1 / 11

Woningfinanciering een inleiding

Woningfinanciering een inleiding. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7: Financiële berekeningen. Eindwaarde. Contante waarde. Financiële menu van de GR. Looptijd en rentepercentage via GR. Termijnbetaling. Excel. Eindwaarde. E = eindwaarde C = contante waarde p = rentepercentage per periode

kolya
Télécharger la présentation

Woningfinanciering een inleiding

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Woningfinancieringeen inleiding Hoofdstuk 7

 2. Hoofdstuk 7: Financiële berekeningen Eindwaarde Contante waarde Financiële menu van de GR Looptijd en rentepercentage via GR Termijnbetaling Excel hoofdstuk 7

 3. Eindwaarde • E = eindwaarde • C = contante waarde • p = rentepercentage per periode • n = aantal perioden van de looptijd • n en p gemeten in dezelfde tijdseenheid! hoofdstuk 7

 4. Contante waarde • E = eindwaarde • C = contante waarde • p = rentepercentage per periode • n = aantal perioden van de looptijd • n en p gemeten in dezelfde tijdseenheid! hoofdstuk 7

 5. CASIO TI-84 N aantal perioden I% interestpercentage PVPresent Value (contante waarde) PMTPayment (termijnbetaling) FV Future Value (eindwaarde) P/Y aantal perioden per jaar C/Y aantal samengestelde perioden per jaar PMT: END BEGIN post- of prenumerando termijnbetaling Financiële menu van de GR hoofdstuk 7

 6. CASIO TI-84 CASIO Vul alle bekende gegevens in Gebruik functietoets voor berekening F3PV F5 FV enzovoorts TI Vul alle bekende gegevens in Zet cursor op grootheid die je wilt berekenen Gebruik [SOLVE] = [ALPHA] + [ENTER] Financiële menu van de GR hoofdstuk 7

 7. Instellingen van het financiële menu • PV en FV altijd tegengesteld van teken (of 0) • Geen termijnbetaling • PMT = 0 • BEGIN of END onbelangrijk • N en I% betrekking op zelfde tijdseenheid • P/Y = C/Y = 1 • N en I%niet betrekking op zelfde tijdseenheid • P/Y aantal tijdseenheden van N die in 1 tijdseenheid van I% passen hoofdstuk 7

 8. Looptijd en rentepercentage via GR • Berekening verloopt analoog aan berekening van eindwaarde en contante waarde N I% PV FV Als 3 van de 4 gegeven  4e is uit te rekenen hoofdstuk 7

 9. Termijnbetaling • Reeks van bedragen/termijnen die met gelijke tussenpozen betaald moeten worden • Prenumerando • Postnumerando hoofdstuk 7

 10. Termijnbetaling N I% PV als 4 van de 5 gegeven  5e is uit te rekenen PMT FV • Berekening via: • Meetkundige rijen • GR • Prenumerando PMT: BEGIN • Postnumerando PMT: END • Interesttabellen • Excel hoofdstuk 7

 11. Excel • Goede scheiding tussen invoergegevens, tussenresultaten en uitvoergegevens • Financiële functies hoofdstuk 7

More Related