Download
avtal i maximo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avtal i Maximo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avtal i Maximo

Avtal i Maximo

252 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Avtal i Maximo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Avtal i Maximo Maximo Användarmöte Stenungsbaden 9 – 10 mars 2010 Hans Lindholm, Outokumpu Stainless Mårten Ebers, Öresundsbro Konsortiet Ulf Lundgren, IBM Philip Nederfält, Sigma Frank Severinsson, Framsteg

  2. Avtal i Maximo Kort inledning av Hans Lindholm och Mårten Ebers från Maximo Användarförenings Styrelse

  3. Avtal i Maximo

  4. Avtal i Maximo

  5. Associera avtal Huvudavtal Inköpsavtal Personalkostnadsavtal Leasing/Hyresavtal Garantiavtal Villkor

  6. Avtal i Maximo • Inställningar för Avtal • Organisationsnivå • Visa ”Garantiavtal finns” när arbetsorder skapas • Ange kontrakttyper som skall gälla för en organisation. Möjlighet att ange en egen kod för kontraktstyp och beskrivning • För varje kontraktstyp: • Ange vilka avtalsvillkor som skall gälla som default. Varje villkor kan sättas som editerbar eller inte! • Ange defaultvärde avseende 20 olika egenskaper. Varje egenskap kan sättas som editerbar eller inte!

  7. Avtal i Maximo • Egenskaper för kontraktstyp – Olika egenskaper gäller för varje kontraktstyp • Antalet kan ändras • Priset kan ändras • Avrop större än maximalt är tillåtet • Maximalt avrop i antal och kostnad • Avtalet kan sägas upp i förtid från kundens/leverantörens sida • Avtalet förlängs per automatik

  8. Avtal i Maximo

  9. Avtal i Maximo

  10. Avtal i Maximo

  11. Avtal i Maximo

  12. Inköpsavtal

  13. Avtal i Maximo Demo av Prisavtal & Ramavtal

  14. Avtal i Maximo • Personalkostnadsavtal • Anger timpriser per kategori och kompetensnivå • Enskilda personer kan anges, med möjlighet att överrida avtalspriserna

  15. Garantiavtal • Ett garantiavtal skapas oftast i samband med inköpet av utrustningen och har då ingen kostnad knutet till sig. • Avtalet innehåller detaljer om vad som omfattas av garantin. • Garantiavtal skapas i applikationen ”Garantiavtal”.

  16. Garantiavtal • Hur fungerade det i tidigare versioner? (<Maximo 5.x) • I tidigare versioner fanns det direkt på utrustningen eller placeringen ett garantidatum som talade om att det fanns gällande garanti. • Man kunde bara ha en gällande garanti per utrustning/placering. • Ej möjligt att tala om att garantin även omfattar underliggande inventarier/utrustningar. • Det var inte möjligt att specificera vad garantin omfattade. • Serviceavtal var möjliga att skapa i applikationen Serviceavtal och kunde sedan kopplas mot arbetsorder.

  17. Garantiavtal • Hur fungerar det nu? (>=Maximo 6.x) • Garantiavtal kan hantera garantiåtaganden kopplade till datum eller mätarställningar. • Det är möjligt att knyta inventarier till ett garantiavtal som bevakar varje individuell inventarie/placering baserat på datum och/eller mätare. • Garantiavtal knyts med automatik till arbetsordern om det fortfarande finns gällande garanti för inventarien/placeringen. • Det är möjligt att manuellt associera Serviceavtal till en arbetsorder. • Båda avtalstyperna kan ha en betalningsplan.

  18. Garantiavtal • Maximo kan konfigureras så att garantistatus visas med automatik för inventarier när arbetsordern skapas. • Det är också möjligt att visa de garantiavtal som eventuellt finns för inventarien eller placeringen som är angiven på arbetsordern. Detta görs med hjälp av åtgärden Visa -> Garantier.

  19. Garantiavtal

  20. Garantiavtal Diskussion Fortsättning följer…….