Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
doc. Ing. František Urban, CSc., Ing. Ľubor Kučák, CSc. Ing. Peter Fodor PowerPoint Presentation
Download Presentation
doc. Ing. František Urban, CSc., Ing. Ľubor Kučák, CSc. Ing. Peter Fodor

doc. Ing. František Urban, CSc., Ing. Ľubor Kučák, CSc. Ing. Peter Fodor

213 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

doc. Ing. František Urban, CSc., Ing. Ľubor Kučák, CSc. Ing. Peter Fodor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA „KVET“ doc. Ing. František Urban, CSc., Ing. Ľubor Kučák, CSc. Ing. Peter Fodor CONECO – RACIOENERGIA 2011 Teplárenské združenie na Slovensku Odborný seminár ÚSPORA ENERGIE KOMBINOVANOU VÝROBOU ELEKTRINY A TEPLABratislava 30. marec 2011

 2. ÚVOD Zbierka zákonov č. 309 / 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES zo dňa 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS 

 3. ZÁKLADNÉ POJMY Termická účinnosť teplárne Teplárenský súčiniteľ  Teplárenský modul

 4. ÚVOD Kombinovaná výroba elektriny, tepla (chladu), mechanickej energie Technológie kombinovanej výroby: 1. spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom, 2. protitlaková parná turbína, 3. kondenzačná parná turbína s odberom pary, 4. spaľovacia turbína s regeneráciou tepla, 5. spaľovací motor, 6. mikroturbína, 7. Stirlingov motor, 8. palivový článok, 9. Rankinove organické cykly, 10. iný typ technológie. 

 5. TECHNOLÓGIE KOMBINOVANEJ VÝROBY  Parná tepláreň s protitlakovou a kondenzačnou odberovou turbínou

 6. TECHNOLÓGIE KOMBINOVANEJ VÝROBY  Kondenzačná elektráreň s odberom tepla

 7. TECHNOLÓGIE KOMBINOVANEJ VÝROBY  Spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom (tepláreň s paroplynovým cyklom) Spaľovacia turbína s regeneráciou tepla

 8. TECHNOLÓGIE KOMBINOVANEJ VÝROBY  Tepláreň so spaľovacím motorom (kogeneračná jednotka)

 9. ROČNÝ DIAGRAM TRVANIA POTREBY TEPLA V SCZT

 10. SEPS Týždenné maximá zaťaženia elektrizačnej sústavy SR 

 11. ZÁVER

 12. SEPS Podiel zdrojov na výrobe elektriny v SR v roku 2010 

 13. VÝSLEDKY ANALÝZY

 14. POROVNANIE TEPELNÝCH ZDROJOV Z TERMODYNAMICKÉHO HĽADISKA  Senkeyov diagram dodávky tepla a elektriny z teplárne s protitlakovou parnou turbínou

 15. POROVNANIE TEPELNÝCH ZDROJOV Z TERMODYNAMICKÉHO HĽADISKA  Senkeyov diagram dodávky tepla a elektriny z teplárne s protitlakovou parnou turbínou

 16. POROVNANIE TEPELNÝCH ZDROJOV Z TERMODYNAMICKÉHO HĽADISKA  Senkeyov diagram dodávky tepla z domovej kotolne

 17. POROVNANIE TEPELNÝCH ZDROJOV Z TERMODYNAMICKÉHO HĽADISKA  Senkeyov diagram dodávky elektriny z referenčnej elektrárne s účinnosťou 35 %

 18. POROVNANIE TEPELNÝCH ZDROJOV Z TERMODYNAMICKÉHO HĽADISKA

 19. POROVNANIE TEPELNÝCH ZDROJOV Z TERMODYNAMICKÉHO HĽADISKA

 20. DELENIE NÁKLADOV NA TEPLO A ELEKTRINU Podielov tepla v palive na výrobu tepla a elektrickej energie Delenie spoločných nákladov na palivo 

 21. DELENIE NÁKLADOV NA TEPLO A ELEKTRINU  Tepelná schéma teplárne s protitlakovou parnou turbínou

 22. DELENIE NÁKLADOV NA TEPLO A ELEKTRINU

 23. DELENIE NÁKLADOV NA TEPLO A ELEKTRINU  Koeficienty delenia nákladov na teplo βq a elektrinu βe tepláreň s protitlakovou parnou turbínou

 24. VYSOKO ÚČINNÁ KOGENERÁCIA ÚSPORA PRIMÁRNEJ ENERGIE • Úspora primárnej energie najmenej 10 % • v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a elektriny • Referenčné hodnoty účinností: • rovnaké palivo • najlepšia dostupná a ekonomicky zdôvodnená technológia samostatnej výroby tepla a elektriny v roku postavenia kogeneračnej jednotky 

 25. ZÁVER • KVET • úspora primárnych zdrojov energie, • referenčné hodnoty účinností samostatnej výroby tepla a elektriny, • delenie nákladov na teplo a elektrinu, • cena tepla, • cena elektriny, • cena zemného plynu, • optimalizácia návrhu a prevádzky teplárne. 

 26. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ