1 / 10

2006

2006. Brązowy medal. The Reds. Srebrny medal. TORPEDO II. Złoty medal. ZiE-jące Smoki. Najlepszy snajper. Janusz Dziugiewicz (SMOK). 9 bramek strzelonych. Najlepszy bramkarz. Paweł Karpiński (Hilton Stars). 3 bramki stracone. TRÓJMIEJSKA LIGA AKADEMICKA 2007 ORGANIZACJA ROZGRYWEK

keaton
Télécharger la présentation

2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 2006

  2. Brązowy medal The Reds

  3. Srebrny medal TORPEDO II

  4. Złoty medal ZiE-jące Smoki

  5. Najlepszy snajper Janusz Dziugiewicz (SMOK) 9 bramek strzelonych

  6. Najlepszy bramkarz Paweł Karpiński (Hilton Stars) 3 bramki stracone

  7. TRÓJMIEJSKA LIGA AKADEMICKA 2007 ORGANIZACJA ROZGRYWEK (koncepcja) • - Turniej odbywa się w 2 fazach • Faza eliminacyjna • Turniej główny • - Faza eliminacyjna składa się z 3 rund: • I runda – eliminacje wydziałowe • II runda • III runda • - Eliminacje wydziałowe przeprowadzane są w drodze rywalizacji sportowej przez organy samorządu studenckiego działające na poszczególnych wydziałach (lub w arbitralnie przez te organy uznany sposób) w oparciu o zasady wynikające z Regulaminu Trójmiejskiej Ligi Akademickiej, sporządzanego corocznie przez Organizatora. • - W turnieju głównym uczestniczy 12 drużyn. • - W zależności od ilości studentów (podstawą jest uchwała dotycząca limitu przyjęć na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UG oraz PG), poszczególnym wydziałom przyznawane są miejsca w kolejnych rundach eliminacyjnych (nie dotyczy fazy wydziałowej). • - Wydziały, których liczba studentów nie przekracza 500, mają zagwarantowane jedno miejsce w II rundzie eliminacyjnej. Wydziały, których liczba studentów przekracza 500, mają zagwarantowane dwa miejsca w II rundzie eliminacyjnej. Wydziały, których liczba studentów przekracza 1000, mają zagwarantowane jedno miejsce w II rundzie eliminacyjnej. • Wydziały, których liczba studentów przekracza 1000, mają zagwarantowane jedno miejsce w III rundzie eliminacyjnej. Wydziały, których liczba studentów przekracza 1500, mają zagwarantowane dwa miejsca. • - Drużyna SKKS Torpedo ma zagwarantowane miejsce w turnieju głównym jako Organizator rozgrywek. W drodze eliminacji wyłania się pozostałe 11 drużyn.

  8. łącznie 36 drużyn - czyli około 360 zawodników

  9. wpisowe? boisko? sponsor? sędziowie? organizacja? obserwatorzy? samorządy?

More Related