Download
polkowice tu warto mieszka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polkowice - tu warto mieszkać ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polkowice - tu warto mieszkać !

Polkowice - tu warto mieszkać !

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Polkowice - tu warto mieszkać !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Polkowice - tu warto mieszkać ! Temat: Autorzy: Małgorzata Kaczmarek Dorota Gołębiowska

 2. Dzieje Polkowic sięgają V w.p.n.e. Z tego okresu znaleziono na obszarze dzisiejszego miasta wyroby z brązu, charakterystyczne dla kultury łużyckiej. Prawa miejskie uzyskały Polkowice najprawdopodobniej w 1265 roku z rąk księcia Konrada Głogowskiego. Stary herb Polkowic Krótka historia miasta

 3. Do rozwoju osadniczego miasta przyczynili się osadnicy holenderscy, którzy budowali tutaj wiatraki – młyny. W 1830 roku w Polkowicach były 174 domy mieszkalne i 218 budynków gospodarczych. Wiatrak - młyn Krótka historia miasta

 4. W drugiej połowie XIX w. Polkowice przekształciły się z ośrodka rolniczo-rzemieślniczego w miasto uprzemysłowione. Polkowice przed II wojną światową znajdowały się w granicach Niemiec (III Rzesza). Rynek Krótka historia miasta

 5. II wojna światowa spowodowała niemal doszczętne zniszczenie i wyludnienie miasta. Ponownie prawa miejskie odzyskały Polkowice w 1966 roku. Od tej pory rozpoczęły nowy etap rozwojowy związany z przemysłem miedziowym. Rynek Krótka historia miasta

 6. Ulica Targowa (obecnie) Krótka historia miasta

 7. Plan miasta Powrót

 8. Nowe budynki wybudowane w latach dziewięćdziesiątych Zespół Szkół Ciekawe miejsca

 9. Nowe budynki wybudowane w latach dziewięćdziesiątych Ulica Fryderyka Chopina Ciekawe miejsca

 10. Nowe obiekty Basen kąpielowy Ciekawe miejsca

 11. AQUAPARK Nowe obiekty Ciekawe miejsca

 12. Urząd Gminy Ważniejsze urzędy

 13. Starostwo Powiatowe w Polkowicach Ważniejsze urzędy

 14. Zakłady Górnicze „Rudna” Zakład Hydrotechniczny Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” Spółdzielnia Mieszkaniowa „CUPRUM” Zakład Energetyczny Zakład Energetyki Cieplnej Volkswagen Motor Polska Ważniejsze zakłady pracy

 15. Zakłady Górnicze „Rudna” Ważniejsze zakłady pracy

 16. Zakład Hydrotechniczny - zajmuje się zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku eksploatacji rud miedzi Ważniejsze zakłady pracy

 17. Volkswagen Motor Polska Ważniejsze zakłady pracy

 18. Pogotowie Ratunkowe Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Komenda Powiatowa Policji Komenda Powiatowa Straży Pożarnej Jednostka Gaśniczo – Ratownicza Państwowej Straży Pożarnej Komenda Straży Miejskiej Służby porządkowe i ratownicze

 19. 1. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki 4. Gimnazjum nr 2 2. Zespół Szkół (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych) 3. Gimnazjum nr 1 5. Szkoła Podstawowa nr 1 6. Szkoła Podstawowa nr 2 6. Szkoła Podstawowa nr 3 7. Przedszkole Miejskie nr 2 8. Przedszkole Miejskie nr 3 9. Przedszkole Miejskie nr 4 10. Przedszkole Miejskie nr 5 Edukacja

 20. Ośrodek Pomocy Społecznej Polkowice ul. Lipowa 1, tel. 724-67-00 • Ośrodek zajmuje się: • dożywianiem dzieci, • świadczeniem usług opiekuńczych, • udzielaniem pomocy finansowej, zapewnianiem posiłków oraz ubrań osobom potrzebującym, • udzielaniem schronienia bezdomnym, • profilaktyką i rozwiązywaniem problemów społecznych (m.in. alkoholizm). Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom

 21. Ośrodek Pomocy Społecznej Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom

 22. Poradnia udziela dzieciom, młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej: • badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (badanie rozwoju dzieci, stopnia zaburzeń rozwojowych, badania określające zdolności i zainteresowania, kierunki kształcenia). • Udziela pomocy edukacyjnej, wychowawczej i rewalidacyjnej. • Prowadzi terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychoterapię, socjoterapię, terapię rodzin. • Organizuje doradztwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Polkowice ul. Targowa 1 tel. 746 15 70 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom

 23. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom

 24. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Polkowice ul. Rynek 19, tel. 724-97-18 • Komisja : • reaguje na sygnały rodziny, sąsiadów odnośnie osób nadużywających alkoholu, • rozpoznaje sytuację osób pijących, wskazuje możliwości leczenia , terapii, • szczególną troską otacza rodziny z małymi dziećmi, • organizuje letni wypoczynek dzieciom z rodzin mających problem alkoholowy. Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom

 25. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom

 26. Ośrodek Pomocy Psychologicznej przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ul. K.B.Kominka7, tel.746-08-00 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom W Ośrodku znajdują się poradnie: Poradnia Terapii Uzależnień, Poradnia Psychologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego. Poradnia Terapii Uzależnień Terapia uzależnienia od alkoholu Terapia uzależnienia od narkotyków Terapia uzależnień od jedzenia, nikotyny, komputera Terapia ofiar przemocy Terapia sprawców przemocy Terapia dzieci i rodziców osób uzależnionych Poradnia Psychologiczna zajmuje się rozpoznawaniem i psychoterapią zaburzeń lękowych i emocjonalnych, zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się diagnozą i terapią dorosłych.

 27. Ośrodek Pomocy Psychologicznej przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom

 28. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepeł-nosprawnych: • dofinansowanie wypoczynku dzieci, • stwarzanie możliwości uczestnictwa w terapii zajęciowej, • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki ortopedyczne, • pomoc finansowa najbardziej potrzebującym, • organizowanie samopomocy całodziennej wśród ludzi najciężej poszkodowanych. Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie” ul. Kominka 1a, prezes – Mariola Kośmider Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom

 29. Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” ul. Bracka 1, prezes – Eugeniusz Kicaj Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim promocją dzieci zdolnych i utalentowanych. Organizuje również pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom, min. wyposażenie w podręczniki, przybory szkolne, ubrania, a także - letni wypoczynek. Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom

 30. Dziękujemy za uwagę !!! Autorzy: Małgorzata Kaczmarek Dorota Gołębiowska