Download
strategim te om studieavgifter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategimöte om studieavgifter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategimöte om studieavgifter

Strategimöte om studieavgifter

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Strategimöte om studieavgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Strategimöte om studieavgifter 2010-12-14

 2. Strategimöte 14 december • 15.00-15.25Stipendier • Principerföratthanterastipendier • Stipendieprocessen • Stipendiemedel • 15.25-15.45 Service • 15.45-16.45 Lägesrapporteroch information: • Antagning • Marknadsföring • Mässor – Lund University on tour • 16.45-17.00 Aktuellafrågor

 3. Stipendier

 4. Stipendier – principer Universitetsgemensammaföreskrifter, lägesrapport • UFLG den 19 november • MBL den 7 december • HÅS-modellen med justeringar (alla områden ett stipendium/många internationella studenter/prislapp) • Föreskrifter • Prorektor beslutar om tilldelning • Utvärdering • RS den 16 december

 5. Stipendier – tillgängliga medel • IPK ca 2,3 miljoner (motsvarar ca 18 fullastipendier) • Fundraising

 6. Stipendiehantering – processen • Formering av universitetsgemensam beredningsgrupp (och områdesvisa) • Studenterna söker on-line + skickar in uppgifter tillsammans med ansökningshandlingar om studieplats • Regelbundna möten med universitetsgemensam beredningsgrupp (underlag från områdena med ranking + önskad fördelning av hel- och delstipendier) • Förhandsbesked om antagning och stipendium januari-mars • Sista möte om stipendietilldelning i mars? Framöver: tidplan, instruktioner

 7. Stipendier – återstående frågor • Riktade stipendier • geografiska prioriteringar? EM2? • Prioritering av LU som förstahandsval – flexibilitet?

 8. Service

 9. Förstärkningar • Introduktionskursförnyanländaprogramstudenter • FörstärkningiDesken med 1 person • Engelsktalandespråkpedagogpåstudieverkstan • Extra resurs på antagningsavdelningen för att jobba med förhandsgranskningar • Svensk-kurs för EHL-studenter som läser ett 1-årigt program

 10. Introduktionskurs för nyanlända programstudenter • 12 kurstillfällen under HT-2011, på kvällstid • 7,5 HP • - 6 veckor, svenska (kultur, historia, musik, traditioner etc.) - 4 veckor, Academicwriting - 2 veckor, Academichonesty • Kostnad drygt 3000 kr/student (priset baserat på 450 studenter)

 11. FörstärkningiDesken med 1 person Förändring: Permanent tjänst i desken som får stöd av studentmobilitetsgruppen som fortsätter att jobba enligt schema. Förbättringar: • bättre kontinuitet vad gäller kunskap • mindre sårbart • ökad kapacitet att svara på mängden av mail och mindre behov av standardiserade svar

 12. Engelsktalande språkpedagog på studieverkstan Förändring: Ny språkpedagog som ska arbeta med bl.a.: • individuell handledning • studieteknik • akademiskt skrivande • muntliga presentationer • språklig respons • grupphandledning • grupparbetsmetodik • uttalsträning • info om studieverkstaden

 13. Extra resurs på antagningsavdelningen för att jobba med förhandsgranskningar Bakgrund: Behov av förhandsgranskningar förväntas öka med anledning av den nya anmälningsavgiften (100 euro). Viktig service att ge till potentiella betalande studenter.

 14. Svensk-kurs för EHL-studenter som läser 1-årigt program Utmaning: Studenterna som läser på 1-åriga program uppfyller inte kravet för att kunna få plats på SFI-kurserna som ges av Lunds kommun. Mål: Att ge de 1-åriga studenterna tillgång till samma kursutbud som de folkbokförda studenterna. Åtgärd: Dialog med kommunen

 15. Förslag på introduktionsaktiviteter

 16. Finding your way - this is your campus! • kursintroduktion • bibliotek • besök på institutionen och träffa personalen • introduktion till PBL

 17. This is Lund!! • bank • personnummer • id-kort • folkbokföringen (för EU-medborgare) • Fakta om Lund, Skåne och Sverige (föreläsning + guidad tur) • Tips – ”on a student budget” (shoppa, transporter, nöjen) • introduktion till mat och mjölkprodukter

 18. Sociala aktiviteter • hjälp med att starta den första integrationen • internationella middagar • gemensam lunch för feed-back och utvärdering

 19. Interkulturell förståelse • Kulturella möten – vad är typiskt? • tidshållning • formell/informell • direkt/indirekt • Interkulturell kompetens – kunskap/verktyg/attityd

 20. Lägesrapporter: Antagning och marknadsföring

 21. Antagning

 22. Antagningsprocessen – lägesrapport • Dialog med VHS • Förstudier inför eventuell lokal antagning (behovsspecifikation) På G: • Riktlinjer för förhandsgranskning

 23. Antagning inför 2011– lägesrapport • LU i topp i sökstatistiken per 13 dec 2010!

 24. Marknadsföring

 25. Marknadsföring – uppdatering Student competition (Entreprenörskap)http://www.masteryouridea.com/

 26. Marknadsföring – hemsidan I Unique page views, top 10 • Home 198 094 (last year, same period 194 840) • Master’s programmes  51 289 • International students/Master’s studies 60 706 • Find programmes and courses 38 207 • International-students/apply-fees-scholarships-housing 32 518 • About-lund-university/faculties-departments-centres  26 888 • International-students/master-s-studies/find-courses-and-programmes 25 279 • International-students/bachelor-s-studies 20 876 • International-students/phd-studies 22 410 • International-students 17 477

 27. Marknadsföring – hemsidan II Top countries • Sweden 87 480 • Germany 17 228 • US 15 074 • India 14 467 • China 12 333 • UK 11 781 • Iran 9 730 • Pakistan 8 908 • Denmark 6 180 • Canada 6 133 • France 5 950 • Turkey 5 392 • Netherlands 4 854 • Italy 4 668 • Nigeria 3 905 • Greece 3 857 • Australia 3 729 • Spain 3 644 • Bangladesh 3 360 • Russia 2 722

 28. Marknadsföring – hemsidan III Top cities • Lund 58 170 • Malmö 9 876 • Tehran 5 380 • Not set 4 547 • London 4 076 • Dhaka 3 275 • Lahore 3 173 • Beijing 2 796 • Stockholm 2 665 • Karachi 2 544

 29. Marknadsföring – hemsidan IV How they find us • Google 99 650 • Lu.se (Swedish home) 72 825 • Direct (lunduniversity.lu.se) 44 806 • Search (other) 10 084 • Bridge.caspio.net 4 978 • Facebook.com 4 343 • Scholarship positions.com 4 259 • Ehl.lu.se 3 847 Top search words to find us • Lund university 52 441 • Lund 7 340 • University of Lund 3 969 • Lund University Sweden 2 213 • University Lund 1 482

 30. Marknadsföring – hemsidan V Top programmes • Development studies BA (3,288 unique views in the month)  • Int'l Marketing and Brand Management (2, 234) • Intl Development and Management LUMID (1,666) • Finance 1469 • Accounting and Management Control  1310 • Entrepreneurship (1,269) • Development Studies 1226 • Envir. Studies and Sustainability Science 1157 • Intl Human Rights 1044 • Information Systems 1016 • Managing People, Knowledge and Change 948 • Economics 986 • Global Studies 1000 • Corporate and Financial Management 877 • BA Development Studies 948 • Wireless 894 • 17 Sustainable Business Leadership 847 • Public Health • GIS (983)

 31. Marknadsföring – agenter • Kina • 4 st agenter • Vietnam • 1 agent • Indien • Avvaktar, inga bra agenter hittade och kontakter

 32. Mässor:Lund University on tour…

 33. LU on tour… to India 6 mässor (Delhi, Pune, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai): • Svensktdeltagande: Svenskainstitutet, LU, GU, UU, LiU, MAH, Chalmers, Linné • Stortintresseför LU (framföralltför LTH:s och EHL:s program) • Bästmässai Chennai • Varierandeintresseförstipendier • Mångafrågoromforskarstudier • Bra med områdesrepresentation, studentdeltagande

 34. LU on tour… to China 5 mässor (Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai och Chengdu): • Stortintresseför LU (allramestEHL:solika program) • Bästmässori Beijing och Shanghai • Efterfråganpå program påbachelornivå + förberedande program (språkstudier) • Olikareaktionerpåavgifter (inga problem/fördyrt) • Mångafrågorkringstipendier • De mestintresserade/intresseantastudenternasamlasidatabas

 35. LU on tour… to China 5 mässor (Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai och Chengdu): • Stortintresseför LU (allramestEHL:solika program) • Bästmässori Beijing och Shanghai • Efterfråganpå program påbachelornivå + förberedande program (språkstudier) • Olikareaktionerpåavgifter (inga problem/fördyrt) • Mångafrågorkringstipendier • De mestintresserade/intresseantastudenternasamlasidatabas

 36. LU on tour… to UAE 2 mässor (Dubai, Abu Dhabi): • Svensktdeltagande: LU, Chalmers • Småmässor • Stortintresseför LU (framföralltför LTH:s och EHL:s program men även t ex LUMID) • Mångafrågoromforskarstudier • Internationellmålgrupp, studenterfrån USA, Indien, Europa mm • Personligkontakt

 37. LU – vad saknas? • Computer Science • MBA • Artificial Intelligence • Communication • Journalism • Mechanical engineering • Pharmacy • Film production • Education/Teaching • Project Management • Architecture • Psychology • social work • Logistics and supply chain management • Biomedical, • Immigration and migration • “Public policy”, • “Non-profit management” • International relations

 38. Nya samarbeten på gång • Vietnam • Delegation från HCMC • Mastersprogram • Uppdragsutbildningar • Saud Arabien • BA in Engineering • Mastersprogram • Indien • BA in Biology

 39. Marknadsföring – framtiden • Uppföljning/utvärdering • Sociala medier • Samarbete med partneruniversitet, befintliga nätverk • Alumnverksamheten • Samordning av insatser & material • Marknadsplan

 40. Aktuella frågor

 41. Bostadsgaranti Interpol: I ett tilläggsbeslut till nuvarande Beslut Dnr SE 2010/13 (Bostadsgaranti ges till studenter inom avtal med University of California System (UC), Linneaus-Palme stipendiater och studenter registrerade vid Waseda University som läser uppdragsutbildning) anges att: bostadsgaranti även ges till avgiftsskyldiga studenter som studerar minst en termin samt studerande (som faller inom kategorin avgiftsskyldiga) vid poänggivande uppdragsutbildning om minst en termin vid Lunds universitet. Bostadsgarantin omfattar hela studievistelsen.

 42. Valbara kurser inom program • Valbara kurser vid annat lärosäte. Fakturering? Ny anmälningsavgift? Behövs nationell policy. • Valbara kurser vid annan fakultet inom LU. Kurs som söks inom program = ingen anmälningsavgift. Fristående kurs – ny anmälningsavgift. Central hantering av internfakturering?

 43. Kommande strategimöte: Måndag 14 februari kl 13:00-15:00 alternativt torsdag 24 februari 15.00-18.00 Onsdag 6 april 15.00-17.00 GOD JUL!