Download
gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín StatistikaPoměrné ukazatele, geometrický průměr

 2. Poměrné ukazatele Poměrné ukazatele slouží pro srovnání dvou skutečností. Obecně lze poměrný ukazatel zapsat vzorcem: Volba srovnávané hodnoty a základu záleží na účelu srovnání.

 3. Poměrné ukazatelePříklady Př.: Na OA ve městě H studuje 52 chlapců z 370 studentů , na OA ve městě B 74 chlapců z 550 studentů. Určete na které škole je větší zastoupení chlapců. Př.: Dělník A vyrobil za 178 hodin 926 výrobků, dělník B za 186 hodin 930 výrobků. Určete, který dělník je výkonnější. (Volba základu a srovnávané hodnoty! - obrátit). Př.: Určete srovnávanou veličinu a základ u těchto dvojic: • mzdové a celkové náklady • počet ujetých kilometrů a spotřeba benzínu v l • sklizeň pšenice v t a sklizňová plocha v ha • tržba prodejny a počet prodavačů.

 4. Druhy poměrných ukazatelů • Stejnorodé poměrné ukazatele (mají v čitateli i jmenovateli stejné pojmenování a jednotky, vycházejí bez jednotek): • poměrné ukazatele struktury poměr části určitého celku k tomuto celku (část/celek) • poměrné ukazatele splnění plánu - poměr dosažené skutečnosti k předpokládanému záměru (skutečnost/plán) • poměrné ukazatele vývoje - srovnání určitého jevu nebo procesu v různých časových období (následující/předchozí) • Různorodé poměrné ukazatelemají v čitateli a ve jmenovateli jiné pojmenování nebo jednotky. Různorodé poměrné ukazatele vycházejí v jednotkách. Př.: Určete u tří předchozích příkladů o jaký druh poměrných ukazatelů se jedná. Př.: určete vhodné typy grafů pro uvedené poměrné ukazatele

 5. Poměrné ukazatele struktury Určují jak se podílí jedna nebo více částí na celku do kterého patří. Vypočítají se podle vzorce: Př.: Porovnejte úroveň dvou tříd s nestejným počtem žáků podle celkového hodnocení prospěchu na konci roku: • Zdůvodněte, proč se u stupně neprospěl při stejném počtu neklasifikovaných liší poměrný ukazatel • Která třída je podle dosažených výsledků lepší? • Jak provedete kontrolu správnosti?

 6. Poměrné ukazatele plnění plánu Porovnávají dosaženou skutečnost s předpokladem. Obecně se počítá podle vzorce: Př.: Plán výroby počítal na měsíc s výrobou 186 ks výrobků při nákladech 290 tis. Kč. Vyrobeno bylo 195 výrobků při nákladech 298 tis. Kč. Vypočítejte poměrné ukazatele plnění plánu a proveďte jejich rozbor.

 7. Poměrné ukazatele vývoje Z hlediska vývoje je možno provádět srovnání pomocí absolutních údajů. Pokud však srovnání provádíme u více než jednoho souboru, je nutno vypočítat poměrné ukazatele. Př. Která ze dvou prodejen dosáhla většího růstu tržby?

 8. Poměrní ukazatelé vývoje v delší časové řadě Bazické indexy - Sipoměrné ukazatele vývoje se stálým základem. Jednotlivé hodnoty srovnáváme se stále stejnou hodnotou, která tvoří základ srovnání:kde i = 0, 1, 2 ... (n-1), n.

 9. Poměrní ukazatelé vývoje v delší časové řadě Řetězové indexy - TiIndexy s pohyblivým základem (tempa růstu). Porovnáváme vždy dvě po sobě jdoucí období: kde i = 0, 1, 2 ... (n-1), n

 10. Poměrní ukazatelé vývoje v delší časové řadě Př.: Dopočítejte jednotlivé indexy

 11. Poměrní ukazatelé vývoje v delší časové řadě Př.: Doplňte chybějící hodnoty:

 12. Geometrický průměr Chceme se z hodnoty 15 dostat na hodnotu 28 postupným násobením stále stejným číslem. Hledáme jedno stále stejné číslo, kterým budeme třikrát násobit hodnotu 15, abychom získali hodnotu 28.

 13. Geometrický průměr Celý vývoj najednou můžeme charakterizovat jedním číslem průměrným koeficientem růstu Xg Postup:

 14. Geometrický průměr Pokud absolutní hodnoty sledovaných veličin nepodléhají v jednotlivých obdobích velkým výkyvům, můžeme při výpočtu geometrického průměru vycházet z podílu poslední a první hodnoty:

 15. Geometrický průměrPříklady Př.:Dokažte vzorec: úpravou vzorce Př.: Zdůvodněte proč platí: • Ti = Si/Si-1 • Xg = n-tá odmocnina z Sn Př.: Vypočítejte oběma výše uvedenými způsoby průměrné měsíční tempo růstu v předchozím příkladu. (1,0146)

 16. Geometrický průměrPříklady Př.: Vklad Kč 100 000,- byl uložen ve dvou bankách po dobu pěti let. Úrokové sazby v bankách jsou v tabulce. • Vypočítejte ve které bance bude za pět let vyšší zůstatek • Vypočítejte průměrný úrok v jednotlivých bankách.

 17. Různorodé ukazatele Srovnávaná veličina a základ mají různé pojmenování (jednotky). (rozměrové pom. ukazatele) Př.: Vedení školy má tento přehled o žácích: Zjistěte: • podíl jedn. ročníků na celkovém počtu žáků školy • podíl jedn. druhů bydlení na celk. počtu žáků školy • procento dojíždějících žáků podle ročníků • složení žáků 3. ročníku podle bydliště • podíl místních žáků 4. ročníku na celkovém počtu žáků školy • podíl žáků 2. ročníku z domova mládeže na celkovém počtu žáků ubytovaných na domově mládeže

 18. Použité zdroje ZDROJE BURDA, Z., STRACHOTA, F., Statistika pro obchodní akademie. 2. vyd. Fortuna 1994. 94 s. ISBN 80-7168-096-6