1 / 26

PATENT !

PATENT !. Akım İndükleme ve. Manyetik Alan Ölçümleri ile. Elektriksel Empedans Görüntülemesi.

kyria
Télécharger la présentation

PATENT !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PATENT ! Akım İndükleme ve Manyetik Alan Ölçümleri ile Elektriksel Empedans Görüntülemesi

 2. BULUŞ NEDİR?Buluş, ‘teknik bir sorunu çözerken geçilen her aşama sonunda elde edilen yöntem veya bu yöntem sonucunda ortaya çıkan ürünlerin oluşumunu sağlayan fikirler olup, daha önce bulunmayan bir şeyin, insanın düşünce çabası ile geliştirilmesi’ anlamına geliyor. Yani buluşu, teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin yeni teknik çözümler olarak tanımlamak mümkün.

 3. PATENT Sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine, bir kamu kurumu tarafından verilen ve bu buluşun belirli bir süre kendisinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleme hakkı tanıyan belgedir. Bu belge, hak sahibine belirli bir süre için buluşun başkalarınca üretilmesi, kullanılması, satışı ve ithalini engelleme hakkı sağlar.

 4. Buluşların korunması ulusaldır, yalnızca başvuru yapılan ülkenin yasal düzenlemelerine göre korunur. Bütün ülkelerin yasal düzenlemelerinde, buluşların patentle korunabilmesi için 3 temel koşul şunlardır: * Yenilik (başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olması). * Tekniğin bilinen durumunun aşılması (konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı niteliktir. Bir buluş basamağı içermelidir). *Sanayiye uygulanabilirlik (buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması). Buluşların Patent İle Korunması

 5. Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için kapsam dışında bırakılmışlardır : *Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, *Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, *Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları, *Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller, *İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunamazlar : *Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar, *Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

 6. FAYDALI MODEL Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayi sektörüne uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Ülkelerin yasalarına göre değişmekle birlikte, buluşlar; patent ile 20 yıl, faydalı model belgesi ile 10 yıl süreyle korunabilir. Patent ve faydalı model belgelerinin koruma süreleri uzatılamaz. Patent ile faydalı model kıyaslandığında;  • Faydalı modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz, • Koruma süreleri farklıdır, • Faydalı model belgesine, ek faydalı model belgesi verilmez.  

 7. Patent Tescilinin Patent Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir? Patent sahibinin,üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır: • Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması, • Patent konusu olan bir usulün kullanılması, • Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi, • Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

 8. Patent Başvurusu Patent başvurusu yapılmadan önce, başvuru sahibinin buluş konusu teknik ile ilgili olarak, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurup patent araştırması yapması gerekir. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine, kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme imkanını sağlar. Türk Patent Enstitüsü, ön araştırmayı Türk patentleri üzerinden ücretsiz yapmaktadır. Yine Türk Patent Enstitüsü tarafından EPOQUE veri tabanı kullanılarak 140 YTL karşılığında dünya çapında bir ön araştırma yapılmaktadır. Patent / faydalı model belgesi başvurusunda bulunmak isteyenler, Ankara’daki Türk Patent Enstitüsü’ne şahsen ya da posta yoluyla başvurabilir.

 9. Patent / Faydalı Model Başvurusunda Gerekli Olan Belgeler • Başvuru dilekçesi (1 nüsha), • Buluş konusunu açıklayan tarifname (3 nüsha), • Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (3 nüsha), • Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler (3 nüsha), • Özet (3 nüsha), • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

 10. Patent Başvurusu Unsurları ● Dilekçe TPE’ye ait ″ Patent Başvuru Dilekçesi″ formu bilgisayarda doldurularak hazırlanır. ●Tarifname (buluşun açıklandığı kısım) Tarifname metni, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından, buluşun uygulanmasını sağlayabilecek nitelikte açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Tarifname sırasıyla şu bölümleri kapsar : - Buluş başlığı - Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu - Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler - Resimlerin açıklanması - Buluşun açıklanması - Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

 11. ● İstem veya İstemler Buluşun patentle korunması istenen unsurlarını tanımlar. Bunlar, tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. İstemler buluşun özü göz önünde tutularak buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda yazılır. ● Özet Özet, tarifname, istemler ve eğer varsa, resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtir. Teknik problemin ve buluş sayesinde çözümünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının net bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlar.

 12. ●Resim Burada kullanılan resim kelimesi ‘teknik resim’ anlamına gelmektedir. Ürünün fotoğrafları resim olarak verilemez. Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir. ●Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge Türk Patent Enstitüsüne başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge.

 13. Başvuru Sırasında Verilecek Belgelerin Fiziksel Özellikleri • Çoğaltma açısından uygunluk • Sayfaların boyutu • Marjlar • Sayfaların numaralandırılması • Satırların numaralandırılması • Metnin yazılışı • Metin içindeki resimler, formüller, tablolar • Terminoloji ve işaretler

 14. Uluslararası Patent Başvurusu RÜÇHAN HAKKI Eğer buluşun birden fazla ülkede korunması istenirse; Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerden birine mensup ya da bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, ilk patent başvurusunun herhangi bir ülkede yapılması tarihinden itibaren 12 aylık bir süre içinde aynı buluş için başka bir ülkede başvuru yapma konusunda bir haktan yararlanabilir, buna RÜÇHAN HAKKI denir. Başvuru sahibi yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.

 15. Patent İşbirliği Antlaşması Patent İşbirliği Anlaşması aracılığıyla Türk Patent Enstitüsüne yapılan uluslararası bir başvuru ile bu Anlaşmaya üye ülkelerin tamamında veya seçilen ülkelerde Türkiye’ye yapılan başvurunun tarihinden itibaren bir koruma elde etmek mümkündür. Türk Patent Enstitüsüne uluslararası başvuru dilekçesi, buluş konusunu açıklayan İngilizce, Almanca, Fransızca veya Türkçe hazırlanmış tarifname, istemler, özet ve varsa resimler ve ilgili ücretlerin ödendiğine dair belge sunularak yapılan PCT başvurularında Enstitü sadece başvuruları kabul etmek ve başvuruyu, uluslararası başvurularla ilgili işlemleri yürütmekle görevli WIPO-Uluslararası Büro ve seçilen araştırma kuruluşuna iletmekle yükümlüdür. Bundan sonraki tüm işlemler başvuru sahibi ile Uluslararası Büro ve seçilen Araştırma Kuruluşu arasında devam etmektedir.

 16. Bir Ülkede Alınan Patent Tüm Dünyada Geçerli midir? Buluşların patent ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani bir buluşun patent ile korunması için, korunma istenen her ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur.Dünya Patenti veya Uluslararası Patent bir hedef olmakla birlikte bu hedefe henüz ulaşılamamıştır. Sadece 20 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve Avrupa Patent Sözleşmesi olarak adlandırılan bölgesel koruma sistemi, dünya patenti veya uluslararası patent uygulamasının bir denemesi olarak kabul edilebilir. Ama bu Sözleşmeye göre yapılan tek bir başvuru ile alınan patent belgesi ile buluşun korunması, yine patentin geçerli olduğu ulusal kanunlar çerçevesinde olmaktadır.

 17. Patent Başvurusundan sonraki işlemler • Başvuru sahibine başvurunun alındığı ve sicile kaydedildiği yazı ile bildirilir. • Şekli İnceleme (Bu şartlar açısından uygun görülmeyen başvurulara eksiklerin giderilmesi için bildirim yapılır. Şekli eksikliklerin düzeltilmesi için başvuru sahibine üç aylık bir zaman verilir.) • Araştırma raporunun düzenlenmesi Başvuru sahibi, belirli bir süre içinde Enstitüye, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep eder. Araştırmanın talep edilmemesi veya araştırma ücretinin ödenmemesi halinde başvuru geri alınmış sayılır.Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma Avrupa Patent Ofisi, Danimarka, İsveç ve Rus Patent Ofisleri’nde yapılmaktadır. • Yayın Başvuru, başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren on sekiz aylık sürenin dolması ile Enstitü tarafından Resmi Patent Bülteni’nde yayımlanır. • Sistem Tercihi Patent verilmesi için iki sistem bulunmaktadır. a) İncelemesiz sistemde, araştırma raporunun yayınlanmasından sonra ve varsa üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşleri dikkate alınmaksızın, başvuru sahibinin raporla ilgili karşı görüşlerini bildirmesi için belirlenen süre dolduktan sonra verilir. b) İncelemeli sistemde ise, araştırma raporundan sonra ayrıca, buluşun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı, sanayiye uygun olup olmadığı kriterleri incelenmekte ve ancak bu nitelikteki kriterlere sahip olan buluşlara patent verilmektedir.

 18. Ücretler Bir patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan yıllık ücretler, Enstitünün bildirimine gerek olmaksızın patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen Enstitünün hesabına ödenir ve banka dekontu aslı Enstitüye gönderilir. Vade tarihi başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık ücretlerin belirtilen vadede ödenmemesi halinde, ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde,gecikmeli olarak ödenebilir. Belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı bu ücretin son ödeme tarihi itibarıyla sona erer.

 19. Patent ve Faydalı Model Belgesi Koruma Süreleri İncelemeli patent 20 yıl, İncelemesiz patent 7 yıl, Faydalı model belgesi 10 yıl

 20. Maliyetler - Süreler - Sistemler

 21. Patent Başvurusu vePatent Üzerinde Tasarruflar Sözleşmeye dayalı lisans Patent başvurusu veya patentin kullanma hakkı,milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans sözleşmesinin patent siciline kayıt edilebilmesi için bazı evraklarla Enstitüye başvurması gerekir. Patent sahibinin lisans verme teklifi Patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü'ye yapacağı yazılı bir başvuru ile ve ücret listesinde belirtilen ücreti ödeyerek, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir. Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Siciline kayıt ederek ilan eder. Lisans verme teklifleri halkın incelemesine açıktır. Patent başvurusu veya patent hakkının devri Patent başvurusu veya patent başkasına devredilebilir. Devir işleminin patent siciline kaydedilebilmesi için bazı evraklarla birlikte Enstitüye başvurulur.

 22. Patent hakkının veraset yoluyla intikali ya da rehin edilmesi Miras yoluyla intikal ya da rehin işleminin patent siciline kayıt edilebilmesi için bir takım evraklarla başvuruda bulunulması gerekir. Kullanma zorunluluğu Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde gerçekleştirilir. Patent sahibi tarafından veya yetkili kıldığı kişi tarafından düzenlenen, buluşu kullanmakta olduğunu Enstitü nezdinde kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi, patentin kullanıldığı hakkındaki beyanı kapsamalı ve ticaret veya sanayi odaları, konu ile ilgili meslek kuruluşları veya ilgili başka kurumlarca onaylanmalıdır. İthalat yapılması halinde, ithalat belgesi kullanım belgesi yerine geçer.

 23. Patent Hakkının Sona Ermesi Patent hakkının sona erme sebepleri : 1. Koruma süresinin dolması; 2. Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi; 3. Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi

 24. DİKKAT! Başvuru işlemleri, daha sonraki yazışmalar ve yıllık ücretlerin takibi gibi işlemler, Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı Özel Patent ve Marka Vekilleri tarafından da yürütülebilmektedir. Vekillere ait adres ve telefon bilgileri Enstitünün web sayfasından elde edilebilir. NOT: Söz konusu işlemler için vekil tutma zorunluluğu yoktur. Başvuru ile ilgili işlemleri başvuru sahipleri kendileri de yürütebilirler.

More Related