Download
obchodn zmluvy 2010 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obchodné zmluvy 2010/2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obchodné zmluvy 2010/2011

Obchodné zmluvy 2010/2011

19 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Obchodné zmluvy 2010/2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Obchodné zmluvy2010/2011 Právnická fakulta UK Garant: Prof. JUDr. Mária Patakyová Lektor: JUDr. Radoslava Solčanská

 2. Pojmy • Cenné papiere a finančné nástroje • Investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby • Zmluvy o cenných papieroch • Zabezpečovanie záväzkov cennými papiermi • Obchodník s cennými papiermi • Centrálny depozitár cenných papierov

 3. Cenný papier - peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa ZCP a práva podľa osobitných zákonov (napr. zákon o dlhopisoch) najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. • Základné znaky cenného papiera a) peniazmi oceniteľný zápis b) na základe tohto zápisu sa uplatňuje právo jeho majiteľa spočívajúce v pohľadávke alebo v oprávnení vykonávať určité práva (ide o konštitutívne cenné papiere, ktoré v sebe stelesňujú (inkorporujú) právo a ich existencia je nevyhnutným predpokladom na vznik a uplatnenie tohto práva) c) právo je späté so zápisom, ktoré musí mať zákonom ustanovenú podobu a formu

 4. Sústava cenných papierov v SR: a) akcie, b) dočasné listy, c) podielové listy, d) dlhopisy, e) vkladové listy, f) pokladničné poukážky, g) vkladné knižky, h) kupóny, i) zmenky, j) šeky, k) cestovné šeky, l) náložné listy, m) skladištné listy, n) skladiskové záložné listy, o) tovarové záložné listy, p) družstevné podielnické listy, r) investičné certifikáty, s) iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný zákon.

 5. Základné definície • Emitent = právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa ZCP alebo podľa osobitných zákonov • Emisia cenných papierov = súbor zastupiteľných cenných papierov • Vydanie cenného papiera = cenný papier je vydaný v okamihu, keď má všetky zákonom ustanovené náležitosti a keď sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého majiteľa. Pri listinných cenných papieroch je to okamih odovzdania cenného papiera prvému nadobúdateľovi, pi zaknihovaných cenných papieroch je to zapísanie do zákonom ustanovenej evidencie cenných papierov na účet majiteľa cenného papiera • Menovitá hodnota cenného papiera = peňažná suma, na ktorú cenný papier znie (hodnota uvedená v texte cenného papiera)

 6. Základné pojmy • Emisný kurz cenného papiera = cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní • Kurzom cenného papiera = cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel • Emisné ážio = rozdiel medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom cenného papiera Menovitá hodnota < emisný kurz Emisné disážio = Menovitá hodnota > emisný kurz • Majiteľ cenného papiera = je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo na základe inej právnej skutočnosti: • - v prípade listinných cenných papierov = odovzdaním listinného cenného papiera nadobúdateľovi • - v prípade zaknihovaných cenných papierov = zápisom osoby ako majiteľa cenného papiera v zákonom stanovenej evidencii cenných papierov (vedenej CDCP)

 7. Podoba cenných papierov • Listinná – peniazmi oceniteľný zápis je obsahom listiny • Zaknihovaná – peniazmi oceniteľný zápis sa nachádza zákonom ustanovenej evidencii CDCP

 8. Cenné papiere • Cenné papiere sa obvykle vydávali v listinnej podobe • v súčasnej dobe prevláda trend dematerializácie cenných papierov – t.j. premena podoby cenných papierov z listinnej na zaknihovanú • V zaknihovanej podobe musia byť povinne vydané tieto cenné papiere: • akcie na doručiteľa • podielové listy uzavretých podielových fondov • podielové listy otvorených podielových fondov na doručiteľa • dlhopisy • investičné certifikáty a pokladničné poukážky

 9. Forma cenných papierov • Cenný papier môže mať formu cenného papiera na meno, cenného papiera na rad alebo cenného papiera na doručiteľa. • určuje spôsob (modus), akým cenný papier možno prevádzať medzi rôznymi subjektami

 10. Finančné nástroje • táto definícia bola do ZCP prevzatá zo smernice č. 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi z 21. apríla 2004 (ďalej len „smernica MiFID“) na účely úpravy právnych vzťahov v oblasti poskytovanie investičných služieb medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom • Finančnými nástrojmi sú najmä: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) rôzne druhy derivátov (opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa napr. cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti)

 11. Investičné služby a investičné činnosti • Obchodník s cennými papiermi poskytuje klientom vo vzťahu k ich finančným nástrojom rôzne investičné služby a investičné činnosti, najmä: • a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov • b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet - t.j. konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov na účet klienta • c) obchodovanie na vlastný účet - t.j. obchodovanie s vlastným majetkom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi; obchodovaním na vlastný účet nie je spravovanie vlastného majetku • d) riadenie portfólia - t.j. obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa

 12. Investičné činnosti • e) investičné poradenstvo - t.j. poskytovanie osobného odporúčania klientovi na jeho žiadosť alebo na základe podnetu poskytovateľa investičnej služby v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi • f) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku • Upisovanie = nadobudnutie finančných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účely ich predaja tretím osobám • Umiestňovanie = zabezpečovanie predaja finančných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní. Pevný záväzok = záväzok zabezpečiť predaj finančných nástrojov za vopred dohodnutú cenu vrátane záväzku odkúpiť od emitenta nepredané finančné nástroje • g) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku • h) organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF) - obchodník s cennými papiermi môže organizovať systém mimoburzového trhu s finančnými nástrojmi, prostredníctvom ktorého sa umožňuje spájanie ponuky a dopytu po finančných nástrojoch v súlade s pevne stanovenými pravidlami, pričom tento systém na rozdiel od burzy nemusí fungovať na báze systematickosti a pravidelnosti

 13. Vedľajšie služby • Obchodník s cennými papiermi poskytuje klientom vo vzťahu k ich finančným nástrojom rôzne vedľajšie služby, najmä: • a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek - Držiteľskou správou je správa, pri ktorej právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s finančným nástrojom pre majiteľa finančného nástroja voči tretím osobám vykonáva vo svojom mene a na účet klienta správca, najmä: a) prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta b) dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta c) pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroja na účet klienta • b) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu • c) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku

 14. Vedľajšie služby • d) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb • e) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi • f) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov • g) služby a investičné činnosti týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty.

 15. Zmluvy o CP • Zmluvy o prevodoch cenných papierov A. Zmluva o kúpe cenných papierov • spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, ak ZCP neustanovuje inú úpravu odlišnú od Obchodného zákonníka • Podstatné náležitosti zmluvy: • 1. určenie druhu prevádzaného cenného papiera a počtu prevádzaných cenných papierov • 2. určenie kúpnej ceny prevádzaných cenných papierov • 3. určenie ISIN cenných papierov (značenia cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov) - bez určenia kúpnej ceny je zmluva o kúpe cenných papierov platná, len keď strany v tejto zmluve prejavili vôľu uzavrieť ju bez určenia kúpnej ceny - v takých prípadoch je kupujúci povinný: A. zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu za ktorý sa zastupiteľný cenný papier predával v deň uzavretia zmluvy na burze cenných papierov B. zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier naposledy predával na burze cenných papierov, ak zastupiteľný cenný papier nebol v tento deň predmetom obchodovania na burze cenných papierov C. zaplatiť cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ak nemožno kúpnu cenu určiť žiadnym z vyššie uvedených spôsobov - v písomnej forme musí byť kúpna zmluva, ktorej predmetom sú cenné papiere na meno prípadne aj na rad

 16. Zmluvy o CP B. Zmluva o darovaní cenných papierov - spravuje sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve, pokiaľ zo ZCP nevyplýva niečo iné - zmluva o darovaní cenných papierov musí mať písomnú formu C. Zmluva o pôžičke cenného papiera • veriteľ sa zaväzuje, že prevedie na dlžníka určitý počet zastupiteľných cenných papierov a dlžník sa zaväzuje previesť na veriteľa po uplynutí dohodnutej lehoty rovnaký počet zastupiteľných cenných papierov • zároveň sa dlžník zaväzuje zaplatiť odplatu, ak bola dojednaná • namiesto odplaty v peniazoch možno dojednať odplatu prevedením väčšieho počtu zastupiteľných cenných papierov, než koľko ich veriteľ požičal dlžníkovi • Podstatné náležitosti zmluvy: • 1. určenie druhu prevádzaného cenného papiera a počtu prevádzaných cenných papierov • 2. určenie ISIN cenných papierov, ak je pridelený - záväzkové vzťahy z odplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch - záväzkové vzťahy z bezodplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o pôžičke

 17. Zmluvy o CP • Zmluvy o obstaraní alebo sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov A. Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera - spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. - musí mať písomnú formu - komisionár sa zaväzuje že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta a na jeho účet kúpu alebo predaj cenného papiera alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu - ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné, musí mať komitentov pokyn, podľa ktorého komisionár obstaráva kúpu alebo predaj cenného papiera písomnú formu - ak pokyn komitenta nemá písomnú formu, je komisionár povinný vydať komitentovi na jeho žiadosť potvrdenie o udelenom pokyne - odchylne od všeobecnej úpravy komisionárskej zmluvy je v ZCP upravené oprávnenie komisionára požadovať preddavok, ak je predmetom kúpy obstaranie kúpy cenného papiera a to tak, že ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie kúpy cenného papiera, môže komisionár žiadať preddavok

 18. Zmluvy o CP - Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie predaja cenného papiera, môže komisionár požadovať, aby mu v prípade listinného cenného papiera komitent tento cenný papier odovzdal alebo aby v prípade zaknihovaného cenného papiera bolo v evidencii centrálneho depozitára alebo v samostatnej evidencii zaregistrované pozastavenie práva nakladať s týmto cenným papierom - Po dobu, po ktorú je komisionár viazaný pokynom komitenta na obstaranie predaja cenného papiera, nie je komitent oprávnený s týmto cenným papierom nakladať - nad rámec úpravy v Obchodnom zákonníku ZCP umožňuje komisionárovi splniť svoj záväzok tak, že komitentovi predá cenný papier zo svojho majetku alebo od komitenta cenný papier kúpy (tzv. samovstup komisionára – Self contract), ktorý však musí byť vyslovné upravený v zmluve - právna úprava predpokladá, že v pokyne komitenta bude určená kúpna alebo predajná cena obstarávaných cenných papierov - ak pokyn určenie ceny neobsahuje, komisionár je povinný kúpiť alebo predať cenný papier za najvýhodnejšiu cenu pre komitenta, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti - ZCP upravuje špecifický prípad, keď sa komisionár musí odchýliť od pokynov komitenta a to v prípade, ak sa mu naskytla možnosť realizovať predaj cenného papiera za vyššiu cenu alebo kúpu cenného papiera za nižšiu cenu, než bola uvedená v pokyne - v prípade, že pri odchýlení sa od pokynov komitenta bude spôsobené komitentovi škoda, zodpovedá za ňu komisionár

 19. Zmluvy o CP - osobitné ustanovenia súvisiace s prechodom cenného papiera obstaraného komisionárom do majetku komitenta: - Cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komisionár, prechádzajú do majetku komitenta: a) v prípade listinných cenných papierov dňom vykonania rubopisu, ak sa vyžaduje, a ich odovzdaním komisionárovi - v tejto súvislosti je Komisionár povinný bezodkladne vykonať rubopis, ak sa vyžaduje, a odovzdať listinné cenné papiere komitentovi b) v prípade zaknihovaných cenných papierov zapísaním na účet majiteľa alebo držiteľský účet komisionára - v tejto súvislosti je Komisionár povinný zabezpečiť bezodkladne prevedenie cenných papierov na účet majiteľa komitenta po tom, čo komitent zaplatil cenu kúpených cenných papierov a odplatu - túto povinnosť komisionár nemá, ak je podľa zmluvy povinný pre komitenta cenné papiere uschovať a spravovať alebo uložiť, vykonáva pre komitenta vedľajšiu službu držiteľská správa a údaje o majiteľoch cenných papierov sú evidované v internej evidencii vedenej komisionárom podľa § 71h ods. 2 ZCP.

 20. Zmluvy o CP B. Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera • - spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. - - - musí mať písomnú formu - mandatár sa zaväzuje, že v mene mandanta a na jeho účet kúpi alebo predá cenný papier podľa pokynov mandanta alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. - Na povinnosti a práva mandatára sa vzťahujú ustanovenia o povinnostiach a právach komisionára C. Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov - spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak - musí mať písomnú formu - sprostredkovateľ sa zaväzuje , že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť predať alebo kúpiť cenný papier, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu

 21. Zmluvy o CP • Zmluvy o úschove, správe alebo uložení cenných papierov A. Zmluva o úschove listinných cenných papierov - predmetom tejto zmluvy môžu byť len listinné cenné papiere - uschovávateľ sa zaväzuje prevziať listinný cenný papier na uloženie do samostatnej alebo hromadnej úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu - Podstatné náležitosti zmluvy: 1. určenie osôb, ktoré sú oprávnené s listinným cenným papierom ukladaným do úschovy nakladať 2. určenie odplaty za úschovu (ak nie je v zmluve odplata určená, má uschovávateľ právo na obvyklú odplatu v čase uzavretia zmluvy) 3. písomná forma - Ak ide o úschovu zastupiteľného cenného papiera (cenné papiere rovnakého druhu a formy vydané tým istým emitentom), môže byť uschovávateľom iba obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár - zastupiteľný listinný cenný papier sa ukladá do hromadnej úschovy (úschova, v ktorej sú zložené cenné papiere jedného zložiteľa spolu s cennými papiermi ostatných zložiteľov) a nezastupiteľný listinný cenný papier do samostatnej úschovy (t.j. úschovy oddelenej od úschovy iných zložiteľov), ak zmluva neustanovuje inak

 22. Zmluvy o CP - Zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sú spoločným majetkom zložiteľov - Podiel zložiteľa na spoločnom majetku je daný pomerom súčtu menovitých hodnôt zastupiteľných listinných cenných papierov, ktoré uložil do hromadnej úschovy k súčtu menovitých hodnôt všetkých zastupiteľných cenných papierov v hromadnej úschove - ak listinné cenné papiere nemajú menovitú hodnotu, použije sa namiesto menovitej hodnoty počet kusov listinných cenných papierov. - na zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve - každý zložiteľ je oprávnený uplatňovať si svoje práva voči uschovávateľovi samostatne. - Práva a povinnosti uschovávateľa: Uschovávateľ je povinný: 1. viesť evidenciu o listinnom cennom papieri uloženom do úschovy - Evidencia obsahuje: 1. údaje o zložiteľovi a emitentovi (napr. obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo zložiteľa a emitenta) 2. Údaje o listinnom cennom papieri v úschove (druh listinného cenného papiera a jeho menovitú hodnotu, ak má menovitú hodnotu) 2. s vynaložením odbornej starostlivosti chrániť listinný cenný papier pred stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením

 23. Zmluvy o CP - Uschovávateľ je oprávnený: 1. listinný cenný papier prevzatý na základe zmluvy o úschove cenných papierov odovzdať do úschovy inému aj bez súhlasu zložiteľa, ak z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné (tzv. druhotná úschova) 2. patrí mu zo zákona zákonné záložné práva na zabezpečenie si svojich práv zo zmluvy o úschove 3. vypovedať zmluvu o úschove cenných papierov - Zložiteľ je oprávnený 1. kedykoľvek požadovať, aby mu uschovávateľ listinný cenný papier odovzdal, a odovzdať ho späť uschovávateľovi, ak zmluva o uložení listinných cenných papierov nezanikla 2. vypovedať zmluvu o úschove cenných papierov

 24. Zmluvy o CP B. Zmluva o správe cenných papierov - správca sa zaväzuje , že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s určitým cenným papierom, a majiteľ cenného papiera sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu - Ak odplata nie je v zmluve určená, má správca právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy - musí mať písomnú formu - Správcom môže byť len obchodník s cennými papiermi a centrálny depozitár Práva a povinnosti Správcu: 1. aj bez pokynov majiteľa cenného papiera urobiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cenným papierom, najmä požadovať splnenie záväzkov spojených s cenným papierom, ako aj vykonávať výmenné práva alebo predkupné práva spojené s cenným papierom, ak zmluva o správe cenných papierov neustanovuje inak 2. plniť pokyny majiteľa cenného papiera (tieto pokyny sa musia dať písomne, ak zmluva o správe cenných papierov nepripúšťa inú formu) 3. upozorniť včas majiteľa cenného papiera na jeho nesprávne pokyny vo vzťahu k spravovaným cenným papierom

 25. Zmluvy o CP 4. odovzdať prevzatý listinný cenný papier jeho majiteľovi bez zbytočného odkladu po uskutočnení úkonu, na ktorý bol listinný cenný papier potrebný 5. po dobu, keď správca má listinný cenný papier u seba, zodpovedá za škodu na ňom Správcu je oprávnený: 1. od majiteľa cenného papiera požadovať potrebné písomné splnomocnenie, ak má vykonávať hlasovacie právo spojené s týmto cenným papierom. 2. požadovať odplatu za správu (ktorá zahŕňa aj náklady, ktoré správca vynaložil pri plnení svojho záväzku) 3. vypovedať zmluvu o správe cenných papierov Práva a povinnosti majiteľa cenného papiera 1. právo vypovedať zmluvu o správe 2. povinnosť odovzdať správcovi listinný cenný papier alebo potrebné písomné splnomocnenie, ak to vyžaduje povaha úkonu, ktorý má správca uskutočniť, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho na to správca vyzval. 3. po vyzvaní správcom včas urobiť opatrenia, aby bol správca oprávnený v potrebnom rozsahu dávať príkazy na nakladanie so zaknihovaným cenným papierom, ak sa úkon týka zaknihovaného cenného papiera

 26. Zmluva o CP C. Zmluva o uložení cenných papierov - spája v sebe prvky oboch predchádzajúcich zmlúv (zmluvy o úschove listinných cenných papierov a zmluvy o správe cenných papierov) - jej predmetom môžu byť len listinné cenné papiere - opatrovateľ sa zaväzuje prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil a spravoval, a uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu (ak odplata nie je v zmluve určená, má opatrovateľ právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy) - musí mať písomnú formu - Opatrovateľom môže byť len obchodník s cennými papiermi a centrálny depozitár - Práva a povinnosti opatrovateľa: 1. Právo odovzdať listinný cenný papier do druhotnej úschovy alebo druhotnej úschovy a správy len s písomným súhlasom uložiteľa, pričom osobu, ktorá prevzala listinný cenný papier do druhotnej úschovy a správy, nemožno splnomocniť na výkon hlasovacieho práva spojeného s týmto cenným papierom 2. Povinnosť: a) podať uložiteľovi každoročne správu o stave uložených listinných cenných papierov b) uschovať a spravovať cenný papier (ak sa listinný cenný papier odovzdá uložiteľovi na jeho žiadosť, nemá opatrovateľ po dobu, keď sa u neho listinný cenný papier nenachádza, povinnosť ho spravovať)

 27. Zmluva o CP - Práva a povinnosti uložiteľa: 1. právo obmedziť záväzok opatrovateľa na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o úschove cenných papierov, alebo na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o správe cenných papierov, pričom odplata, ktorú má uložiteľ platiť, sa v tomto prípade primerane zníži 2. povinnosť zaplatiť opatrovateľovi odplatu za uloženie a správu listinných cenných papierov D. Zmluva o riadení portfólia - predmetom tejto zmluvy je portfólio tvorené investičnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami určenými na kúpu investičných nástrojov - obhospodarovateľ sa zaväzuje hospodáriť s portfóliom klienta na základe rozhodovania obhospodarovateľa v rámci a v rozsahu zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu - zmluva musí mať písomnú formu - obhospodarovateľom môže byť len obchodník s cennými papiermi - Obhospodarovateľ je povinný: 1. aj bez pokynov klienta obstarávať kúpu a predaj, ako aj prvé nadobudnutie cenných papierov 2. ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vykonávať úschovu a správu cenných papierov, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú odbornú starostlivosť o portfólio klienta.

 28. Zmluvy o CP - Klient: 1. je oprávnený záväzok obhospodarovateľa obmedziť len na povinnosti, ktoré sa týkajú obstarávania kúpy, predaja alebo nadobudnutia cenných papierov pri ich vydaní. (nesmie mu obmedziť výkon činností súvisiacich s úschovou a správou cenných papierov) 2. je povinný zaplatiť obhospodarovateľovi odplatu ( Odplata, ktorú má klient zaplatiť sa v prípade uvedenom v bode 1 vyššie primerane zníži)

 29. Centrálny depozitár CP • vykonáva najmä činnosť vo vzťahu k evidencii zaknihovaných cenných papierov, evidencii zabezpečenia týkajúceho sa cenných papierov atď. • Rozsah činnosti CDCP: a) eviduje zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov, b) eviduje majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údaje o cenných papieroch na klientskych účtoch členov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, c) eviduje zmeny na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a na klientskych účtoch členov, d) eviduje údaje, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, e) prideľuje, mení a ruší ISIN, f) poskytuje služby členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojené s činnosťami podľa písmen a) až e) a podľa odseku 4, g) vedie zoznamy akcionárov 89) pri listinných akciách na meno, h) eviduje ďalšie údaje, ak tak ustanoví tento alebo osobitný zákon i) vykonáva ďalšie činnosti podľa ZCP

 30. Centrálny depozitár CP • Vedie 4 typy účtov • Účet majiteľa - na účte majiteľa sa evidujú najmä údaje o A. majiteľovi účtu (t.j. majiteľovi cenného papiera evidovaného na účte majiteľa) B. cennom papieri C. údaje o osobách oprávnených nakladať s cenným papierom evidovaným na účte majiteľa D. údaje o osobách oprávnených požadovať informácie o cenných papieroch evidovaných na účte majiteľa

 31. Centrálny depozitár CP • Držiteľský účet: • účet zriadený CDCP pre: • iného centrálneho depozitára alebo • zahraničnú právnickú osoby s obdobným predmetom činnosti ako CDCP • banku alebo OCP s povolením na výkon držiteľskej správy, - CDCP na ňom eviduje údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov evidujú osoby podľa písm. a) až c) vyššie

 32. Centrálny depozitár CP • Technický účet: • je účet CDCP, na ktorom CDCP eviduje údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi (na báze dodávky oproti platbe = delivery vs. payment) • zmyslom je centrálna evidencia tých cenných papierov, ktoré sú predmetom obchodov • účelom je minimalizovať kreditné riziko vznikajúce pri zúčtovaní obchodov s finančnými nástrojmi

 33. Centrálny depozitár • Klientsky účet člena: • účet člena CDCP, na ktorom CDCP eviduje údaje o druhu a počte cenných papierov evidovaných členom CDCP na účtoch majiteľov cenných papierov