1 / 22

Právní základ

Právní základ. 4 nařízení Všeobecné (1083/2006) ERDF (1080/2006) ESÚS (1082/2006) Prováděcí nařízení(1828/2006). Cíl 3 x INTERREG IIIA (1). Samostatný cíl  větší význam Zajištěný právní rámec Vyšší finanční prostředky pro českou stranu Vyšší dotační sazba – max.85% ERDF

kaveri
Télécharger la présentation

Právní základ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Právní základ • 4 nařízení • Všeobecné (1083/2006) • ERDF (1080/2006) • ESÚS (1082/2006) • Prováděcí nařízení(1828/2006)

 2. Cíl 3 x INTERREG IIIA (1) • Samostatný cíl  větší význam • Zajištěný právní rámec • Vyšší finanční prostředky pro českou stranu • Vyšší dotační sazba – max.85% ERDF • Větší význam propagaci a publicitě programu a projektů

 3. Cíl 3 x INTERREG IIIA (2) • 2007-2010 n+3, poté n+2 • Nové prvky- Lead-partner princip, nové struktury- Auditní orgán, Certifikační orgán • Vyšší nároky na kvalitu projektů • Dvojjazyčná žádost (česko-německá)

 4. Co se nemění? • Téměř stejné obsahové zaměření- mnohdy i širší • Obdobné struktury- přijímání žádostí v regionech

 5. Lead partner princip (1) čl.19 Nařízení ERDF • Projekt musí zahrnovat příjemce nejméně ze dvou zemí a musí splnit minimálně 2 ze 4 kritérií: společná příprava, společná realizace, společné financování, společný personál. • Dále musí mít projekt dle Programového dokumentu významný dopad pro české a rakouské příhraničí.

 6. Lead partner princip (2) Pro každý projekt existuje 1 vedoucí partner, který: • Je určen partnery projektu • Stanoví podmínky (např.finanční) • Je zodpovědný za realizaci projektu • „se přesvědčí“ o výdajích a jejich kontrole (jasná spojnice v rámci zodpovědnosti) • Převede prostředky ERDF ostatním příjemcům

 7. Lead partner princip (3) Ostatní příjemci • Zodpovědnost za svou část projektu • Zodpovědnost v případě nesrovnalosti

 8. Lead partner princip (4) Z pohledu EK: • zajistí tento princip přidanou hodnotu pro přeshraniční spolupráci • zabezpečí ryzí společnou realizaci a spolupráci • představuje dostatečný finanční bezpečností element

 9. Příprava programu ČR-Rakousko 07-13 Příprava probíhá v rámci: • Bilaterální pracovní skupiny • Operační program odeslán do Bruselu v březnu 2007 • Splněna přijatelnost programu • Není vázán na NSRF ČR

 10. Finanční rámec programu

 11. Územní vymezení • V ČR kraje: • Jihočeský • Vysočina • Jihomoravský • V Rakousku: • Waldviertl • Weinviertl • Wiener Umland Nordteil • Mühlviertl • Vídeň

 12. Vhodní žadatelé • česká strana: • právnické osoby veřejnoprávní nebo ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo založené nikoli k dosažení zisku • Obce, kraje, příspěvkové organizace, komory, obecně prospěšné organizace, občanské sdružení, školy…

 13. Obsahové zaměření

 14. Finanční alokace dle prioritních os

 15. Dispoziční fond (1) • Dispoziční fond bude pokračovat. • Dále bude spravován euroregiony • Z pohledu české strany – navýšení velikosti projektů; možné i investiční projekty menšího charakteru.

 16. Dispoziční fond (2) • Vyčleněno 10% z prostředků programu • Hranice pro projekty: • Minimální hranice € 1,500 • Maximální hranice € 20,000

 17. Očekávané zahájení programu • Zahájení programu lze očekávat v 2.polovině roku 2007.

 18. Doporučení • Vyšší požadavky na žadatele (Lead partnera) jsou očekávány větší projekty Doporučujeme zpočátku přípravu větších investičních projektů

 19. Jak se již můžeme připravit na spuštění programu? • Vzájemně intenzivně diskutovat záměr projektu • Najít vhodného partnera • Promyslet si důkladně zajištění financování projektu • Kvalitně připravit popis projektu • Sledovat aktuální informace na internetu (www.strukturalni-fondy.cz )

 20. Kontakt Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odbor regionální přeshraniční spolupráce David Machač e-mail:david.machac@mmr.cz tel.:234 154 114 www.strukturalni-fondy.cz

 21. Děkuji za pozornost!

More Related