1 / 31

Programs Computer

Programs Computer. CAD/CAM. Programs Computer.

justina-day
Télécharger la présentation

Programs Computer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Programs Computer CAD/CAM Company Logo

 2. Programs Computer • ในกระบวนการผลิตชิ้นงานขั้นตอนแรกจะต้องถูกขึ้นรูปในรูป (CAD) 3D ก่อนเสมอ จากนั้นผ่านการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม(CAE) เช่น การรับแรง การคืนรูป โดยนำคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขรูปทรงและคุณสมบัติ จนได้มาตราฐานที่กำหนด แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างแม่พิมพ์ (CAM) และจะเห็นว่า CAD/CAM/CAE เป็นหัวใจของการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม Company Logo

 3. Programs Computer Computer Aide Design หรือคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ซึ่งเราอาจจะเรียกง่ายๆ ว่าง CAD การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ จะยังมีความหมายคลอบคลุมกว้างๆ อยู่หลายลักษณะ อาทิเช่น - การเขียนแบบในลักษณะภายฉายในวิวต่างๆรูปแบบจะเป็น 2 มิติ(Drafting) - การสร้างชิ้นงานในลักษณะพื้นผิวแบบ 3 มิติ ที่ไม่มีรูปทรงแน่นอน(Free Form) - การสร้างชิ้นงานในลักษณะ Solid แบบ 3 มิติ ที่มีรูปทรงแน่นอน(Hybrid) - การนำชิ้นวานส่วนต่างๆ เข้ามาประกบกันจนได้ชิ้นงานใหม่(Assembly) - การจำลองรูปทรงของการประกอบชิ้นงาน เพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวขณะทำงานจริง(Mockups) - การจำลองพื้นผิวคล้ายของจริง ไม่ว่าจะทำผิวหยาบ หรือจำลองผิววัสดุ(Photorealistic) - การจำลองลักษณะเหมือนจริงในขณะเดินเข้าไป หรือบินเข้าไป (Fly-Through) Company Logo

 4. Programs Computer Computer Aide Manufacturing หรือ คอมพิวเตร์ช่วยในการผลิตเรียกง่ายๆ ว่า “CAM” จะเป็นลักษณะที่นำข้อมูล CAD 3D นำมาแปลงเป็นข้อมุลเวกเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมเครื่องกัด (CNC) เพื่อสร้างแม่พิมพ์ที่จะนำไปหล่อ, ปั้มหรือฉีดขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นรูปทรงเดียวกับรูปทรง 3 มิติ (CAD 3D) ตรงกับผู้ที่ออกแบบได้ออกแบบไว้ ซึ่งจะเปรียบเสมือนเป็น output อย่างหนึ่งเพื่อนำไปสร้างชิ้นงานจริงขึ้นมา นอกจากนี้ก็ยังมีความหมายในเง่อื่นๆ อีก อาทิเช่น - การขึ้นรูปด้วยวิธีการ Printing Press ด้วนความดันจนได้รูปชิ้นงาน - การทำ Die/Mold สำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ - การกัดชิ้นงานแบบหลายแกนในชิ้นงานที่ซันซ้อนมาก - การใช้ระบบวงจรสำหรับนำเข้ามาสร้างผลิตภัณฑ์แบบแมสโปรดักส์ Company Logo

 5. Programs Computer • AUTOCAD • SOLID WORKS • CATIA • UG Company Logo

 6. Programs Computer • AUTOCAD:ใช้ในการเขียนรูป 2D ในลักษณะงานทั่วๆไปที่ไม่มีความละเอียดมากและใช้ในการแกะแบบของชิ้นงานที่มาจากเครื่องScanner3D Company Logo

 7. Programs Computer • SOLID WORKS :วิเคราะห์ความสามารถในการรับโหลดด้วย ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์(Finite Element Method) โดยเลือกใช้โปรแกรม ANSYS Simulation 11.0 Company Logo

 8. Programs Computer • SOLID WORKS :ใช้ในการวิเคราะห์ราคาของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการผลิต วิเคราะห์เชิงวิศวกรรม เช่น วิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ Company Logo

 9. Programs Computer Company Logo

 10. Programs Computer Company Logo

 11. Programs Computer • การวิเคราะห์โครงสร้างแชสซีส์รถโดยสารชนิดพื้นต่ำด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ภาระกรรมที่กระทำต่อโครงสร้างแชสซีส์ Company Logo

 12. Programs Computer พื้นที่การรับภาระกรรม Company Logo

 13. Programs Computer • จากนั้นทำการสร้าง Mesh โดยใช้ Adaptive mesh ซึ่งแบ่งจำนวนเอลิเมนต์ออกมาทั้งสิ้นจำนวน 43,302 เอลิเมนต์ ตามที่แสดงดังรูป Company Logo

 14. Programs Computer • ผลการวิเคราห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ • การขจัดสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณส่วนกลางของรถ มีขนาดเท่ากับ 13.05 mm Max 13.05 mm Company Logo

 15. Programs Computer • ความเค้นสูงสุด • เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของโครงสร้าง มีขนาดเท่ากับ 261.26 MPa Company Logo

 16. Programs Computer Company Logo

 17. Programs Computer • ความเครียดสูงสุด • เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของโครงสร้าง มีขนาดเท่ากับ 0.00131 Company Logo

 18. Programs Computer Company Logo

 19. Programs Computer • สรุปผลการวิเคราะห์ • ตัวประกอบความปลอดภัย • ผลการทดสอบแรงดึงได้คุณสมบัติเชิงกลของ Stainless Steel RST 4003 มีค่า Yield Strength เท่ากับ 539.03 MPa • ผลการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นดังนี้ • ค่าความเค้นสูงสุด มีค่า 261.26 MPa เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของโครงสร้าง ซึ่งมีค่าตัวประกอบความปลอดภัยเท่ากับ 2.06 • ความเครียดสูงสุด เกิดขึ้นที่เสาบริเวณส่วนกลางของโครงสร้าง มีขนาดเท่ากับ 0.00131 • การขจัดสูงสุด เกิดขึ้นที่บริเวณส่วนกลางของโครงสร้างแชสซีส์ มีค่าการขจัดสูงสุด 13.05 mm • จากการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จะพบว่าค่าความปลอดภัยมีค่าต่ำสุดคือ 2.06ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด Company Logo

 20. Programs Computer • CATIA: ส่วนใหญ่จะใช้ในการเพิ่มหรือปรับแต่งผิวชิ้นงานที่ถูกสแกนมาเพื่อทำให้มีมิติและพื้นที่ผิว Company Logo

 21. Programs Computer Company Logo

 22. Programs Computer • Unigraphics (UG) • การกัดชิ้นงาน • การเจาะรู Company Logo

 23. Programs Computer • การเขียนลายปริ้น Company Logo

 24. Programs Computer • เทคโนโลยีการกัดแม่พิมพ์ชั้นสูง Company Logo

 25. Programs Computer • ชิ้นงานที่ได้ Company Logo

 26. Programs Computer • อุปกรณ์ในการกัดชิ้นงาน Company Logo

 27. Programs Computer • ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน Company Logo

 28. Programs Computer • ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน Company Logo

 29. Programs Computer • ขั้นตอนการกัดชิ้นงาน Company Logo

 30. Programs Computer • การเจาะรูชิ้นงาน Company Logo

 31. Programs Computer • การเจาะรูชิ้นงาน Company Logo

More Related