Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NYA BYGGAVTALET AVTAL 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
NYA BYGGAVTALET AVTAL 2010

NYA BYGGAVTALET AVTAL 2010

318 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NYA BYGGAVTALET AVTAL 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NYA BYGGAVTALET AVTAL 2010

 2. Lön Kollektivavtalets giltighet vad avser lön och ersättningar - 1:a löneperioden, 2010-04-01 till 2011-03-31- 2:a löneperioden, 2011-04-01 till 2012-02-28- 3:e löneperioden, 2012-03-01 till 2013-02-28 Särskild förhandlingsordning för löner gällande tredje löneperioden.

 3. Lön Utgående lön för yrkesarbetare 1,65 kr/tim fr o m 1 juni 2010 2,65 kr/tim fr o m 1 april 2011 Utgående lön för städpersonal över 18 år 1,65 kr/tim fr o m 1 juni 2010 2,65 kr/tim fr o m 1 april 2011Övriga löner räknas upp enligt gällande praxis. Lokal lönebildning beräknas till 0,8% det andra avtalsåret. Grundlön 130 kr/tim fr o m den 1 juni 2010 133 kr/tim fr o m den 1 april 2011

 4. Lön forts Särskild förhandlingsordning för tredje avtalsåret.Det tredje avtalsårets förhandlingar avser endast löner och ersättningar. Förhandlingarna inleds 2012-01-23. Om BI och Byggnads inte träffat överenskommelse om lön och ersättningar senast 2012-02-17 kan part, med sju kalender-dagars uppsägningstid, säga upp det tredje avtalsåret. Förhandlingar om lön och ersättningar ska inledas omedelbart. Uppsägningsbestämmelserna i Byggavtalets § 12 äger således inte giltighet för det tredje avtalsåret.

 5. Lön forts Helglön och ersättningsberättigad permission ersätts med bibehållen lön fr.o.m. den 1 april 2010. Semesterersättning höjs från 12,8 till 13,0 % fr.o.m. den 1 april 2010. Arbetstidsförkortning utökas med två timmar, till totalt 34 timmar, fr.o.m. den 1 april 2010.

 6. Bemanning vid tidigare medarbetare på återanställningslista Förstärkt förhandlingsskyldighet i två steg • Lokal MBL 38 förhandling. Om bemanningsperioden understiger fem veckor vidtas ingen åtgärd – gäller även om bemanningsföretaget är medlem i BI.Om parterna i MBL-förhandlingen alltjämt är oense om huruvida inhyrningen strider mot 25 § LAS, kan frågan förhandlas vid lokal och central förhandling. • Om parterna fortfarande är oense efter lokal och central förhandling kan frågan hänskjutas till skiljenämnd och slutligen till arbetsdomstolen. • Förhandlingsskyldigheten träder i kraft den 1 november 2010.

 7. Bemanning vid tidigare medarbetare på återanställningslista Lokal förhandling MBL 38 § Inhyrning upp till fem (5) veckor kan vidtas utan ytterligare åtgärder Vid inhyrning över fem (5) veckor ska arbetsgivaren ta initiativ till förhandlingar enligt nedan Central förhandling Lokal förhandling Särskild skiljenämnd Särskilda förhandlings frågor 5 5 10 3 3 3 15 Förhandlingar ska begäras inom tre arbetsdagar efter det att tidigare förhandling avslutats i oenighet. Förhandlingar och skiljenämnd ska normalt vara avslutade inom ovan nämnda tider Om skiljenämndens utlåtande är att inhyrningen kan anses strida mot företrädesrätten i lagen om anställningsskydd § 25 LAS ska inhyrningen avbrytas inom fem (5) arbetsdagar från nämndens yttrande. Om företaget eller facklig organisation anser att skiljenämndens beslut är felaktigt kan ärendet komma att avgöras i AD efter tvisteförfarande enligt § 10 Byggavtalet.

 8. Övergångsregler Under perioden 1 april – 31 oktober 2010 gäller Byggnads-, Anläggnings-, R- och S-avtalen i 2009 års lydelse i sin helhet med följande anmärkningar: Helglön – bibehållen lön utges i stället för grundlön. Rätt till permission – bibehållen lön utges i stället för grundlön. Vägtullar och trängselavgifter ersätts vid beordrad tjänsteresa på arbetstid. Beräkningsbestämmelser vid ackord. Skyddsombudsutbildning. Kallortstillägg utmönstras ur avtalet.

 9. Arbetsgivarintyg, skyddsombud m.m. Arbetsgivarintyg ska lämnas inom fem veckor från det att arbetstagaren lämnat sin anställning. Gäller som kollektivavtal från första november. Förbättrad skyddsombudsutbildning är överenskommen mellan parterna gemensamt med SEKO. Ett antal arbetsgrupper och översynsgrupper kommer att arbeta under avtalsperioden.

 10. Arbetsgrupper Arbetsgrupper: • Revidering av ny- och ombyggnadslistan samt upprättande av en anläggningslista. • Ersättning för trängselavgifter och matersättning vid särskilda tillfällen. • Framtagande av listor för systemmellanväggar och putsningsarbeten. • Projekt avseende kunskapscentrum avseende byggyrkesrelaterade skador och anpassade hälsokontroller. • Utökning av områden för företag med speciell verksamhet. • Yrkesbevis för rivnings- och saneringsarbetare. • Revidering av listor för företag med speciell verksamhet. • Ersättningsnivå för förlorade kläder. • Ny §10 gällande tvistehantering. • Löneöversynsmodell.

 11. Nya Byggavtalet Allmänt • Parterna antar arbetsgruppens utarbetade förslag till ”Ett nytt Byggavtal”. • Parterna är överens om att ”Ett nytt Byggavtal” ska utgöra ett avstamp för ett nytt bättre förhållningssätt på arbetsplatserna och mellan organisationerna. Information och utbildning • Pressmeddelanden och uttalanden ska ske samordnat och delvis gemensamt. • Gemensam informationskampanj på ett antal huvudorter ska ske snarast. • Inför avtalets ikraftträdande kommer ett mer omfattande informationsmaterial att tas fram. • Respektive part ska anordna utbildningsinsatser med deltagande av inbjudna personer från motparten.

 12. Nya Byggavtalet Förvaltning av ”Ett nytt Byggavtal” • Parternas gemensamma uppfattning är att Byggavtalet är en väl avvägd helhet där parternas olika intressen beaktats. • Parterna är överens om ett gemensamt ansvar för att vårda och utveckla Byggavtalet . • Byggavtalet bör ha en livslängd över minst två avtalsperioder. Avstämningar och avtalsprocess • Kvartalsvisa avstämningar av Byggavtalets tillämpning mellan BI:s förhandlingschef och Byggnads avtalssekreterare. • Halvårsvisa avstämningar mellan BI:s VD och Byggnads ordförande. • I god tid före avtalsperiodens utgång ska överläggningar upptas för att i samförstånd lösa problem relaterade till Byggavtalets uppfattning. • Parterna kan utse opartisk ordförande för att föra förhandlingarna framåt.

 13. Ikraftträdande och struktur Avtalet med tillhörande bilagor träder i kraft den 1 november 2010 och gäller minst till och med den 28 november 2013. Byggavtalet ska ha längre giltighet enligt den avsiktsförklaring som tecknats. Ny enhetlig struktur: Ny rubriksättning Ny paginering, nya paragrafer och ”punkter” Inga anmärkningar eller protokollsanteckningar Rakare ordföljd och därmed mer lättläst Förklaringar av begrepp i texten

 14. Byggavtalet §§1-6 §1 Arbetsplatsanmälan, information §2 Arbetstid §3 Lön §4 Viss frånvaro och ledighet §5 Permittering och väntetid §6 Reseersättning och traktamente

 15. Byggavtalet § 3 1 RIKTLINJER 2 LÖNEFORMER, 2.1 Lönedefinitioner 2.2 Tillämpliga Löneformer 2.2.1 Prestationslön 2.2.1.1 Prestationslön avseende arbetsplats 2.2.1.2 Löneöverenskommelse avseende flera arbetsplatser 2.2.2 Tidlön 2.2.3 Särskilda lönebestämmelser

 16. Arbetstidsförläggning 16 Arbetsgivare och arbetslag kan träffa överenskommelse om arbetstidsförläggning för enskild arbetsplats – eller delar därav – mellan kl 05.00 och 22.00. Sådan överenskommelse ska vara skriftlig. Arbetstiden kan förläggas så att den ordinarie arbetstiden vid en genomsnittsberäkning blir 160 timmar under en beräkningsperiod om fyra veckor. Arbetsgivare och enskild arbetstagare kan komma överens om annan ordinarie arbetstidsförläggning såväl för enskild arbetsplats som tillsvidare mellan kl 05.00 och 22.00. Överenskommelse avseende längre period än en månad ska vara skriftlig. Om annan överenskommelse inte träffas är arbetstiden åtta timmar per dag, exklusive raster, på måndag – fredag kl 06.45 – 16.00 med. Efter samråd på arbetsplatsen utläggs tre raster om samman-lagt en timme och femton minuter.

 17. Arbetstidsförläggning Övertidsersättning utges endast för arbetstid utöver arbetsplatsens/ arbetstagarens fastställda ordinarie veckoarbetstid. Arbetstagaren kan begära att övertidsersättning i stället utgår i form av ledighet. Sådan kompensationsledighet utgår med motsvarande övertidsersättning. Ledigheten utläggs efter överenskommelse med arbetsgivaren. Den genomsnittliga veckoarbetstiden inklusive övertid får vid heltidsarbete uppgå till högst 48 timmar under 4 månader. Perioden kan efter överenskommelse med lokalavdelningen förlängas till sex månader.

 18. Obekväm arbetstid och OB-ersättning 05.00 OB 3 – 70% AG - Lokalavdelning 22.00 OB 2 – 40% AG - Arbetslag 19.00 OB 1 – 20% AG - Arbetslag 17.00 OB 3 – 70% AG - Arbetslag Ordinarie arbetstid, verksamheten ordinarie ersättning 06.00 OB 1 – 20% AG - Arbetslag 05.00 Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

 19. Övertid och övertidsersättning 05.00 ÖT 3 – 100% 22.00 ÖT 2 – 70% 19.00 ÖT 1 – 50% 17.00 ÖT 3 – 100% ÖT 0 – 30% 06.00 ÖT 1 – 50% 05.00 Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

 20. Prestationslön • Prestationslön är huvudlöneform för yrkesgrupperna Trä, Betong och Mureri samt platt, golv, tätskikt, undertak och ställning. Tidlön är ett alternativ där förutsättningar inte finns eller på mindre ROT-arbeten under 900 timmar. Lön för dessa yrkeskategorier ska utgå i form av timlön. • Prestationslön är lönemodeller med rörlig lönedel såsom resultatlönemodeller, bonusmodeller och alla olika former av ackord samt kombinationer av dessa. Arbetsgivaren föreslår underlag som därefter ska förhandlas.

 21. Prestationslön forts • Arbetslaget är part på mindre arbetsplatser omfattande upp till 900 timmar. Arbetsplatsanmälan ska skickas av arbetsgivaren vid arbeten överstigande 900 timmar. Avstämning görs av de parter som har träffat överenskommelsen. Förändrad ”stupstock” om man inte kommer överens – TBM – centralt fastställd utbetalningsnivå (88%) är stupstock.– Listorna gäller som stupstock avseende plattsättnings-, golvläggnings-, tätskikts-, undertaks- och sällningsarbeten.

 22. Tidlön Byggservice, markarbeten, S-avtalsbundna med tidlön samt alla övriga arbetstagare som inte omfattas av prestationslön, exempelvis: • Maskinförare • Förrådsarbetare • Hissmontörer • Smidesarbete • Maskinreparatörer • Städpersonal

 23. Tidlön forts Tidlön är tim- eller månadslön. Arbetstagarna är part vid förhandling om tidlön för hela verksamheter med arbetsplatser upp till 2500 timmar. Avseende arbetsplatser överstigande 2500 timmar är lokalavdelningen part. Stupstock; företagets tidlön på orten för berörda arbetstagare föregående år plus innevarande års avtalshöjning. Tidlön kan eventuellt kombineras med mindre rörlig del.

 24. Speciella regler för kran- och maskinförare Kran- och maskinförare som huvudsakligen utför lyfthjälp och materialhantering åt prestationslönelaget på arbets-platser överstigande 900 timmar får ett tillägg utöver fastställd tidlön/månadslön upp till utbetalningsnivån inom orten för TBM. Egna anställda kran- och maskinförare som utför lyfthjälp och materialhantering åt prestationslönelag ingår i laget.

 25. Utläggning på UE efter träffad ackordsöverenskommelse När en arbetsgivare behöver lägga ut en väsentlig del av ett arbete som ingår i en träffad ackordsöverenskommelse på underentreprenör bör överenskommelse träffas med berörd arbetstagarpart om avräkning från ackordsunderlaget. Om sådan överenskommelse inte träffas och arbetsgivare ensidigt lägger ut arbetet på en underentreprenör ska parterna vid den efterföljande ackordsavstämningen, om arbetstagarpart så begär, beakta och reglera eventuell påverkan på utfallet av kommande ackordsavstämningar som uppkommit på grund av utläggningen. Justering av löneutfallet sker inte om utläggningen på underentreprenör förorsakats av arbetslaget.

 26. Löneöverenskommelse avseende flera arbetsplatser 26 Det är möjligt att träffa ett ramavtal med lokal-avdelningen om prestationslön för hela verksamheten för fler arbetsplatser – inom avdelningens bevakningsområde. Företaget och lokalavdelningen utarbetar, med medverkan av representanter för arbetslagen, förslag på hur löneöverenskommelsen ska utformas, dess omfattning, avstämningsperiodens längd samt under vilken tidsperiod den ska gälla.

 27. Reseersättning Reskostnadsersättning enligt skatteverkets regler för resa med egen bil utges från 2 km upp till traktamentsbeloppet. Styrkta kostnader för allmänna färdmedel alternativt av skatteverket godkända schablonbelopp för andra fordon. Kortast farbara sträcka på allmän väg mellan bostad och arbetsplats. Vid samåkning utges samåkningsersättning dels till föraren av bilen, dels till medföljande passagerare.

 28. Ledighet och permission Bibehållen lön vid permission och röd dag. Förlängd tydlig varseltid vid politiskt och fackligt uppdrag. Reglerat antal återbesök till företagsläkare. Permissionsersättning utgår vid arbetsskada. Föräldralöneperioden utökas med en månad till sammanlagt tre månader.

 29. Avtal om anställningsskydd 29 Turordning utifrån yrkestillhörighet. Anläggning och husbyggnad är separata turordningsområden. Möjlighet att avtala om separat turordning för byggservice. Ny tillämpbar stupstocksregel med uppdaterad regionindelning. Byggservice – återanställningsrätt vid nedläggning.

 30. Granskningsunderlag • Företagen erhåller ett anpassat IT-verktyg som i samband med lönekörning identifierar lönegransknings- och statistikunderlag samt avidentifierar samtliga personuppgifter. • Byggnads erhåller granskningsunderlag inom en avtalad områdesindelning avseende medlemmar och avidentifierade uppgifter på övriga arbetstagare. • BI erhåller kompletta statistikuppgifter på företagsnivå inom den avtalade områdesindelningen ovan. • BI och Byggnads utarbetar gemensamt IT-stöd för prestationslöneförhandling och -avstämning som stöder PUL. • Hängavtalsbundna företag hanteras av Byggnads.