Download
kseon optivum n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KSEON Optivum ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 2. eliminuje zjawisko blokowania wielu miejsc w szkołach przez jednego kandydata, ogranicza liczbę dokumentów i wizyt kandydata w wybranych szkołach, dostarcza pełnej informacji o ofertach szkół w całym województwie śląskim. w jednej wspólnej bazie znajduje się ponad 600 szkół ponadgimnazjalnych w śląskich miastach i powiatach, które utworzyły ofertę obejmującą ponad 2000 oddziałów, z łączną liczbą ponad 5500 miejsc. ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH obejmuje całe województwo śląskie Zalety:

 3. Podstawa prawna systemu rekrutacji Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z 5 lutego 2014r.w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych, oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim na rok szkolny 2014/2015 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) – art. 9-15.

 4. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy: 1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Skierowanie na badania wydaje szkoła ponadgimnazjalna. Młodzież przyjmuje się do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata

 5. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoływ kolejności zgodnej z sumą punktów.

 6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki rekrutacji niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 7. Zasady przyznawania punktów za oceny i osiągnięcia (zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty)

 8. Zasady przyznawania punktów za oceny i osiągnięcia(zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty) Laureaci konkursów przedmiotowychorganizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty,laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowychogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowejco najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych wcześniej. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnegopierwszeństwo przy przyjmowaniu do szkół na II etapie postępowania rekrutacyjnegomają: kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształceniaze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,;

 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnegolub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria : 1) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie); 2) niepełnosprawność kandydata;jednego z rodziców lub obojga rodziców kandydata;niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 3) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem); 4) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2014 r.

 11. Etap I - 23.04. - 11.05.2014 Poznajemy oferty szkół ponadgimnazjalnychw woj. śląskim www.slaskie.edu.com.pl www.slaskie.edu.com.pl

 12. Uważnie czytaj oferty i wybieraj oddziały, bo pamiętaj, że: • przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji (tzw. punktowane) na poszczególne kierunki kształceniasą różne w różnych szkołach !!! Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminach rekrutacji tych szkół.

 13. Uważnie czytaj oferty i wybieraj oddziały, bo pamiętaj, że: • do szkoły sportowej i mistrzostwa sportowego, • do oddziału integracyjnego (udokumentowane problemy zdrowotne), • do oddziału dwujęzycznego, • do klasy wielozawodowej ZSZ, • do szkoły plastycznejpotrzebne są dodatkowe dokumentyi obowiązują w nich dodatkowe kryteria rekrutacjiw postaci sprawdzianu uzdolnień kierunkowych np. testów, egzaminów sprawnościowych lub językowych, które odbywają się dużo wcześniej. Sprawdź daty sprawdzianów, zacznij zbierać potwierdzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminach rekrutacji tych szkół (specyfika rekrutacji).

 14. Szczegółowe informacje na temat wymaganych, dodatkowych dokumentów znajdziesz w regulaminach rekrutacji szkół. Wszelkie dodatkowe dokumenty (potwierdzenia, zaświadczenia itp.) należy zgromadzić wcześniej, przed złożeniem wniosku w Punkcie Naboru. Załączniki

 15. Poznajemy oferty szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim Etap I - 23.04. - 11.05.2014

 16. Wyszukiwanie zaawansowane Etap I - 23.04. - 11.05.2014

 17. Wyszukiwanie zaawansowane Etap I - 23.04. - 11.05.2014

 18. Wyszukiwanie zaawansowane Etap I - 23.04. - 11.05.2014

 19. Wyszukiwanie zaawansowane Etap I - 23.04. - 11.05.2014 Sprawdź w ofercie szkoły!!!

 20. Wyszukiwanie zaawansowane- efekt Etap I - 23.04. - 11.05.2014

 21. Oferta szkoły-przykład

 22. Etap I - 23.04. - 11.05.2014 Gimnazja

 23. Etap I - 23.04. - 11.05.2014 Statystyki – liczba chętnych

 24. Etap I - 23.04. - 11.05.2014 Statystyki – liczba miejsc i chętnych

 25. Wolne miejsca

 26. Progi punktowe

 27. od maja godz. czerwca do WNIOSEK do godz. !

 28. Etap II - 12.05. - 25.06.2014 od 12 maja 2013 do 25 czerwca 2014r. Wprowadzanie wniosków do systemu i składanie wniosków do punktu naboru. Od 27.05. do 12.06. 2014r. -sprawdziany uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych, oraz próby sprawności fizycznej do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Sprawdź terminy w ofercie szkoły!

 29. Etap II - 12.05. - 25.06.2014 Odbiór identyfikatorów i haseł, rejestracja w systemie_ Od 12 maja kandydaci logują się w systemie

 30. Etap II – 12.05. - 25.06.2014 Proces rekrutacji Rejestracja w systemie, sprawdzenie danych Po zalogowaniu: 1. Uczeń sprawdza dane osobowe i zgłasza administratorowi ewentualne nieprawidłowości!!![uczeń sam nic nie może zmienić w danych osobowych poza numerem telefonu, podaniem adresu e-mail oraz wypełnieniem kryteriów społecznych] 2. Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe!

 31. Etap II – 12.05. - 25.06.2014 Proces rekrutacji Po zalogowaniu i sprawdzeniu danych oraz wpisaniu aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail należy zaznaczyć kryteria społeczne brane pod uwagę na trzecim etapie rekrutacji: a. wielodzietność rodziny kandydata;b. niepełnosprawność kandydata;c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;g. objęcie kandydata pieczą zastępczą, jeśli kandydat spełnia powyższe warunki i posiada dokumenty potwierdzające dane kryterium.

 32. DOKUMENTY potwierdzające dane kryterium społeczne a) - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, b) - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, -orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności -lub orzeczenie równoważne o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód / separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, d) - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

 33. Etap II - 12.05. - 25.06.2014 • Możesz kandydować najwyżej do trzech szkół! • Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w każdej z wybranych szkół.

 34. Etap II - 12.05. - 25.06.2014 1. WYBIERASZ TRZY SZKOŁYw dowolnej kolejności

 35. Etap II - 12.05. - 25.06.2014 Wybierasz dowolną liczbę oddziałów w każdej ze szkół, aleim więcej oddziałów wybierzesz, tym większą będziesz mieć szansę na to, aby zostać zakwalifikowanym do jednej z wybranych szkół.

 36. Etap II - 12.05. - 25.06.2014 Bardzo istotną rolę odgrywa kolejność oddziałów na liście! Oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać, ustaw na pierwszym miejscu listy! Ostatni oddział na liście to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów na liście preferencji! 

 37. Etap II - 12.05. - 25.06.2014 2. WYBIERASZ ODDZIAŁY i układasz je od najważniejszego dla Ciebie do najmniej ważnego!!! Lista preferencji: 1.Klasa A szkoła A 2.Klasa B szkoła C 3.Klasa C szkoła B 4.Klasa N.. szkoła A 5.Klasa A szkoła C 6.Klasa A szkoła B 7. Klasa D szkoła A 7. Klasa C szkoła C 8. ………… …………. 9. ………… …………. :

 38. Etap II - 12.05. - 25.06.2014 Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś i umieściłeś na liście na pierwszym miejscu to tzw. szkoła pierwszego wyboru (Twój Punkt Naboru)

 39. Etap II - 12.05. - 25.06.2014 Punkt Naboru przyjmuje, przechowuje i weryfikuje wszystkie dokumenty kandydata. Wszystkie dokumenty kandydat składa wyłącznie !!! w Punkcie Naboru. Jeśli na I. miejscu listy preferencji znalazła się szkoła w Zespole Szkół, to punktem naboru jest Zespół Szkół, a nie np. technikum w tej szkole!!!

 40. 3. Najpóźniej (!) do drukujesz wniosek z systemu (najlepiej w dwóch egzemplarzach- dla siebie i do Punktu naboru) D n i w o l n e Podpisy

 41. 3. Wniosek z systemu PODANIE Kod kreskowy w systemie musi być zgodny z wydrukiem!!!

 42. Automatycznie wydrukuje się „Oświadczenia kandydata ubiegającego się o przyjęcie do technikum lub ZSZ”

 43. Automatycznie wydrukują się potwierdzenia złożenia dokumentów

 44. Nie wolno już niczego zmieniać w systemie (np. szkół, kolejności czy liczby oddziałów itp.), Należy złożyć podpisy (uczeń i rodzic!), Należy poświadczyć WNIOSEK w gimnazjum, u administratora. 4. Po wydrukowaniu WNIOSKU:

 45. Jeśli wcześniej złożył(a)ś wniosek, ale… chciał(a)byś zmienić swoją listę preferencji(zmienić kolejność oddziałów na liście lub dodać nowe oddziały), już po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu Twojego wniosku musisz zgłosić się do swojego Punktu Naboruz pisemnym oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych, że zgadzają się na wycofanie Twojego wniosku. Po wycofaniu wniosku i wprowadzeniu zmian na liście preferencji musisz ponownie wydrukować wniosek i zanieść go do Punktu Naboru. Będzie to ta sama szkoła, w której już składałeś wniosek, jeśli zmiany na Twojej liście dotyczyły pozostałych oddziałów, lub inna szkoła, jeśli na pierwszym miejscu Swojej listy wybrałeś oddział w innej szkole. Możesz to zrobić najpóźniej do 25 czerwca 2014r. !

 46. Weryfikacja WNIOSKÓW-na co Kandydat powinien zwrócić uwagę na etapie dostarczania WNIOSKU Przed złożeniem wniosku : Czy wniosek jest kompletny (wszystkie strony)? Czy jest podpisany przez Ciebie i rodzica/opiekuna prawnego? Czy są dołączone wszystkie wymagane załączniki? Czy to co na papierze jest tym samym, co w komputerze? Czy jest potwierdzenie Administratora Gimnazjum?

 47. złóż wyłączniew szkole I. wyboru (punkt naboru)do 25.06., WNIOSEK i wymagane dokumenty .06. składania wniosków - o godz. 12,00 następuje !!!!

 48. na co Kandydat powinien zwrócić uwagę • Po złożeniu wniosku w Punkcie Naboru: • poproś o potwierdzenie przyjęcia wniosku, • sprawdź w ciągu 7 dni status wniosku Weryfikacja wniosku w szkole średniej może trwać kilka dni. Gdyby po kilku dniach informacja o akceptacji wniosku nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, skontaktuj się ze szkołą, w której składałeś dokumenty.

 49. Etap II - 12.05. - 25.06.2014 Proces rekrutacji Zapamiętaj kolejne kroki: rejestrujesz się, wybierasz szkoły /maks. 3 !/, wybierasz oddziały /min. 2-3 w jednej szkole !/ układasz oddziały wg preferencji, drukujesz wniosek - nie zapomnij o akceptacji rodziców i administratora systemu w gimnazjum!, składasz wniosekoraz wymagane dokumentywyłącznie do swego Punktu Naboru [pierwsza szkoła na liście preferencji]