Historie soupisů památek v Českých zemích - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historie soupisů památek v Českých zemích PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historie soupisů památek v Českých zemích

play fullscreen
1 / 33
Historie soupisů památek v Českých zemích
136 Views
Download Presentation
jules
Download Presentation

Historie soupisů památek v Českých zemích

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Historie soupisů památek v Českých zemích • Soupisy Centrální komise • Soupisy Státního památkového úřadu • Příprava pro státní seznamy podle zákona č. 22/1958 Sb. • o kulturních památkách • Státní seznamy nemovitých a movitých kulturních památek • Generální aktualizace státních seznamů nemovitých • kulturních památek • Ústřední seznam kulturních památek České republiky • Obnova identifikace - nemovitých kulturních památek • - movitých kulturních památek

 2. Soupisy Centrální komise počátky systematické památkové péče sahají do dob Rakousko-Uherska v roce 1850 byla založena Centrální komise pro soupis stavebních památek prvotním cílem bylo provádět soupisy toho, co je ochrany hodné nejdřív se zapisovaly jen stavební památky, od roku 1872 i památky movité

 3. Soupisy Státního památkového úřadu v soupisech se pokračovalo i po zániku Rakousko-Uherska; celkem bylo sepsáno 52 okresů soupisy prováděli odborníci pod vedením konzervátorů od roku 1907 až do roku 1937 soupisy byly jedním z podkladů přípravy státních seznamů

 4. Zákon č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách, : §2 (1) Památkou je kulturní statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, nebo jest jí dochované historické prostředí sídlištních celků a architektonických souborů, anebo věc, která má vztah k význačným osobám a událostem z dějin a kultury. (2) za památku se považuje také soubor kulturních statků a věcí, i když některé z nich nejsou památkami. (3) V pochybnostech se považuje věc za památku až do rozhodnutí výkonného orgánu krajského národního výboru, který se před rozhodnutím vyžádá posudek ústavu památkové péče a ochrany přírody. § 7 Památky se zapisují z evidenčních důvodů do státních seznamů památek. Chráněny jsou i památky do seznamů nezapsané.

 5. Generální aktualizacenemovitých kulturních památek1984-1987 zpřesnění evidence – vytvoření závazných seznamů aktualizace údajů o stavu památkového fondu diferenciace památkové ochrany dokončení kategorizace památek odraz památkové ochrany v katastru nemovitostí snížení počtu památek

 6. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči §2 (1) Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury ČR nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. §42 Zákon považuje za kulturní památky také památky zapsané do státních seznamů podle dřívějších právních předpisů

 7. Obnova identifikace - REI obnova identifikace nemovitých kulturních památek - výzkum podporovaný Ministerstvem kultury v letech 2000-2007 obnova identifikace movitých kulturních památek – institucionální výzkum NPÚ v letech 2005-2011 revize památkově chráněných území

 8. Informační systém pro vedení ÚSKPMonumNet, MonumIS Veřejná část aplikace umožňuje všem uživatelům vyhledávat, zobrazit, exportovat údaje: o nemovitých kulturních památkách o národních kulturních památkách o památkách UNESCO o památkově chráněných územích a ochranných pásmech o nejohroženějších památkách http://monumnet.npu.cz/

 9. Veřejná část

 10. Základní zobrazení ve veřejné části

 11. Informace ke kulturní památce ve veřejné části

 12. Kostel Očišťování Panny MarieDub nad Moravou

 13. kříž kostel ohradní zeď s farou

 14. Neveřejná část je přístupná pro pracovníky památkové péče: • NPÚ, Ministerstvo kultury, • Krajské úřady,Obce s rozšířenou působností, Obecní úřady • Aplikace umožňuje uživatelům vyhledávat, zobrazit, exportovat podrobnější údaje: • o nemovitých kulturních památkách • o movitých kulturních památkách • o národních kulturních památkách • o památkách UNESCO • o památkově chráněných územích • o ochranných pásmech • o nejohroženějších kulturních památkách • povolení k restaurování

 15. Neveřejná část

 16. Základní zobrazení v neveřejné části

 17. Sloup Nejsvětější Trojice, Olomouc

 18. Sloup Nejsvětější Trojice jako památka UNESCO

 19. Sloup Nejsvětější Trojice jako národní kulturní památka

 20. Sloup Nejsvětější Trojice v rámci městské památkové rezervace

 21. Smart Administration a PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ Nedostatky morálně zastaralého MONUMISU (od r. 1995) již nelze uvnitř tohoto systému efektivně řešit. NPÚ proto pracuje na vytvoření systému nového, s názvem PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ, který bude financován převážně z programu Smart Administration. Jeho příprava je nyní ve fázi zadávání veřejné zakázky – je připraveno výběrové řízení na dodavatele systému. Koncem roku 2013 je plánováno spuštění zkušebního provozu, během roku 2014 prověření systému v rámci NPÚ a koncem roku uvedení do provozu složky státní správy i pro veřejnost.

 22. Památkový katalog NPÚ si klade za cíl: Vytvořit moderní přehledný funkční systém evidence všech kulturních památek (nemovitých i movitých) včetně jejich částí a součástí, evidence památkově chráněných území i ochranných pásem, umožnit evidenci „objektů památkového zájmu“ pro dokumentaci kvalitních objektů v chráněných územích jako možný podklad pro tvorbu plánů ochrany, poskytování podrobných ÚAP apod. zajistit všeobecnou dostupnost údajů, jejich komplexnost a maximální vypovídací hodnotu a neměnnost údajů, umožnit v systému vyhledávání podle nejrůznějších kritérií, tisknou různé sestavy.

 23. Jeden z hlavních a nejdůležitějších cílů, závaznost údajů o parcelách je zatím ve fázi řešení. Podmínkou je propojení s katastrem nemovitostí, protože v současnosti vzhledem k častým změnám v KN není možno aktuálnost údajů zaručit. • Památkový katalog se tak stane hlavní součástí již existujícího Integrovaného informačního systému památkové péče.