Download
hj hamsi jamhari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HJ. HAMSI JAMHARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
HJ. HAMSI JAMHARI

HJ. HAMSI JAMHARI

233 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HJ. HAMSI JAMHARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HJ. HAMSI JAMHARI Ppdpasirgudang SALAM PERKENALAN

 2. LATAR BELAKANG PENDIDKAN SK PARIT 4, SG. BESAR, SELANGOR SMK SG. BESAR, SELANGOR SMK UNGKU AZIZ SABAK BERNAM SMK AMINUDDIN BAKI KUALA LUMPUR UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA

 3. PERKHIDMATAN

 4. PRINSIP KERJA • X-PLUS • IKUT BUKU , IKUT AKU • AIQ ( akauntibiliti ,integriti, qualiti) • KOMPASu ( analogikompasutktentuarahkerja )

 5. 1. Accountability • 2. Integriti • 3. Kualiti

 6. This is a story about four people: Everybody, Somebody, Anybody and Nobody. There was an important job to be done and Everybody was asked to do it. Everybody was sure Somebody would do it. Anybody could have done it, but Nobody did it. Somebody got angry about that because It was Everybody’s job. Everybody thought Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody wouldn’t do it. It ended that Everybody blamed Somebody When actually Nobody asked Anybody.

 7. PEMIMPIN DAN PENGURUS

 8. PEMIMPIN DAN PENGURUS

 9. CHANGE When you change your thinking You change your beliefs When you change your beliefs You change your expectations When you change your expectations You change your attitude When you change your attitude You change your behaviour When you change your behaviour You change your performance When you change your performance You change your life

 10. COMING TOGETHER IS A BEGINNING, STAYING TOGETHER IS PROGRESS, AND WORKING TOGETHER IS SUCCESS Henry Ford

 11. TERAS PERKHIDMATAN AWAM • Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan. • Bekerja dengan penuh tanggungjawab. • Berusaha mengikis sikap mementingkan diri. • Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan. • Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara. • Berkerjasama membenteras kelemahan dan musuh-musuh negara. • Berpegang teguh kepada ajaran agama.

 12. ETIKA KERJA KPM • Niat yang betul • Perlakuan yang baik • Penggerak ke arah kebaikan • Memperkotakan apa yang dikata • Berdisiplin dan beradab

 13. Menghargai • masa 12. Nikmat mencipta 2. Ketekunan membawa kajayaan • Keseronokan • bekerja • Peningkatan • bakat • Keutamaan • kesabaran TONGGAK 12 • Kemuliaan • kesederhanaan • Kebijaksanaan • berhemat • Ketinggian • peribadi • Kewajipan • menjalankan tugas • Kekuatan sifat • baik hati • Pengaruh • teladan

 14. TATASUSILA PROFESION PERGURUAN • Tanggungjawab terhadap pelajar • Tanggungjawab terhadap ibu bapa • Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara • Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan

 15. ELEMEN TADBIR URUS YANG BAIK • INTEGRITI • AKAUNTABILITI • PENGLIBATAN • KEBOLEHRAMALAN • TRANSPIRASI

 16. ETIKA KERJA WARGA PENDIDIKAN JOHOR • DO IT NOW (Lakukan sekarang) • DIFFICUT BUT POSSIBLE (Suasah tetapi boleh) • BEING THE BEST (Jadikan diri yg terbaik) • EALIER THAN PUNCTUAL (Lebih awal dari masa) • PROFESSIONALY BUSY (Kesibukan tugas profesional) • JUSTIFY BUT DO NOT TAKE ADVANTAGE (Boleh berkira-kira tetapi jangan berkira) • COMMITMENT AND DEDICATION (Komitmen dan kesungguhan) • PRACTISE DISCUSSION AND COLLABORATION (Amalkan musyawarah) • SECRECY KEPT INTACT (Jaga kerahsiaan) • TRUSTWORTHINESS (Kesetiaan) • PATIENCE (Kesabaran) • MAINTAIN ORGANIZATION IMAGE (Jaga imej organisasi)

 17. Kita diuji • Kesusahan 1. Redha 2. Sabar 3. Penyelesaian • Kesengan 1. Syukur 2. Manfaatkan

 18. PuncaKebahagiaan • 1. Receiving materialistic • 2. Receiving recognition • 3. Giving service

 19. Success • Knowledge ( 10 % ) • Skill ( 10 % ) • Attitude ( 80 % )

 20. Success DESIRE WORK (Passion & Resilience) SUCCES CAPACITY Knowledge & skill Attitude + Abilities + Action = Success

 21. Acceptance to change • + 3 Committed It’s excellent idea, let’s do it • + 2 Excited It’s good idea, I will try • + 1 Interested I agree, I am interested • ___________________________________________________ • IDEA ( excelllence) • ___________________________________________________ • 1 Apathetic I am not interested • 2 Sceptical It’s a good idea, but impossible to achieve • 3 Hatred It’s stupid idea, don’t waste my time

 22. 3 Answer to opportunity • 1. Yes, please - terimakasih Allah • 2. Yes, but - why me • 3. No, TQ -

 23. Delivery System Ramaipegawai & guru ygsalahtafsir - dasar-dasar KPM - SPI - Garispanduan • Jadikansatu agenda mesyuarat • Kewibawaanpegawaidi KPM, JPN & PPD

 24. KajianKes 1 PengurusansebuahJabatanPelajaranNegeri (JPN) telahmenerimaSuratPekelilingIkhtisas ( SPI) dariKementerianPelajaran Malaysia (KPM). Pihak JPN telahmengedarkan SPI tersebutkesemuasekolahdinegerinya. Terdapatbeberapasekolah yang tidakmemahamikandungan SPI berkenaandantelahmembuatrujukankepada JPN. Walaupunpihakpengurusan JPN telahdiberipeneranganberkaitankandungan SPI tersebut, tetapipegawaidi JPN bekenaantelahmembuatkenyataan yang bertentangandenganarahan SPI kepadasekolah-sekolahberkenaan. Selaindaripadaitu, pegawaitersebuttelahmembuatkeputusantanpamembuatrujukandanberbincangdenganpihakpengurusankanan JPN sertamenyatakan JPN berhakmenentukanarahanwalaupunada SPI daripadaKetuaPengarahPelajaran Malaysia.

 25. Persoalannya 1. Pegawaimemahamidenganjelaskandungan SPI ? 2. Pegawaimemahamibidangkuasaantara JPN denganarahan SPI oelh KPPM

 26. KAJIAN KES 2 Padapertengahan Jun 2011, pihak NGO telahmembuataduanberkaitanketiadaan guru Prasekolah. AduaninitelahdijawabolehPegawaiMejadariBahagiandi KPM. Pegawaiberkenaantelahmenyalahkandasar KPM denganmembuatmenyatakandasarpengambilan guru tidakmengikutunjurandankekurangan guru prasekolahdisebabkanoleharahan-arahanpihaktertentu. Penjelasaninitelahmenimbulkankekeliruandanandaianbahawa KPM tidakmenjalankandasar-dasar yang telahditetapkan

 27. Persoalannya • Adakahpegawaimemahamidasar-dasar KPM. • Bagaimanaseorangpegawaibolehmenyalahkandasar KPM yang dipertanggungjawabkeataspegawaitersebutuntukdilaksanakan. • Kewibawaanpegawaitersebutbolehdipertikaikankeranajawapanbeliaumenunjukkanbeliautidakmemahamibidangtugasdanaspirasi KPM

 28. KAJIAN KES 3 Satu program calonuntukke IPGM telahdiperkenalkan. Syaratkemasukancaloniniberdasarkansatusijil yang telahditentukan. Calon-caloninimemohonsecara “on-line” danakanmelaluiprosestemudugadan lain-lain prosestapisanpengambilan. Apabilacalonmemohonsecara “on-line” makakesahansijiltidakdapatdibuat. Setelahprosestemudugadan lain-lain tapisankemasukandibuat, seramai 30 orangpelajartelahdipilih. Masalahmulatimbulapabilaadapihakmendakwabahawasebahagiandaripadakumpulancalon yang berjayaitutidakmempunyaisijil yang telahditentukan. PihakBahagian yang bertanggungjawabtanpamembuatsemakan yang telititelahmemberimaklumbalasbahawadakwaanberkenaanadalahtidakbenar. PhakPejabat KPPM telahdiarahkanuntukmembuatsenmakan kali ke 2 dandakwaantersebutberasasdanbenar. Siasatanlanjutmendapatisemasaprosestemudugadidapati panel penemudugatidakmembuatsemakanterhadapkesahansijil yang dikemukakanolehcalon

 29. Persoalannya • Sikap Panel Penemuduga yang tidakberhati-hatidalamprosestemuduga. • Panel Penemudugatidakbertanggungjawabdalammenjalankantemudugaseperti yang diarahkan. • TidakadapanduandariBahagianbagaimanauntukmembuatsemakansemasaprosestemudugadibuat. • Tidakadaprosessemakan kali ke 2 olehpegawai-pegawaidiperingkatBahagian. • Memberi input salahsemasamenjawabaduanseolah-olahmenjawabuntuk “melepaskanbatukdiatngga”.

 30. KajianKes 4 Pejabat KPPM telahmenerimasatuaduanberkaitandengan guru disebuahsekolah. Pejabatinitelahmeminta JPN tersebutmembuatsiasatandanmemberilaporanuntukpihak KPPM. KPPM memerlukanmaklumatbagimenyampaikanulasandanlaporankepada YAB MenteriPelajaran. Laporan yang diterimadari JPN didapati : i. tidakterinci, ii. Tiadasiasatanmenyeluruhdenganmempelbagaisampelsiasatantidakdibuat, iii. Laporan yang terlaluringkas , dan iv. Menyiasathanyamenggunakansatusumber. Laporanoleh JPN yang tidaktelitibolehmenyebabkan KPPM berkemungkinanmembuatkeputusan yang salah. Keputusan yang salahinimenyebabkankemungkinanlaporan/maklumbalaskepada YAB Menterijugasalah. Apabila KPPM memintaBahagiandi KPM membuatsiasatansemula, ternyatadapatansiasatanbertentangandengansiasatanolehpihak JPN. Inimenunjukkansiasatanoleh JPN tersebuttidakmenggambarkankeadaansebenarkejadian yang berlaku.

 31. Persoalannya i. Saiasatan yang dibuatsambillewadanmengakibatkanlaporan yang disediakantidaktepat. ii. PihakPengurusanTertinggi KPM akanmembuatkeputusan yang salahakibatdaripadalaporan yang tidaktepatdantidakmenyeluruh. iii. Pegawai yang tidakmenumpukanperhatiandantidakmenyiasatmerangkumisemuasiasatanmerupakanpegawai yang tidakbertanggungjawabdanmenyebabkanlaporan yang disediakantidakadakesahehandanberkualitisertabolehdipertikaikan.

 32. PendidikanPenjanaTransformasi Negara • VISI SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG MISI MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

 33. SISTEM PEDIDIKAN • MBMMBI • KSSR • PBS • 1M1S • NKEA

 34. INISIATIF BARU • NKRA • NKEA • SEKOLAH DALAM HOSPITAL

 35. KEBAJIKAN MURID • BantuanMakanAsrama (BMA) • RancanganMakananTambahan (RMT) • Program Susu 1Malaysia (PS1M) • Biasiswa Kecil Persekutuan ( BKP) • Biasiswa Kecil KelasPersediaanUniversiti (BKKPU) • BantuanSukan (BSS) • BantuanPakaianSeragamPasukanBeruniform • Kumpulan Wang AmanahPelajarMiskin (KWAPM) • BukuTeks

 36. Yuran MSSJ Sekolah yang belummenjelaskan 1. SK PasirGudang 3 2. SK Taman Johor Jaya 5 3. SMK PasirGudang 4. SMK PasirGudang 2 5. SMK Seri Kota Puteri 6. SMK Sungai Tiram

 37. BukuRampaian Masihada 8 sekolah yang masih belummembayarkepada PSKPP Johor

 38. Audit Sekolah

 39. AkaunBelumTerima ( ABT )

 40. SukanPrestasiTinggiSekolah • PusatLatihan Daerah (PLD)

 41. PSKPP • No. Pendaftaran : 2747-11-JHR • Keahlian : WargaPendidik Johor – Wajib • Yuranmasuk RM5 • Yuranahli RM5 setahun

 42. Tuan Rumah : PasirGudang Tarikh : 30 Sept. hingga 2 Okt. 2011 Penutup : Pengarah JPNJ

 43. OUR PRAYERS We asked for strength And God gave us difficulties To make us strong We asked for wisdom And God give us problems to Solve We asked for prosperity And God give us brain and brawn to Work We asked for courage And God gave us danger to Overcome We asked for love And God gave trouble people to Help We asked for favors And God gave us Opportunities WE received nothing WE wanted We received everything WE needed Our prayers have been answered…

 44. TERIMA KASIH