängande anställningstid hos funktionell* arbetsgivare • Längre uppsägningstid, max 12 månader • Tiden för omställningsförmåner (ramtid) – uppsägningstiden och ytterligare fem år • Omställningsförmåner • Planeringssamtal med stiftelsen • Individuella omställningsåtgärder i stiftelsens regi • Ekonomisk förstärkning efter entledigandetidpunkten

 10. Arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist (forts) • Ekonomisk förstärkning • 300 (+150) ersättningsdagar med a-kasse- förstärkning • 780 ersättningsdagar med inkomstför-stärkning vid ny anställning med lägre lön • Efterskydd i vissa situationer • Särskild pensionsersättning , om det finns särskilda skäl, enligt prövning av Omställningsnämnden • Överenskommelse om frivillig avgång

 11. Arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut • Två års sammanhängande anställningstid hos funktionell arbetsgivare • Tiden för omställningsförmåner (ramtid) - fyra år från anställningen löpt ut • Omställningsförmåner • Omställningsförmåner efter två års sammanhängande anställning • planerings- och uppföljningssamtal och vissa andra åtgärder i stiftelsens regi, högst sex dagar. Kan påbörjas under senare delen av anställningstiden

 12. Arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut (forts) • Omställningsförmåner efter tre års sammanhängande anställning • planerings- och uppföljningssamtal med stiftelsen • individuella omställningsåtgärder i stiftelsens regi • ekonomisk förstärkning i form av a-kasseförstärkning i 44 ersättningsdagar • Omställningsförmåner efter sex års anställning varav tre i en följd och ytterligare tre år inom en fyraårsperiod • planerings- och uppföljningssamtal med stiftelsen • individuella omställningsåtgärder • ekonomisk förstärkning (högst 740 (890) ersättningsdagar

 13. Arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut (forts) • Ekonomiska förstärkningar utgörs av • 200 ersättningsdagar med a-kasseförstärkning • 440 ersättningsdagar med inkomstförstärkning vid ny anställning med lägre lön, samt • 100 ersättningsdagar för a-kasseförstärkning eller inkomstförstärkning Utbildningsanställning • En tidsbegränsad anställning vars huvudsakliga syfte är att genomföra eller bedriva egen utbildning

 14. Arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut (forts) • Särskilda regler för utbildningsanställningar • anställningstiden i utbildningsanställning kan inte inräknas för att uppnå sex års anställningstid för ekonomisk förstärkning • Efterskydd i vissa situationer

 15. Övriga bestämmelser • Särskilda bestämmelser för vissa arbetstagare i samband med verksamhets omlokalisering • Partssammansatt Omställningsnämnd med vissa funktioner kring individärenden och tolkning av avtalet • Vissa övergångsbestämmelser • Vissa övergångsbestämmelser om • pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet • lönebidrags- och trygghetsanställning • tidsbegränsade anställningar

 16. Övergångsbestämmelser • Pensionsersättning: Den som sägs upp under 2015 eller 2016 har rätt till PE om man uppfyller nuvarande krav OCH har minst tio års sammanhängande statlig anställningstid • Visstidsanställda: Omfattar den som vid årsskiftet 2014/15 varit anställd inom staten i minst tre år inom en fyraårsperiod och vars anställning upphör under 2015 eller 2016 • Får samtliga omställningsförmåner i det nya avtalet • Gäller även om anställningen förnyas hos samma funktionella arbetsgivare efter årsskiftet

 17. Avtal om lokala omställningsmedel • Avtalet syfte är att de lokala omställningsmedlen ska bidra till ett långsiktigt lokalt omställningsarbete genom ett proaktivt arbete med omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling • Ett processavtal • Lokala parter reglerar vilka områden samt vilka åtgärder och aktiviteter som lokala omställningsmedlen ska finansiera • Lokala parter kan delta i Trygghetsstiftelsens öppna aktiviteter för att ta del av kunskap och få inspiration för en ändamålsenlig och effektiv användning av de lokala omställningsmedlen