Download
aff avtal f r fastighetsf rvaltning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aff, Avtal för fastighetsförvaltning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aff, Avtal för fastighetsförvaltning

Aff, Avtal för fastighetsförvaltning

295 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aff, Avtal för fastighetsförvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aff, Avtal för fastighetsförvaltning • Sortering av den information som är nödvändig för avtalsförhållande. • Med AFF kan man skapa ett tydligt FFU • Att båda parter förstår vad som överenskommit. • Att båda förstår vad som händer om något går fel.

  2. Lagar mm PBL, BBR, Miljöbalken, jordabalken AFS 2009:2 AB04, ABT 06, ABK mm • Lagar • Författning • Förordning • Bestämmelser

  3. AFF-dokumenten innehåller en standardiserad lösning för hur denna typ av information uttrycks och sorteras. Standardisering kallas för allmänna bestämmelser Med Aff slipper man alltså arbetet med att formulera det man vill ha utfört och minimerar risken för att missförstånd uppstår.

  4. Bygg- och förvaltningsprocesserna Projektering Produktion Förvaltning Har inte tillräcklig hänsyn tagits till förvaltningsskedet vid projektering, kommer förvaltningen av byggnaden till stor del bestå att problemlösning snarare än viktmakthållande och utveckling

  5. En Bostadsrättsförening • 400 lägenheter • Anlitade hjälp för förvaltning • Minskade förvaltningskostnader • Risker

  6. AFF är en mötesplats för förvaltnings- och servicebranschens gemensamma utvecklingsfrågor och har - förutom Aff-dokumenten - sitt fokus på standardisering, nyckeltal och ”benchmarking” utvecklingsfrågor och kompetensutveckling. AFF verkar för kvalitet och kompetens inom fastighetsförvaltning och Facility Management och Facility Services.

  7. ABFF 04Allmänna bestämmelser för förvaltningsentreprenader 04 • Innehållet är resultatet av en förhandling mellan representanter för beställare och förvaltnings- & serviceentreprenörer. • ABFF reglerar övergripande affärsfrågor som entreprenadens omfattning, utförande, organisation, tider etc. Dess motsvarighet inom byggandet är AB 04 och ABT 06.

  8. Aff är uppdelad i 6 olika deltjänster.   • Teknisk fastighetsförvaltning - innebär service, underhåll och felavhjälpande av till exempel el, luft-behandlings-,styr & regler-, värme & sanitets-, kyl- och säkerhetssystem. • Administrativ fastighetsförvaltning – upphandling av exempelvis administrativa arbetsuppgifter som ekonomi.   • Verksamhetsanknutna tjänster -  upphandling av tjänster för den verksamhet som finns inom en organisation (outsourcing), t ex telefonväxel, reception, datasystem. Städning av fastigheter • Förvaltning av utemiljö • Fastighetsförvaltning för mindre entreprenader – upphandling av tillsyn, skötsel och städning av fastigheter under 3 basbelopp för exempelvis bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsbolag.

  9. Svensk byggtjänst http://aff.byggtjanst.se/Pages/AllAffDoc.aspx?item=2