1 / 12

Præsentation af RAPIT projektet

Præsentation af RAPIT projektet. Ved ph.d.-studerende, intensivsygeplejerske, cand.scient.san. Janet Froulund Jensen, Anæstesiologisk Afdeling, Hillerød Hospital. Vejledere. Hovedvejleder professor Ingrid Egerod Projektvejleder sundhedsfaglig forskningsleder Dorthe Overgaard

judah
Télécharger la présentation

Præsentation af RAPIT projektet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Præsentation af RAPIT projektet Ved ph.d.-studerende, intensivsygeplejerske, cand.scient.san. Janet Froulund Jensen, Anæstesiologisk Afdeling, Hillerød Hospital

 2. Vejledere • Hovedvejleder professor Ingrid Egerod • Projektvejleder sundhedsfaglig forskningsleder Dorthe Overgaard • Medvejleder overlæge og lektor Morten Bestle • Medvejleder klinisk udviklingssygeplejerske og cand.scient.san. Doris Christensen

 3. Præsentation af projektet • Formål: • Undersøge effekten og betydningen af et standardiseret opfølgningsprogram bestående af skriftlig information, patientfotografier og samtaler efter aktuel indlæggelse på ITA sammenlignet med ingen opfølgning. • Mixed Methods

 4. Baggrund Symptombyrde Uvist i dansk kontekst Opfølgende samtaler -> begrænset evidens Mål på sigt: Målrette rehabiliteringsindsatsen. Gevinst: ↓genindlæggelser, ↓medicinudgifterne, ↓henvisninger, + påvirkning på patientens tilknytning til arbejdsmarkedet. Nyskabende at oprette en klinisk symptomdatabase -> kliniske retningslinjer og fremtidig forskning.

 5. Antagelser Opfølgningsprogrammet har en positiv effekt på patientens velvære og helbred det første år efter indlæggelse på intensivafdelingen Opfølgningsprogrammet har betydning for patient og pårørende i forhold til hverdagslivet efter indlæggelse på intensivafdeling

 6. Inklusions- og eksklusionskriterier Patientens pårørende inviteres til deltagelse. Den nærmeste pårørende defineres af patienten. Pårørende skal være ≥ 18 år, og underskrive informeret samtykke om egen deltagelse i projektet.

 7. Patientens forløb i studiet

 8. Implementering – Hvordan? http://posticu.wordpress.com/ Temadage Afdelinger Netværk

 9. Hjemmeside www.posticu.wordpress.com Posticu.wordpress.com

 10. ?

 11. Tak for Jeres opmærksomhed

More Related