Download
stedenfonds iii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stedenfonds III PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stedenfonds III

Stedenfonds III

122 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stedenfonds III

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stedenfonds III Jeugdraad 23 oktober 2012

 2. Doelstellingen • Advisering en reflectie door alle VGC- adviesraden over de beleidsovereenkomst Stedenfonds III naast andere inspraak- en adviesmogelijkheden: traject met het werkveld, evaluatie huidige initiatieven • Advies en inspiratie voor het beleid in zijn globaliteit • Adviezen vinden hun weerslag in de voorbereidende stukken m.b.t. nieuwe beleidsovereenkomst effectieve beleidsbepaling door het VGC-college

 3. Verloop adviseringstraject • Informatie over het Stedenfonds • Advisering adhv vragen • Formuleren conclusies • Adviezen worden integraal verwerkt in beleidsvoorbereidende documenten • Terugkoppeling van de nieuwe beleidsovereenkomst stedenfonds III begin 2014

 4. 1. Stedenfonds – wat • Stedenfonds: beleidsinstrument Vlaamse Overheid voor aanpak specifieke uitdagingen in steden • Bouwt voort op SIF, maar: • uitgaan van potentialiteiten van de stad i.p.v. probleembenadering • Ruimere invalshoek: sociaal, cultureel, economisch, ecologisch , fysiek-ruimtelijk

 5. 1. Stedenfonds – wat Doelstellingen Vlaams Stedenfonds • Verhoging van de leefbaarheid, op stads- en wijkniveau • Tegengaan van dualisering • Verhogen van de kwaliteit van het bestuur

 6. 1. Stedenfonds – wat Krachtlijnen Stedenfonds (Vlaamse Overheid) • Integraal en inclusief beleid • Complementair beleid • Planmatige aanpak • Continuïteit via meerjarenplanning • Partnerschap • Resultaat- en prestatiegericht • Maatwerk • Beleidsovereenkomst

 7. 1. Stedenfonds II – VGC • VGC: duurzaam stedelijk beleid op vlak van gemeenschapsmateries • Budget Stedenfonds II (2008-2013): 78,5 miljoen euro 13 miljoen euro per jaar

 8. 1. Stedenfonds II – VGC Strategische doelstellingen beleidsovereenkomst VGC • SD1: Ontwikkeling duurzaam beleidsinstrumentarium • SD2: Uitbouw gemeenschapsinfrastructuur ter verbetering van de fysieke omgeving • SD3: Projecten ter verhoging van de leefkwaliteit, binnen de drie VGC-beleidsdomeinen, ter bewerkstelliging van volgende maatschappelijke effecten: • Positieve uitstraling Nederlands • Versterken van kansen voor maatschappelijk kwetsbare groepen • Brussel als aantrekkelijke leefstad voor gezinnen en ouderen

 9. 1. Stedenfonds II – VGC Operationele doelstellingen beleidsovereenkomst VGC • SD3-OD1: Ondersteuningsbeleid ikv gelijke onderwijskansen met nadruk op ouderbetrokkenheid (OCB) • SD3-OD2: Vernieuwende en flexibele leertrajecten (CVO Brussel, Huis van het Nederlands) • SD3-OD3: Renovatie en verfraaiing schoolinfrastructuur (schoolinterventieteam) • SD3-OD4: Maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren via formeel en informeel leren (zomerschool, brede school) • SD3-OD5: Opleiding- en werkervaringstrajecten ifv integratie op de arbeidsmarkt van risicowerkzoekenden • SD3-OD6: Verhogen van toegankelijkheid van het welzijnsaanbod en de samenwerking tussen welzijnsvoorzieningen (lokaal sociaal beleid, CAW’s)

 10. 1. Stedenfonds II – VGC (vervolg) • SD3-OD7: Woonzorgzones en opstart gezondheidsinitiatieven • SD3-OD8: Versterking, verdieping en verbreding van de werking van lokale dienstencentra (BOD) • SD3-OD9: Uitbouw sociaal vervoer met aandacht voor vrijwilligers • SD3-OD10: Uitbouw van een fijnmazig netwerk van kinderzorg (kinderopvang, opvoedingsondersteuning, jeugdhulp) • SD3-OD11: Versterking kwaliteit en slagkracht van de gemeenschapscentra (lokale netwerking) • SD3-OD12: Uitbouw van een Nederlandstalig vrijetijdsaanbod voor kinderen uit BNO (Aximax, buurtsportinitiatieven, maatschappelijk kwetsbare jongeren) • SD3-OD13: Vernieuwing en verdieping van de culturele participatie (ondersteuning verenigingsleven, kunstencentra, cultuurhuizen, …)

 11. 2. Advisering Overgang Stedenfonds II naar Stedenfonds III • niet: totale switch in beleid • wel: moment voor bijsturing, evaluatie, nieuwe accenten en nieuwe impulsen

 12. 2. Advisering – thema’s • Welke zijn de actuele stedelijke uitdagingen en maatschappelijke noden waarop Stedenfonds III prioritair moet inzetten, zowel GLOBAAL als SECTORSPECIFIEK? • Welke ambitie(s) willen we blijvend nastreven in een volgend stedenfonds? • Aan welke ambitie(s) moet er meer aandacht besteed worden in Stedenfonds III (t.o.v. Stedenfonds II)?

 13. 2. Advisering - hoe • Op welke manier willen we werken aan de opgesomde ambities? • Territoriale focus • Inhoudelijke klemtonen • Ruimte voor impuls en experiment • Geïntegreerd werken • …

 14. Samenvattend • Welke zijn de conclusies vanuit de Adviesraad (naam aanvullen)? • Globaal • a. • b. • Sectorspecifiek • a. • b. • Hoe