Download
mbis mana ment bezpe nosti informa n ch syst mov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MBIS – Manažment bezpečnosti informačných systémov PowerPoint Presentation
Download Presentation
MBIS – Manažment bezpečnosti informačných systémov

MBIS – Manažment bezpečnosti informačných systémov

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MBIS – Manažment bezpečnosti informačných systémov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MBIS – Manažment bezpečnosti informačných systémov Štandardy

 2. Štandardy • TCSEC Trusted Computers evaluation Criteria - Oranžová kniha • ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria - Európske kritéria • Britishstandard BS 7799 • CC - Common Criteria (ISO15408)

 3. Oranžová kniha – kategórie TrustedComputerSystemEvaluationCriteria • všeobecnej bezpečnostnej politiky, • prístupu a identifikovateľnosti a • oblasť záruk, • ako treba pristupovať k politike, • čo je treba poskytnúť ku kontrole pri prístupe k informáciám • ako je možné získať záruku, že tento prístup je v počítačovom systéme dostatočne prepracovaný

 4. Oranžová kniha - skupiny • bezpečnostná politika • označenie • identifikácia • zodpovednosť • záruka • nepretržitá ochrana

 5. Oranžová kniha ... • bezpečnostné smernice - stratégia bezpečnosti ... • zodpovednosť – kto, kedy, ... audit, monitorovanie systému, • zabezpečenie aprvkybezpečnosti • dokumentácia, postupy, návody, manuál...

 6. Bezpečnosť podľa TCSEC • skupina D - minimálna ochrana - boli hodnotené, ale nevyhovujú požiadavkám • skupina C - výberová ochrana - prvky a preverovacie schopnosti • skupina B - direktívna ochrana - TCB, ktorá zachováva integritu stupňa utajenia a prenáša ju spolu dátovými štruktúrami systému. • skupina A - verifikovaná ochrana - použitie metód formálnej bezpečnostnej kontroly, ktoré zaisťuje , že výberové a direktívne riadenie bezpečnosti môže efektívne ochrániť utajované informácie.

 7. Bezpečnosť podľa TCSEC • trieda C1 - zabezpečenie ochrany výberom - systém TCB spĺňa požiadavky výberovej ochrany tým, že oddeľuje užívateľov od dát, • trieda C2 - ochrana riadeným prístupom - riadením prístupu, schopnosťou zaznamenávať bezpečnostné významné udalosti a oddelením sieťových zdrojov, • trieda B1 - ochrana bezpečnosti stupňom - označenie dát, ktoré definuje stupeň utajenia. • trieda B2 - štruktúrovaná ochrana - začlenenie objektov z hľadiska ochrany a ďalšie mechanizmy kontroly. • trieda B3 - bezpečnostné zóny - bezpečnostný monitor, signalizácia udalostí • trieda A1 - verifikovaný projekt - vysoký stupeň istoty správnej implementácie výpočtovej základne TCB, správa konfigurácie

 8. Európske kritéria ITSECInformation Technology Security Evaluation Criteria Kritériá, povoľujú výber ľubovoľných bezpečnostných funkcií a definujú sedem úrovní hodnotení označovaných ako E0 až E6, ktoré reprezentujú vzrastajúcu dôveru v schopnosť hodnoteného objektu splniť svoju špecifikáciu bezpečnosti.

 9. Európske kritéria - špecifikácia • Špecifikácia bezpečnosti • miera záruky za efektívnosť - kritériá pre hodnotenie • hodnotenie efektívnosti - vhodnosť a schopnosť funkcií presadzujúcich bezpečnosť • spôsob vývoja, t.j. konštrukcie • spôsob jeho použitia a prevádzku

 10. Európske kritéria - fázy vývoja • Vývojové prostredie - prostriedky, procedúry a štandardy pri vývoji • Prevádzková dokumentácia - prostriedky pre výmenu informácií medzi vývojovým pracovníkom a zákazníkom. • Prevádzkové prostredie - prostriedky, procedúry a štandardy, ktoré sa vzťahujú k dodávke, inštalácií a prevádzke

 11. Európske kritéria – úroveň • E0 - nedostatočnú úroveň bezpečnosti, • E1 - špecifikácia bezpečnosti a neformálny popis návrhu architektúry hodnoteného objektu. • E2 - neformálny alebo poloformálny popis detailného návrhu, testovanie bezpečnostných funkcií, konfiguračné riadenia systému,... • E3 - hodnotené zdrojové texty a/alebo schémy technického zabezpečenia alebo realizácie bezpečnostných mechanizmov... • E4 - formálny model bezpečnostnej politiky, návrh architektúry ... • E5 - úzka korešpondencia medzi detailným návrhom, zdrojovými texami a technickou dokumentáciou... • E6 - špecifikácia funkcií presadzujúcich bezpečnosť a návrh architektúry, ktorá zodpovedá modelu BP....

 12. British standard - oblasti • Definuje tri základné oblasti aplikácie bezpečnostných mechanizmov • organizačná • prevádzková a • prierezová

 13. British standard - organizačná • Bezpečnostnápolitika - ciele, rámec bezpečnostnej politiky podniku, IS ... • Organizačnábezpečnosť – riadenie v rámci podniku, pozície, incidenty ... • Klasifikácia a kontrolaaktív – hmotné a nehmotné, vlastníci, zodpovednosť

 14. British standard - prierezové • Riadenieprístupu – prístupové práva, opatrenia, zodpovednosť ... • Vývoj a údržba systému – vývoj a rozvoj systému, internými aj externými prvkami • Kontinuita prevádzky – havárie, prechod na nový systém • Súlad zo štandardami – legislatíva, medzinárodné štandardy ...

 15. British standard - prevádzková • Personálna – ľudský faktor ... • Fyzická – budovy, systém, server, komunikácia, rozvody ... • Prevádzková (logická) – postupy, zodpovednosť, zálohovanie, antivírová ochrana, skartácia ....

 16. Elementy bezpečnosti • Politika - základ všetky aspektov programu bezpečnosti, • Postupy - zabezpečenie efektívnej implementácie politiky, • Štandardy- dokumentované technické a netechnické požiadavky, • Tréning- kontinuálne vzdelávanie, • Technológia - získanie, inštaláciu, obsluhu a správa technologicky založenej ochrany.

 17. Životný cyklus • Stratégia a plánovanie - všetky tradičné zložky riešenia vývojového procesu • Implementácia a sprístupnenie - program bezpečnosti je implementovaný inkrementálne a je prioritne orientovaný • Prevádzka a audit - fáza prevádzky životného cyklu programu bezpečnosti

 18. CC – common criteria • Základným pojmom je predmet hodnotenia (TOE – Target of Evaluation) - produkt informačného systému, systém alebo jeho časť, • Cieľom TOE je overenie, či predmet splnil všetky požiadavky, uvedené v jeho špecifikácii bezpečnosti. • Okrem základných aspektov (dôvernosť, integrita a prístupnosť) sa sledujú sa aj iné aspekty napr. audit, využívanie zdrojov a iné.

 19. CC - pokračovanie • Výsledok hodnotenia bezpečnosti informačného systému je úroveňdôveryhodnosti, s akou bezpečnostné funkcie produktu spĺňajú stanovené požiadavky. • nová štruktúra kritérií, zoskupovanie bezpečnostných požiadaviek do tried, rodín a komponentov

 20. CC - zoskupovanie • Trieda (Class) • Skupina (Family) • Komponent

 21. CC - Trieda (Class) • najvšeobecnejšie zoskupenie požiadaviek bezpečnosti, • všetci členovia triedy majú spoločný zámer, rozlišujú sa v pokrytí cieľov bezpečnosti, • členmi triedy sú skupiny, resp. rodiny.

 22. CC - Skupina (Family) • zoskupenie množiny požiadaviek bezpečnosti, ktoré majú rovnaké ciele bezpečnosti, ale môžu sa líšiť v dôraze alebo prísnosti, • členmi rodiny sú komponenty

 23. CC - Komponent • špecifická, najmenšia selektovateľná množina požiadaviek bezpečnosti podľa CC, • požiadavky môžu byť zotriedené, čím reprezentujú nárast sily alebo možností požiadaviek bezpečnosti, ktoré majú spoločný cieľ

 24. FAU – monitorovanie bezpečnosti (Security Audit), • FCO – komunikácie (Communication), • FDP – ochrana údajov používateľa (User Data Protection), • FIA – identifikácia a autentifikácia (Identification and Authentication), • FPR – súkromie používateľov (Privacy), • FPT – ochrana vlastných bezpečnostných funkcií (Protection of the Trusted Security Functions), • FRU – využívanie zdrojov (Resource Utilization), • FTA – prístup k produktu (Target of Evaluation Access), • FTP – dôveryhodné spojenie (Trusted Path/Channels).

 25. Záruka (assurance) atribút odráža schopnosť bezpečnostných funkcií dodržiavať stanovenú bezpečnostnú politiku: • ACM – správa konfigurácie hodnotného produktu (Configuration Management), • ADO – dodávka a prevádzka (Delivery&Operation), • ADV – proces vývoja hodnoteného produktu (Development), • AGD – kvalita sprievodnej dokumentácie (Guidance Documents), • ALC – podpora životného cyklu (Life Cycle Supports),

 26. Záruka (assurance) atribút • ATE – kvalita testovania (Tests), • AVA – určenie zraniteľnosti hodnoteného produktu (Vulnerability Assessment), • APE – vyhodnotenie profilu ochrany (Protection Profile Evaluation), • ASE – vyhodnotenie bezpečnostného cieľa (Security Target Evaluation), • AMA – správa požiadaviek na zaručiteľnosť (Maintenance of Assurance).

 27. EAL (EvaluationAssuranceLevel) • hodnotenie objektov do 8 kvalitatívnych úrovní • sú hierarchicky usporiadané a každá reprezentuje väčšie zabezpečenie ako nižšie úrovne. • pre komponenty tej istej skupiny vo vyššej úrovni to znamená nárast ich dôležitosti pri testovaní. • pridanie nových komponentov z iných skupín odráža pridanie nových požiadaviek pre hodnotený objekt.

 28. EALx • 0 – Nedôveryhodný • 1 – Funkčne testovaný • 2 – Štrukturálne testovaný • 3 – Metodicky testovaný a overovaný. • 4 – Metodicky navrhovaný, testovaný a preskúmaný • 5 – Semi-formálne navrhovaný a testovaný • 6 – Semi-formálne overovaný návrh a testovaný objekt. • 7 – Formálne overovaný návrh a testovaný objekt

 29. Porovnanie tried metodík

 30. role a funkcie • orientovanie na výkon rolí v organizácii – obsahuje informácie, ktoré potrebuje poznať zamestnanec, vykonávajúci určitou rolu v organizácii vo vzťahu k bezpečnosti IS/ICT (napr. príručka bezpečnosti pre užívateľa osobného počítače, • Príručka pre bezpečnú prácu administrátora aplikácie a pod.),

 31. procesy • procesne orientovaná dokumentácia obsahuje popisy bezpečnostných mechanizmov a procedúr v organizácii, napr. ako nastaviť technické parametre serveru..., • ako nastaviť parametre určitého základného programového vybavenia – databáz, operačných systémov a pod. tak, aby spĺňali zásadu preukázateľnosti a pod.),

 32. riešenie vecných problémov • vecne orientovaná dokumentácia – obsahuje špecializované funkcie, oblasti, objekty (napr. príručka alebo smernice pre akceptáciu nových častí • postup pri uzatváraní pracovnej zmluvy so zamestnancom