1 / 101

Från Ansökan till Överklagan

Från Ansökan till Överklagan. Ansökan. Telefonsamtal ”Enligt de siffror ni säger så ligger jag över norm och får inte söka socialbidrag?”. eller ”Jag har köpt medicin som läkaren tyckte att jag behövde, får jag några extra pengar för det?”. Från Ansökan till Överklagan. Utländsk medborgare.

kirkan
Télécharger la présentation

Från Ansökan till Överklagan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Från Ansökan till Överklagan Ansökan Telefonsamtal ”Enligt de siffror ni säger så ligger jag över norm och får inte söka socialbidrag?” eller ”Jag har köpt medicin som läkaren tyckte att jag behövde, får jag några extra pengar för det?”

 2. Från Ansökan till Överklagan Utländsk medborgare ”No hablo sueco, pero …när jag och familjen lämnade Spanien var jag lovad ett jobb här, men när jag kom hit så fick jag det inte. Nu har jag inga pengar, men söker alla tänkbara jobb, så det kommer säkert att ordna sig, bara jag får hjälp en månad.”

 3. Från Ansökan till Överklagan Utredning ”Min arbetsgivare ger mig inte fler timmar.”

 4. Från Ansökan till Överklagan Krav för att få bistånd ”Efter tio års supande/drogande kan det väl inte krävas att jag ska börja jobba eller gå med i nå´t j-a ”program” bara för att få socialbidrag!?!”

 5. Från Ansökan till Överklagan Kommunicering ”Tala inte om att det är jag som sagt att han jobbar svart!”

 6. Från Ansökan till Överklagan Ska någon behöva svälta? ”Matpengar måste jag ju få!?!”

 7. Från Ansökan till Överklagan Beslut Det viktiga i beslutsmeddelandet är väl att sökande får reda på om den får några pengar eller inte. Då borde det väl räcka med: ”Er ansökan om bistånd avslås eftersom ni inte är berättigade till bistånd.”

 8. Från Ansökan till Överklagan Ta tillbaka ett biståndsbeslut ”Efter att ha beviljat bistånd upptäckte vi att sökanden rest till Örebro i stället för att vara på praktiken. Den var därmed inte berättigad till bistånd. Som tur var hade vi ännu inte skickat iväg pengarna, bara brevet med beslutet.”

 9. Från Ansökan till Överklagan Överklagan Fyra veckor efter att vi tog och skickade brev med beslutet till sökande, så får vi brev från sökande: ”… ni följer inte socialtjänstlagen och jag kan inte ta mig till arbetsförmedlingen nästa månad heller eftersom jag inte har några pengar till busskort…”

 10. ”Beslutsskyldighet” Dokumentationsplikt (11 kap. 5 § SoL) Retroaktivt bistånd (t.ex. Kammarrättens i Jönköping dom den 14 maj 2009, mål 2585-2009) Ansökan om bistånd

 11. Ansökan eller fråga? Om det inte är helt klart att den enskilde önskar endast upplysning [om möjligheten att få bistånd] skall hans begäran uppfattas som en framställan om bistånd och således avgöras i ett beslut JO:s ämbetsberättelse 1987/88 s. 151

 12. ”Informellt beslut” En socialförvaltning använde någon form av preliminära besked i form av besluts-meddelanden– ”vill du har ett beslut som du kan överklaga?” JO:s inspektionsprotokoll, 29 januari 2008 dnr 5140-2007 jfr även t.ex. JO:s inspektionsprotokoll den 28 januari 1998, dnr 4066-1997

 13. Skyldighet att fatta beslut (I) Handläggaren anser att det inte är nämndens ansvar att tillgodose det aktuella (eventuella) hjälpbehovet JO:s beslut den 7 april 2009; dnr 1775-2008

 14. Skyldighet att fatta beslut (II) Den enskildes rätt till bistånd har nyligen avslagits JO:s ämbetsberättelse 2002/03 s. 218

 15. Skyldighet att fatta beslut (III) Handläggaren anser att den enskilde inte vistas i kommunen JO:s beslut den 26 mars 2009; dnr 5019-2007 SOU 2009:38 (ingen får vara Svarte Petter)

 16. Bistånd till utländsk medborgare ”No hablo sueco, pero …när jag och familjen lämnade Spanien var jag lovad ett jobb här, men när jag kom hit så fick jag det inte. Nu har jag inga pengar, men söker alla tänkbara jobb, så det kommer säkert att ordna sig, bara jag får hjälp en månad.” EU-/EES-medborgare

 17. Bistånd till utländsk medborgare Rätten till bistånd är inte förknippat med medborgarskap, folkbokföring eller boendeort. EU-/EES-medborgare Vistelsebegreppet gäller, SoL 2 kap 2 § Likabehandlingsprincipen, Rörlighetsdirektivet EG 2004/38, artikel 24

 18. Bistånd till utländsk medborgare Artikel 24 i rörlighetsdirektiver EG 2004/38 Likabehandling 1. Om inte annat följer av sådana specifika bestämmelser som uttryckligen anges i fördraget och sekundärlagstiftningen skall alla unionsmedborgare som enligt detta direktiv uppehåller sig i den mottagande medlemsstaten åtnjuta samma behandling som den medlemsstatens egna medborgare inom de områden som omfattas av fördraget. Även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, men som har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt, skall åtnjuta denna rättighet EU-/EES-medborgare

 19. Bistånd till utländsk medborgare Artikel 24 i rörlighetsdirektiver EG 2004/38 Likabehandling 1. Om inte annat följer av sådana specifika bestämmelser som uttryckligen anges i fördraget och sekundärlagstiftningen skall alla unionsmedborgare som enligt detta direktiv uppehåller sig i den mottagande medlemsstatenåtnjuta samma behandling som den medlemsstatens egna medborgareinom de områden som omfattas av fördraget. Även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, men som har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt, skall åtnjuta denna rättighet EU-/EES-medborgare Sverige har inte utnyttjat möjligheterna i artikel 24:2 att undanta EES-medborgare från likabehandlingsprincipen.

 20. Bistånd till utländsk medborgare Hur vet vi om personerna har uppehållsrätt? Enligt utlänningslagen 3 a kap 3 § punkt 2 har de uppehållsrätt som kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning. EU-/EES-medborgare Hur kan vi bedöma detta??

 21. Bistånd till utländsk medborgare Enligt ett liknande exempel i socialstyrelsens bok ”EG-rätten och socialtjänsten” har kvinnan inte uppehållsrätt. EU-/EES-medborgare ”Eftersom hon saknar koppling till den svenska arbetsmarknaden och inte kan svenska kan hon knappast bedömas ha en ’faktisk möjlighet att få anställning’… undvika akut nödsituation” Saker som kan spela in …

 22. Bistånd till utländsk medborgare Hur stor chans att få jobb? Specialkunskaper som efterfrågas? EU-/EES-medborgare Kontakter som kan leda fram till anställning? Kan svenska? Vad tror arbetsförmedlingen?

 23. Bistånd till utländsk medborgare Vad gäller om vi kommer fram till att sökande har uppehållsrätt (exempelvis har några timmars anställning)? EU-/EES-medborgare Likabehandlingsprincipen, det vill säga inte automatisk rätt till bistånd. Gör sökande så mycket det går för att bli självförsörjande? Kan behovet tillgodoses på annat sätt? Är det sökta nödvändigt för att ha en skälig levnadsnivå?

 24. Bistånd till utländsk medborgare 43-årig tysk utbildad skeppsbyggare vistats i Sverige i ca åtta månader. Folkbokfört sig i Sverige, brutit banden med Tyskland. Söker aktivt jobb, anmäld på sfi. EU-/EES-medborgare Arbetsmarknadsenhet anser att han inte har faktisk möjlighet till jobb. Men det tycker länsrätten och anser att han har uppehållsrätt och rätt till bistånd till uppehälle. Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning. Länsrätten skriver att han fått uppehållsrätt som arbetstagare när han varit här som arbetssökande i mer än ett halvår????????????

 25. Bistånd till utländsk medborgare Har det någon betydelse om någon har uppehållsrätt som arbetstagare eller som arbetssökande? EU-/EES-medborgare Arbetstagare, men inte arbetssökande, ska registrera sig på Migrationsverket. Det vill säga att de som är arbetstagare har ett registreringsbevis från Migrationsverket på detta och vi behöver alltså inte fundera på uppehållsrätt eller inte.

 26. Bistånd till utländsk medborgare Ska vi bedöma sökandes chanser till försörjning i sitt hemland? EU-/EES-medborgare Enligt likabehandlingsprincipen, men länsrätten i Värmland tycker inte att detta ska spela någon roll.

 27. Bistånd till utländsk medborgare Ska vi bedöma om sökanden gjort så gott den kunnat, exempelvis har planerat för sin vistelse? EU-/EES-medborgare Enligt likabehandlingsprincipen. Kammarrätten i Stockholm tyckte att det var rätt att avslå ansökan med motivering att sökanden (inte EES-medborgare) inför flytt till Sverige inte haft tillräcklig planering för sin försörjning, när den tänkt läsa sfi och sedan söka jobb.

 28. Bistånd till utländsk medborgare En polsk medborgare sökte bistånd. Han hade teknisk utbildning och arbetslivserfarenhet, var folkbokförd i Sverige, sökte arbeten, läste sfi och hade praktik via af. EU-/EES-medborgare Nämnden avslog ansökan med motivering att han saknade uppehållstillstånd och att han inte registrerat sig på Migrationsverket. Rätten påpekade att nämnden inte bort avslå hans ansökan på angiven grund. Nämnden skulle pröva ansökan enligt SoL 4 kap 1 §.

 29. Bistånd till utländsk medborgare Nämnden avslog ansökan från EES-medborgares familjemedlem från tredje land, med motivering att denne i egenskap av tredje land-medborgare inte hade rätt till bistånd utan skulle försörja sig själv. EU-/EES-medborgare Någon sådan bestämmelse finns inte.

 30. Bistånd till utländsk medborgare Kolla leg Om de har uppehållsrätt som arbetstagare, egenföretagare, studerande, egenförsörjda eller familjemedlem: Kolla Migrationsverket. Sekretess råder. EU-/EES-medborgare Vi får som regel inte kontakta Migrationsverket utan sökandes samtycke. Men på begäran från Migrationsverket (eller polisen) ska vi lämna ut uppgifter om det gäller fråga om avvisning.

 31. Bistånd till utländsk medborgare Beslut tas per månad. Viktigt tala om för sökanden att en månads bistånd inte betyder rätt till bistånd kommande månader, även om den gör så gott den kan. EU-/EES-medborgare Sökandes faktiska möjlighet till att få anställning ska bedömas utifrån aktuell situation.

 32. Bistånd till utländsk medborgare Inte rätt till bistånd annat än i akut nödläge - om de inte har uppehållstillstånd Medborgarskap däremot inte betydelsefullt. Tredje land medborgare De som söker asyl faller under LMA, SoL som regel inte tillämplig. Av- eller utvisningar verkställs av polisen eller Migrationsverket Om av- eller utvisning inte går att verkställa trots den enskildes medverkan, så har vi det yttersta ansvaret.

 33. 4 kap 1 § första stycket SoL Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och livsföring i övrigt

 34. 11 kap. 1 § första stycket SoL Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden

 35. En utredning om ekonomiskt bistånd ska kartlägga • vilket behov av hjälp som den enskilde har • orsaken till att han eller hon inte själv kan tillgodose behovet • kan den enskilde få behovet tillgodosett på annat sätt

 36. UTREDNINGVarje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Ur 7 § förvaltningslagen (1986:223)

 37. Utredaren ska beakta • Den enskildes bestämmanderätt (jfr 1 kap. 1 § tredje stycket SoL) • Sekretessen

 38. Kontroll/Inhämtande av uppgifter • Kontroll med stöd av lag • Uppgifter från offentliga register • Inhämtande av uppgifter med den enskildes samtycke

 39. Inhämtande av uppgifter med stöd av SoL • CSN, FK och A-kassa (11 kap 11 §) • Arbetsförmedlingen (11 kap. 11 a §) • Skatteverket (11 kap. 11 b §) • Socialnämnd i samma kommun (12 kap. 7 § andra stycket)

 40. 11 kap. 11 – 11 c §§ ger rätt att inhämta endast vissa uppgifter Förordningen (2008:975) om uppgifts-skyldighet i vissa fall enligt socialtjänst-lagen (2001:453)

 41. 3 § i förordningen om uppgiftsskyldighet Socialnämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av följande uppgifter om enskilda: • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer, • att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in, • vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats, • under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts, • vilket belopp som har betalats ut, och • datum för utbetalning. Kammarrättens i Sundsvalls dom den 21 september 2009, 5537-2009

 42. Förtryckta ”samtycken” • JO:s ämbetsberättelse 1997/98 s. 328 • JO:s beslut den 30 december 1997, dnr 2864-1996 • JO:s beslut den 24 januari 2000, dnr 97-1999 • JO:s beslut den 30 april 2004, dnr 1301-2004 • Kontakt med arbetsgivare bör ske endast efter ett ”aktivt” samtycke som lämnas av den enskilde (dokumenteras)

 43. Vad har den enskilde samtyckt till? Utdrag ur journalanteckning 2009-09-09 Samtycke. N.N. samtycker till att jag får vidta utredningsåtgärder

 44. Problem? Undersökning av den enskildes bostad Hembesök eller husrannsakan? 2 kap. 6 § Regeringsformen Artikel 8 i Europakonventionen JO:s beslut den 15 december 2008; dnr 2383-2007

 45. Ekonomiskt bistånd till missbrukare ”Efter tio års supande/drogande kan det väl inte krävas att jag ska börja jobba eller gå med i nå´t j-a ”program” bara för att få socialbidrag!?!” Missbruk är i sig ingen anledning till avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd, SoU 1996/97:18 sidan 42. ”Socialutskottet delar inte inställningen …om att socialtjänstens rätt att ställa krav i samband med biståndsprövningen skall omfatta krav på att t.ex. en missbrukare skall delta i ett visst rehabiliteringsprogram”, SoU 1996/97:18 sidan 42 Avslag på ansökan om försörjningsstöd ska inte användas som ett medel för ”tvångsvård”. Men …

 46. Ekonomiskt bistånd till missbrukare Portalparagrafen: ”Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.”SoL 1 kap 1 §. … gör de så gott de kan, går deras situation att lösa på annat sätt och är det sökta nödvändigt för en skälig levnadsnivå? SoL 4 kap 1 §

 47. Ekonomiskt bistånd till missbrukare ”… förtydliga den enskildes ansvar för att göra vad han eller hon kan för att försörja sig själv. Uttrycket ’den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt’ avser att markera den enskilda individens förstahandsansvar. I detta ligger att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds. Prop1996/97:124 sidan 168 Vanligt att kammarrätter ser till vår skyldighet att hjälpa missbrukare och erbjuda vård, men att viss behandling inte kan ställas som krav för att få ekonomiskt bistånd. När avslagsbeslut har ansetts korrekta har det ofta varit två lagrum som betonats

 48. Ekonomiskt bistånd till missbrukare SoL 4 kap 3 § Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. ”Sänkning av nivån kan också undantagsvis komma i fråga om särskilda skäl föreligger i det enskilda fallet … uppenbart att den enskilde inte har vissa kostnader som ingår i riksnormen. Det kan t.ex. gälla en missbrukare som uppenbart inte använder biståndet till vad det är avsett för.” Prop1996/97:124 sidan 170

 49. Ekonomiskt bistånd till missbrukare SoL 5 kap 9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. Att enbart ge avslag på ansökan om försörjningsstöd anses inte vara att ge den hjälp och vård som den enskilde behöver för att komma ifrån missbruket.

 50. Ekonomiskt bistånd till missbrukare Allvarligt missbruk som pågått i många år. Olika former av behandling har erbjudits. Hänvisning till SoL 5 kap 9 § och 4 kap 3 §.

More Related