1 / 13

HISTORICKÝ VÝVOJ SLOVENSKA

HISTORICKÝ VÝVOJ SLOVENSKA. 906. 1918. 833-906. 1867-1918. 623-659. 1526. 1939. 1993. 1945. 5-6 storočie. Príchod starých Slovanov do strednej Európy.

kiril
Télécharger la présentation

HISTORICKÝ VÝVOJ SLOVENSKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. HISTORICKÝ VÝVOJ SLOVENSKA

 2. 906 1918 833-906 1867-1918 623-659 1526 1939 1993 1945 5-6storočie

 3. Príchod starých Slovanov do strednej Európy Slovanské kmene pôvodne sídlili na sever od Karpát, na východ od riek Odry a Visly a na západ od Dnepra. Z tejto pravlasti sa Slovania rozptýlili na všetky strany. Slovania prichádzali na naše územie 3 smermi v 5 - 6. storočí. MAPA

 4. Samova ríša Historicky prvý štátny útvar, ktorý sa rozprestieral na území dnešného Slovenska. Existovala v rokoch 623 - 658. Po Samovej smrti sa ríša rozpadla. MAPA

 5. Veľkomoravská ríša Veľká Morava nazývaná aj ako Veľkomoravská alebo Svätoplukova ríša bola západoslovanským štátom, ktorého vznik sa datuje od roku 833, teda obsadením Nitrianskeho kniežactva Mojmírom až po rok 906 . Nachádzala sa na území dnešného Slovenska a Moravy.Bol to prvý slovanský štát. MAPA 2 MAPA 1

 6. Uhorsko Uhorsko bol multietnický štátny útvar v Karpatskej kotline od 10. storočia do roku 1918. Do roku 1000 bol kniežatstvom, od roku 1001 do svojho zániku bol kráľovstvom. Zaberal celé územie Slovenska. MAPA

 7. Habsburská monarchia Habsburská monarchia vznikla v roku 1526, keď bol rakúsky arcivojvoda Ferdinand I. Habsburský zvolený za českého a uhorského kráľa. Pôvodne išlo o monarchistickú úniu rakúskych dedičných krajín, Česka a Uhorska, v 18. storočí sa monarchia centralizovala a od osvietenstva bola snaha zmeniť ju na jednotný štát. MAPA

 8. Rakúsko-Uhorsko Rakúsko-Uhorsko bola konštitučná dualistická monarchia v rokoch 1867 – 1918 v strednej Európe. Rozlohou 676 648 km² bolo druhým najväčším štátom Európy po Rusku a s 52,8 miliónmi obyvateľov (1914) tretím najľudnatejším štátom po Nemecku a Rusku. MAPA

 9. Československá republika Štát vznikol na troskách Rakúsko-Uhorska a nezávislosť Česko-Slovenska bola vyhlásená 28. októbra 1918 Česko-slovenským národným výborom v Prahe. Dňa 30. októbra sa k spoločnému štátu prihlásili aj signatári Martinskej deklarácie na Slovensku. V novovzniknutom štáte bolo niekoľko etnických skupín s rôznymi historickými, politickými a ekonomickými tradíciami. MAPA

 10. Prvá slovenská republika Prvá slovenská republika alebo tzv. Slovenský štát, oficiálne Slovenská republika, bol štátny útvar v časti územia dnešného Slovenska v rokoch 1939 – 1945. Bol to prvý samostatný štát Slovákov v moderných dejinách. MAPA

 11. Obnovená ČSR 5. 4. 1945 sa obnovila Československá republika ako spoločný štát dvoch rovnoprávnych národov. Bolo síce garantované, že táto obnova bude vykonaná v tzv. predmníchovských hraniciach, t.j. v podobe z augusta 1938, Podkarpatskú Rus však republika odstúpila Sovietskemu zväzu. Tri milióny obyvateľov nemeckej národnosti bolo odsunutých preč z krajiny do Nemecka a Rakúska na základe Benešových dekrétov so súhlasom Spojencov.  MAPA

 12. Slovenská republika 1. januára 1993 vznikla Slovenská republika, jeden z nástupníckych štátov Česko-Slovenska. Prvým prezidentom Slovenskej republiky sa stal Michal Kováč . MAPA

 13. Ďakujem za pozornosť 

More Related