Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lagen om offentlig upphandling Klassiska sektorn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lagen om offentlig upphandling Klassiska sektorn

Lagen om offentlig upphandling Klassiska sektorn

179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lagen om offentlig upphandling Klassiska sektorn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lagen om offentlig upphandlingKlassiska sektorn

 2. Lag från gamla EG • Påverkad av fransk (latinsk) rätt • I Sverige sedan 1994 • Styr all upphandling i offentlig sektor

 3. Lagtexten är lång • Lagtexten är inte ”viktigt” eftersom… • Mycket styrs av domstolsavgöranden • Känns ovant för svenskar (nordeuropéer) • Rättsläget känns ”oklart” för en svensk • Komplicerat att upphandla när varan finns på stan • Men det finns fördelar…

 4. LOU gäller för alla inom staten • Staten omsätter 500 miljarder kr årligen • EU omsätter 15 000 miljarder årligen • Få in nya leverantörer på marknaden • Konkurrens = bättre & billigare produkter • Är inte komplicerat – enklare än att handla på stan • Undvika mutor och svågerpolitik

 5. Upphandlingen klar

 6. Projekttid c:a 1 månad

 7. Annonsera: Annonsera i rikstäckande media eller sådant media som leverantören förväntas läsa • Tidningar eller • elektronisk databas

 8. Anbud inkommer: • Förvara säkert • Öppna vid förrättning

 9. Utvärdera anbuden: • Kolla att de uppfyller skall och börkrav om inte så stryks anbudet direkt • Utvärdera anbuden enligt de utvärderingskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget

 10. Fatta beslut: • Fatta beslut på grundval av utvärderingen. • Beslutet utser vinnaren! • Expediera beslutet

 11. Vänta 10 -15 dagar från beslutet expedierades. Upphandlingen klar! Skriv avtal

 12. 1:2 förklaring • Lagen gäller klassiska sektorn • Varor och tjänster av alla slag utom: • Infrastruktur upphandlas med LOU men finns i en särskild lag. Kallas försörjningssektorn. • Det som skiljer är bl.a. tröskelvärden samt möjligheter till olika sorters utvärderingar. I övrigt lika!

 13. 1:2 förklaring Huvudregel: • Alla varor och tjänster ska upphandlas med stöd av LOU.

 14. 1:6 förklaring Följande behöver inte upphandlas: • Hyra, köp etc. av fastigheter • Produktion och program för TV och radio • Finansiella tjänster • Anställningar • Forskningsuppdrag och liknande

 15. 1 kap • Allmänna bestämmelser • Principer för offentlig upphandling • 9 § Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.

 16. 1:9 förklaring Viktiga principer • Likvärdigt • Icke diskriminerande • Ömsesidigt erkännande • Proportionalitet • Transparent

 17. 2 kap • 2 kap. Definitioner

 18. 2:1 förklaring • Selektivt förfarande = anbudsgivare väljs på objektiva grunder ut som lämpliga att få lämna anbud vid en senare upphandling. Får endast väljas ut på grunder som överensstämmer med 1:9. • Se definition i 2:16

 19. 2:1 förklaring • Förhandlat förfarande = Myndigheten inbjuder leverantörer som sedan får förhandla om anbudet utformning. • Får endast väljas ut på de grunder som anges i 1:9. • Konkurrenspräglad dialog = liknar FF. Nytt from i år. • Se förklaring i 2:9

 20. 2 kap • 3 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som • 1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1, eller • 2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas, enligt krav som ställs upp av den upphandlande myndigheten. Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller ekonomisk funktion.

 21. 2:3 förklaring Byggentreprenad: Helt nya hus och konstruktioner Nya hus och konstruktioner som självständigt utgör en ekonomisk eller teknisk konstruktion. Gränsfall går alltså vid tillbyggnader

 22. 2:4 förklaring Byggkoncession: • Offentlig myndighet behöver en allmännyttig byggnad av något slag t.ex. idrottsarena eller kongresshall men har inte råd att bekosta den. • Privat finansiär får då i uppdrag att på egen bekostnad uppför byggnad enligt myndighetens anvisningar. Ersättning utgår i intäkter från byggnaden, t.ex. hyra och biljettintäkter.

 23. 2 kap 6 att förklaring • E-auktion • Ej fristående upphandlingsförfarande. • Upphandling måste genomföras med öppet-, selektivt-, förhandlat-förfarande eller konkurrenspräglad dialog. • Avslutas med E-auktion

 24. 2 kap • 8 § Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud som en upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör.

 25. 2:8 förklaring Nämner förfrågningsunderlag men säger inte vad det ska innehålla eller hur det ska utformas. Domstolar i EU har bestämt det.

 26. 2:15 förklaring • Ramavtal upphandlas central eller lokalt och gäller för inköp som även andra än den upphandlande myndigheten gör från avtalet. • Förvaretsmaterialverk och Verket för högskoleservice skriver många ramavtal.

 27. 2:20 förklaring • Öppen upphandling är det vanligaste upphandlingssättet. • Alla leverantörer, även de som är uppenbart olämpliga, t.ex. kriminella organisationer, har rätt att komma in med anbud.

 28. 2:23 förklaring Definition av direktupphandling: • Vid upphandling av vara eller tjänst behöver inte anbud inges eller i princip LOU:s regler utom reglerna i 1:9 • Direktupphandling ska bara användas i undantagsfall.

 29. 2 kap • 24 § Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

 30. 2 kap • 25 § Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

 31. 3 kap • 3 kap. Tröskelvärden

 32. 3:1 förklaring • Tröskelvärden anger om upphandlingen ska vara en komplett LOU-upphandling eller en • förenklad upphandling eller en • Direktupphandling. • EU bestämmer tröskelvärden och svenska regeringen publicerar dessa.

 33. 3:1 förklaring • Tröskelvärdena Byggentreprenader • 5 000 000 Euro

 34. 3:1 förklaring • Varor och tjänster • Upphandlande enheter (försörjningslagen)  • 400 000 Euro • Upphandlande myndigheter (klassiska lagen) (statliga myndigheter) • 130 000 Euro

 35. 3:1 förklaring • Övriga upphandlande myndigheter (klassiska lagen) (dvs. övriga myndigheter,kommuner, landsting och vissa av deras bolag m fl.) • 200 000 Euro

 36. 5 kap • 5 kap. Ramavtal

 37. 5 kap • Ramavtalets löptid • 3 § Ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl.

 38. 5 kap • Ramavtal med en enda leverantör • 4 § Om ett ramavtal ingåtts med en enda leverantör, skall villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ramavtalet överensstämma med villkoren i ramavtalet. • Vid tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande myndigheten skriftligen samråda med den leverantör som är part i ramavtalet och vid behov uppmana leverantören att komplettera sitt anbud.

 39. 5 kap • Ramavtal med flera leverantörer • 5 § Om ett ramavtal ingås med flera leverantörer, i enlighet med 6 eller 7 §, skall dessa vara minst tre, om det finns ett tillräckligt antal leverantörer som uppfyller urvalskriterierna och ett tillräckligt antal godtagbara anbud som uppfyller de tilldelningskriterier enligt 12 kap. 1 § andra stycket som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

 40. 5:6 förklaring • Avrop från ramavtal får ske utan förnyad konkurrensutsättning. • Troligen under förutsättning att ramavtalets villkor är dels tillräckliga och dels används vid avropet.

 41. 5:7 förklaring • Förnyad konkurrensutsättning ska ske vid avrop från ramavtal om inte alla kommersiella förutsättningar finns angivna i avtalet.

 42. 6 kap • 6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i förfrågningsunderlag m.m.

 43. 6:2 förklaring • Produktprestanda får beskrivas med stöd av tekniska standarder. • Tekniska standarder måste vara framtagna på vetenskaplig grund. • Alla hänvisningar måste åtföljas av orden eller likvärdig.

 44. 6:3 förklaring • Egenskaper hos en produkt behöver inte i detaljs brytas ner i skallkrav. • Egenskaperna kan beskrivas som en funktion. • Jämför med att beskriva t.ex. en kopp eller bil. • Även miljöegenskaper kan beskrivas som en funktion.

 45. 6:4 förklaring Produktens prestanda får i princip inte beskrivas genom att hänvisa till patenterad tillverkningssätt eller varumärken. Endast om det finns sakliga skäl är det tillåtet. Måste då åtföljas av orden eller likvärdigt.

 46. 6:13 förklaring • Sociala krav • Miljömässiga krav och • Andra krav Får numera ställas i en upphandling. Dvs. Arbetsskydd och miljöskydd men eventuellt även gynna handikappade.

 47. 7 kap • 7 kap. Annonsering av upphandling