Download
offentlig upphandling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Offentlig upphandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

239 Views Download Presentation
Download Presentation

Offentlig upphandling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Offentlig upphandling Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare offentlig upphandling -Kommungrupper Sånga Säby 20-21 november2013

 2. Den offentliga måltiden • Den offentliga måltiden yttersta syfte är att ge hälsa och välbefinnande för barn, sjuka och gamla. • Matens doft och kvalitet, liksom hela måltidssituationen, har kommit mer i fokus. • Allt fler, politiker, upphandlare, och kostchefer arbetar för att hitta nya och smartare sätt att upphandla livsmedel, för att få fler leverantörer och bättre kvalitet. • De små leverantörerna kommer att bli allt viktigare för upphandlarna.

 3. Offentlig Upphandling • Omsätter totalt 8,9 miljarder kronor • En genomsnittlig försäljning består av 1000 – 2000 artiklar • Ramavtalen löper i snitt på 3-4 år • Det normala är 50 – 150 leveransställen • Snittvärdet är 6 000 kr per leverans • Det totala värdet av upphandlingen uppgår i genomsnitt till 80 miljoner kronor Källa: Rapport Offentlig marknad, Agroidé 2013

 4. Varför är det svårt att upphandla livsmedel • 3 miljoner måltider per dag – stora komplexa upphandlingar • Ett fåtal stora grossister – dålig konkurrens • Politiker och beslutsfattare saknar ofta kunskap om vad som är möjligt att göra • Ingen genomtänkt politisk strategi – vi saknar en nationell livsmedelsstrategi

 5. LOU – Lagen om offentlig upphandling • Fri rörlighet för varor och tjänster • Öppna EU:s inre marknad • Utnyttja konkurrensen • Lika villkor för leverantörer

 6. Symbolvärdet av svenska råvaror • Offentlig sektor skall fungera som ett föredöme • Svensk lag ställer höga miljö- och djurskyddskrav därför ska vi också ställa dessa krav i offentlig upphandling • Offentlig upphandling ska vara ett verktyg för utveckling och samhällsförändring • Offentlig upphandling kan skapa den kritiska massa som behövs för en bra livsmedelsproduktion

 7. Lokal upphandling – hur lyckas vi? • Bonden i byn kan vara leverantör av livsmedel till skolan. En främmande tanke för några år sedan. • Alltfler kommuner vill upphandla lokalt • Kostcheferna vill ha mer närpoducerad mat • Men hur gör vi för att lyckas?

 8. Medlemmens perspektiv • Vi har världens friskaste djur • Vi har lägst antibiotika användning • Vi har djurskyddsregler som vi följer, att producera enligt andra länder i EU är förbjudet i Sverige • Därför är det orimligt att vi inte upphandlar mat med samma krav på miljö- och djurskyddsregler som i Sverige

 9. Hög andel import i offentlig marknad I genomsnitt beräknas hälften av maten vara importerad. Ägg, mjölk, smör och grädde är till största delen svenskt men grönsaker och kött är kategorier med hög andel import: • 70% av grönsaker och frukt är importerad • 50% av nötköttet • Mer än 50% av kycklingen • 40% av grisköttet Källa: Rapport Offentlig marknad, Agroidé 2013

 10. Grossister på den offentliga marknaden • Martin & Servera säljer livsmedel till den offentliga marknaden för 2,8 miljarder kronor • Menigo säljer för 1,6 miljarder • Dafgårds säljer för 0,3 miljarder • Axfood Snabbgross säljer för 0,3 miljarder • Svensk Cater säljer för 0,2 miljarder Källa: Rapport Offentlig marknad, Agroidé 2013

 11. Strategiskt avtal med Martin & Servera LRF och Martin & Servera träffade ett samarbetsavtal 2012. Man kommer tillsammans att: • Tydligare lyfta fram svensk mat i marknadsföringen • Berätta om fördelarna med att köpa svenskt • Underlätta för kunder som vill köpa lokalt producerade livsmedel • Underlätta för bönder som vill nå den offentliga marknaden

 12. Miljöstyrningsrådets viktiga roll • Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och hållbar upphandling, är inte en myndighet utan att bolag • Miljöstyrningsrådet har ett uppdrag för Sverige – det nya Matlandet; • 1 juli 2014 flyttas Miljöstyrningsrådet till Konkurrensverket • Förslag att baskriteriernaskall ingå i den nationella databasen DABAS vilket gör det möjligt för leverantörer att tillhandahålla verifikat och bevismedel på ett gemensamt ställe

 13. Miljöstyrningsrådets baskriterier för kött • Information om ursprung - För produkter av en köttråvara ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om i vilket land djuret är fött, uppfött, slaktat och förädlat. • Salmonellafrihet - Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper. • Antibiotika - Antibiotika får användas endast efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. • Transport av djuret till slakt (Ej ägg och mjölk) - Djuret ska max ha transporterats 8 timmar till slakt eller max 12 timmar nattetid för fjäderfä. • Slaktmetod(Ej ägg och mjölk) - Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker

 14. Miljöstyrningsrådets specifika krav för kött • Gris -Samtliga grisar, suggor och gyltor skall ha hållits lösgående. -Samtliga grisar skall ha haft utrymme med tillgång till en separat hel golvyta för vila och en separat gödselyta. -Svanskupering tillåts ej • Nöt -Eventuell avhorning, kastrering eller andra kirurgiska ingrepp skall endast ske efter bedövning. • Mjölk-Nötkreatur över 6 månader skall hatillgång till bete eller annan utevistelse under en sammanhängande betessäsong. • Ägg -Hela ägg och produkt av ägg skall ha producerats av höns som har haft tillgång till värprede, sandbad och sittpinne.

 15. Tips till politiker och upphandlare • Ställ krav i alla livsmedelsupphandlingar, ställ krav på grossisterna • Använd Miljöstyrningsrådets kriterier • Skapa en tydlig kostpolicy • Dela upp upphandlingen i mindre varugrupper, premiera inte fullsortiment • Samarbeta med andra – men slå inte ihop upphandlingarna

 16. Tips till politiker och upphandlare • Gör inte förfrågningsunderlaget krångligare än nödvändigt • Motivera varför man ställer dessa kriterier • Var noga med uppföljningen • Inför e-handel med automatiska fakturor • Kommunicera upphandlingarna tex på den egna hemsidan

 17. Tips till politiker och upphandlare • Samordnad varudistribution och enklare logistik • Urvalsupphandling för visst sortiment, riktad till intresserade • Anpassa volymen till producenterna. En enhet – möjlig mängd • Dialog och mötesplatser med leverantörer – bli en bra kund, besök leverantörerna • Uppmärksamma möjligheten till samarbete tex gemensamt anbud

 18. Ställ djurskyddskrav i upphandling • Sverige har betydligt högre krav på djurskydd än vad EU har. • En stor majoritet av kostcheferna vill upphandla med höga miljö- och djurskyddskrav. • Både LRFs och Miljöstyrningsrådets utredningar visar att det är tillåtet att ställa djurskyddskrav upphandlingar. • Sigtuna och Rättvik följde Miljöstyrningsrådets kriterier och visade vägen för andra kommuner att det går att använda djurskyddskrav vid upphandling

 19. Politisk förankring är viktig • Hos nästan alla de upphandlingsorganisationer som lyckats bra medlivsmedelsupphandlingar finns det en koppling till ett bra och tydligt uttalat stöd från politikerna. • En tydlig kommunal kostpolicy är en viljeyttring och ett bra första steg. • Ansvaret för livsmedelsfrågan är i grunden politiskt! • Leverantörer, upphandlare, kostchefer, organisationer vill se en tydligare politisk styrning.

 20. Vem får leverera till offentlig sektor? • Teoretiskt sett får alla livsmedelsleverantörer vara med, oavsett storlek. • I praktiken finns en rad faktorer som påverkar: -Upphandlingens storlek, om den delas upp -Hur logistiken fungerar • Allt fler kommuner testar nu att använda egna distributionscentraler, att dela upphandlingarna, tillåta leveranser till enstaka enheter eller ”möjlig mängd.” • Har ni inga lokala leverantörer, ställ då krav så att ni får livsmedel i nivå med svensk lagstiftning från er grossist.

 21. Tips och idéer till leverantörer • Tänk igenom din strategi, kan offentlig marknad komplettera? • Kolla kommunen, när är nästa upphandling? • Prata med företagarcoachen, kan jag få tipsa och råd? • Var en aktiv leverantör, delta i leverantörsträffar, möt grossisterna • Visa ditt intresse, visa upp dina produkter. Måste sälja in dem!

 22. Tips till leverantörer • Prata med andra leverantörer, kan vi samarbeta? • Var noggrann med anbudet, ta hjälp • Samverka kring anbudet • Samverka kring logistiklösningar • Upphandlingsringar

 23. Kommuner som har lyckats • Sigtunas kommun, vann i Kammarrätten om djurskyddskrav • Rättviks kommun, ”ostridigt ”att djurskyddskrav får ställas • Växjö kommun, delad upphandling, införde e-handel och distributionscentral • Vadstena, Ödeshög och Ydre har tecknat 20 nya avtal med 9 leverantörer på bla nöt, fläsk, lamm, viltkött, kyckling, ägg, potatis, grönsaker, bär

 24. Kommuner som har lyckats • Hässleholms kommun, ökat andelen svenskt kött från 33% till 86% på två år • Hörby tillsammans med fem andra kommuner tröttnade på vakuumförpackat kött och upphandlande färskt kött istället. • Laholms kommun, delad upphandling och djurskyddskrav • Halmstads kommun, delad upphandling och distributionscentral har ökat andelen svenskt kött från 30% till 79%.

 25. Exempel från andra länder • Nationell livsmedelsstrategi i Finland • Helsingfors kommun ställer krav på att potatisen ska vara skalad inom 24 timmar och brödet ska vara bakat inom 5 timmar före servering i skolan • I Rom premieras mat som produceras inom en 30 mils radie i upphandlingen av skolmat

 26. Skolmatens Vänner • Driver projektet Skolkockar på grönbete • Syftet är att bönder och storkökskockar ska förstå varandra bättre samt råvarukunskap • Målet är att kostchefer ska kontaktas av LRF med ett erbjudande om gårdsbesök. Gärna gratis från kommunen eller att man delar på kostnaderna. Detta bör följas upp av samarbete inför nästa upphandling. • Projektledare Annika Unt Widell, annika.unt@skolmatensvanner.se, 070-2379929 • Webbsida www.skolmatensvanner.se

 27. På gång • Nytt EU direktiv för offentlig upphandling. EU vill se miljökrav i offentlig upphandling. EU vill att offentlig upphandling ska vara ett verktyg för samhällsutveckling. • EU vill underlätta för små- och medelstora företag och innovationsupphandling • Upphandlingsutredningen – Anders Wijkman • Höjd direktupphandlingsgräns till 600 000 kr • Öppna upp för mer dialog och förhandling mellan myndigheter och leverantörer för att skapa bättre upphandlingar kring miljö, fler leverantörer och fler innovationer

 28. Kommungruppens uppdrag • Kommunen ska ställa krav i nivå med svensk miljö- och djurskyddslag genom att använda Miljöstyrningsrådets kriterier • Skapa en kostpolicy för kommunen • Dela upp upphandlingen i mindre varugrupper • Verka för en ökad dialog med lokala leverantörer och grossister • Uppmana kommunen att skaffa en distributionscentral, det ökar möjligheten för mindre företag att delta i upphandlingen

 29. Tack! • www.lrf.se/offentligupphandling • Ställ Krav – upphandling av livsmedel i offentlig sektor. • Den offentliga måltiden – en handledning för leverantörer, politiker och upphandlare finns att ladda ner: lrf.se/offentligupphandling • Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare tel 0709-16 72 00, axel.hansson@lrf.se

 30. Lantbrukarnas Riksförbund, 105 33 Stockholm Tel 0771-573 573. info@lrf.se