Download
skoleforhold og l ring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skoleforhold og Læring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skoleforhold og Læring

Skoleforhold og Læring

110 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Skoleforhold og Læring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Skoleforhold og Læring

  2. Barnet som social aktør Barnets deltagelse i sociale sammenhænge Barnets sociale kompetencer Kontekstens betydning for trivsel og læring Barnets oplevelse af fællesskabet og konteksten

  3. Forskningen viser • Evnen til at interagerer med jævnaldrene på en positiv måde hænger sammen med udviklingen af sproglige og sociale kompetencer i den tidlige barndom. • Lav grad af social forståelse og sociale kompetencer øger risikoen for at barnet bliver afvist af jævnaldrene • Oplevelsen af at blive afvist øger sandsynligheden for at barnet udvikler adfærdsvanskeligheder og klarer sig dårligere i skolen.

  4. Skoleforhold og Læring- eksempler på nye punkter • Barnet kan samarbejde med jævnaldrende når de, når de leger sammen (0-9 år) • Barnet lytter til andres idéer og forslag til legen, og kan forhandle opståede konflikter (3-9 år) • Barnet/den unge bliver ofte afvist/holdt uden for af de andre børn i børnehaven/skolen. (3-18 år) • Barnet/den unge oplever, at der er et godt fællesskab i klassen/positive relationer mellem klassekammeraterne (3-18 år) • Barnet/den unge oplever, at der er lærere i skolen, der tager en personlig interesse i barnet/den unge (6-18 år). • Skolen opleves af eleverne som et trygt og sikkert sted at være (6-18 år) • Skolen har et højt niveau af pjæk samt elever med adfærdsvanskeligheder (10-18 år) • Barnet/den unge fortæller sine forældre om sin skoledag (hvad der er sket, hvad barnet/den unge har oplevet eller lavet) (6-18 år) • Forældrene opmuntrer barnet til at snakke og deltage i samtale (0-9 år) • Forældrene er opmærksomme på barnets interesser når de leger med barnet og undgår at være (over)styrende/handleanvisende i legen (0-9 år).

  5. Fritidsforhold og venskaber

  6. Barnets sociale arenaer Venskabskonstellationer og kæresteforhold Karakteristika ved barnets venne- el. omgangskreds samt deres betydning for barnets udvikling og trivsel Barnets oplevelse af forældreinvolvering Forældres involvering og understøttelse af barnets fritidsliv Aktivitet på internettet

  7. Forskningen viser • Venskabsrelationer kan udgøre både en risiko og en beskyttende faktor for barnets udvikling. • Positivt forhold mellem barnets sports- og fritidsdeltagelse og hvordan barnet klare sig skolen • Højt niveau af forældrekendskab til barnets fritidsliv er forbundet med et lavere alkoholindtag samt større egen-motivation og selvregulering i fritiden. • Mobning/eksklusion i skolen samt et problematisk forældreforhold øger risikoen for ”grooming”.

  8. Fritidsforhold og Venskaber - eksempler på nye punkter • Barnet har mindst to venner som barnet oplever/føler, at kunne betro sig til (10-18 år) • Der er en eller flere i barnets vennekreds, der hyppigt er involveret i mobning af andre eller anden antisocial adfærd (fx vold) (3-18 år) • Der er en eller flere af barnets nærmeste venner, der har (for) stort fokus på egen vægt og ofte er på kur/forsøger at tabe sig (6-18) • Der er mange i den unges nærmeste vennekreds (herunder kæreste), der regelmæssigt drikker alkohol/ryger/tager stoffer/er antisocial (10-18 år) • Den unge har mistet en ven p.g.a. selvmord eller flytning (10-18 år). • Barnet har nære venner/kammerater, der kan lide at gå i skole og som er fagligt ambitiøse (6-18 år) • Barnet har nære venner, som barnet dyrker sportsaktiviteter sammen med og som støtter og opmuntrer barnet i at være fysisk aktiv (6-18 år) • Barnet bruger meget tid på chatforums på internettet og er hemmelighedsfuld omkring hvem, der chattes med (6-14 år) • Den unge har mange hemmeligheder for sine forældre/undlader ofte at fortælle om, hvad den unge har lavet i sin fritid (10-18 år). • Den unge oplever forældrenes indblanding og involvering ift. barnets fritid og fritidsaktiviteter som værende på et passende niveau (ikke overkontrollerende) (10-18 år) • Forældrene følger med i , hvad barnet foretager sig i sin fritid og hvem barnet er sammen med/kender eller har mødt barnets venner og forældre (10-17 år) • Forældrene støtter barnets deltagelse i fysiske aktiviteter (fx sørger for transport til og fra, og er tilskuer til barnets sports/fritidsarrangementer. Er fysisk aktive sammen med barnet (10-17 år)