Download
grundprocess avtal v rdval upphandling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grundprocess avtal/vårdval/upphandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grundprocess avtal/vårdval/upphandling

Grundprocess avtal/vårdval/upphandling

266 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Grundprocess avtal/vårdval/upphandling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Grundprocess avtal/vårdval/upphandling Ledning och styrning 19.5.10 Beställaravdelningarna Budget Tilläggsbeslut 5 Fas för kvalitetssäkring Se process för implementering Uppdrag via VP 1 Fas för uppdrags- start 2 Fas för kontroll och avstämning 3 Fas för utredning och analys 4 Fas för framtagande av dokument 6 Fas för beslut och avslut • Ta emot uppdrag, ansvarig utses • Skapa organisation för uppdraget • Sammanträdesplan med inlämnings-stopp • Edit- på sikt • Checklista för avtalsprocess • Att ta fram projektplan • Enkel UPPDRAGiL UPPDRAGiL PROJEKTiL • Planering med Kommunikation angående kommunikations • plan • Uppstartsmöte • Avstämning av controllerfunktion • Ledning och styrning går igenom projektplanen • Revidering i VP/Navigator vid behov • Att göra kartläggning/ • nulägesbeskrivning • Mall för nulägesrapport • Att analysera framtaget materiel. • Uppföljningsportalen • Eventuellt vägval angående upphandling, vårdval • Att ta fram dokument • HSN:f verktygslåda för avtal • Mallar på intranätet • Eventuellt stämma av dok med sakkunniga vårdgivare • Att säkerställa dokument • underlagen • Tid för Beställavd, Ledning och Styrning samt ev. jurist att granska dokumenten • Säkerställ informationsförsörjningssystemen • Eventuellt testkörning • Att föra ärendet till beslut HSN/HSLG m.m • Tjut – mallar Office key • Sammanträdes • plan med inlämningsstopp • EDIT- på sikt • Ärendelista (Projektplatsen) • Att avsluta med utvärdering • Utvärderingsmall • Avstämning med Kommunikation Implementeringsprocessen Utvecklingsavd och Kommunikationsavd - expertstöd