1 / 32

VJEŠTINE KOMUNICIRANJA

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. VJEŠTINE KOMUNICIRANJA. ŠTO ĆEMO UČITI?. Oblici komunikacije Osnove učinkovite komunikacije Osobna odgovornost u procesu komunikacije Tehnike aktivnog slušanja Karakteristike uspješne interpersonalne komunikacije

laksha
Télécharger la présentation

VJEŠTINE KOMUNICIRANJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA VJEŠTINE KOMUNICIRANJA

 2. ŠTOĆEMO UČITI? • Oblici komunikacije • Osnove učinkovite komunikacije • Osobna odgovornost u procesu komunikacije • Tehnike aktivnog slušanja • Karakteristike uspješne interpersonalne komunikacije • Unapređivanje strategija slušanja, učenja, mišljenja, prosuđivanja • Javno govorenje, pisanje znanstvenih radova, prezentiranje • Komunikacija u grupi

 3. LITERATURA • BILJEŠKE S PREDAVANJA • SLAJDOVI • Watzlawick, Paul, Weakland John, Fisch, Richard (2003) Na drugi način. Načela postavljanja i rješavanja problema. Zagreb: Algoritam. • Schuly von Thun, Fredemann i Ruppel, Johannes (2001) Kako međusobno razgovaramo: psihologija komunikacije za rukovoditelje. Erudita, Zagreb. • Brajša, Pavao (1996) Umijeće razgovora. Pula. C.A.S.H. • Brajša, Pavao (1996) Umijeće svađanja. Pula. C.A.S.H. • Stanton, Nicky (2004) Mastering Communication. Palgrave Macmillan, New York.

 4. OCJENJIVANJE • Prisutnost – 5 % • Aktivnost – 10% • Zadaće – 3x5 % • Međuispit – 30% • Završni ispit – 40%

 5. A zašto učiti o komunikaciji? Učinkovitom komunikacijom podržavamo: • Prijenos upravo onih informacije koje želimo prenijeti • Dobre međuljudske odnose • Ostvarivanje vlastitih ciljeva i zadovoljenje potreba • Vlastito samopouzdanje • Učinkovito razmišljanje, organiziranje, planiranje • Miroljubivu i suradničku atmosferu u zajednici

 6. A zašto učiti o komunikaciji? • A to nam sve pomaže da unaprijedimo... • Međuljudske odnose

 7. Šanse za zapošljavanje

 8. Komuniciranje Razumijemo li se? ??? !!!

 9. Komunikacija Lat. Communicatio = priopćiti • Komuniciratiznači sporazumijevati se • Komunikacija je razmjena iskustava, koja omogućuje razvoj živih bića • Prenošenje i razumijevanje značenja poruka (podataka ili informacija) putem određenih simbola • Komunikacija uključuje skup socijalnih vještina koji obuhvaća : • započinjanje, • uspostavu i • održavanje doticaja među ljudima

 10. Komunikacija je najmanje onoŠTO kažemo • Način KAKO nešto kažemo (neverbalni parametri) –preko 90% udjela kod uspostavljanja odnosa i prihvaćanja poruke u međuljudskoj komunikaciji • Komunikacija je vještina – uči se

 11. UVODNA VJEŽBA POKUŠAJTE SE PRISJETITI SVIH RAZLOGA ZBOG KOJIH STE KOMUNICIRALI I KOMUNICIRATE DANAS. ISPIŠITE IH.

 12. ZAŠTO KOMUNICIRAMO? • Da prenesemo informaciju • Da podučimo/naučimo • Da obavimo zadatak • Da uvjerimo i nagovorimo • Da riješimo problem/konflikt • Da iskažemo osjećaje • Radi zabave • Da ostavimo dojam

 13. Osnovni cilj KOMUNIKACIJE • Da se poruka primi i primatelj shvati što je mislio pošiljatelj. • Komunikacija je uspostavljena kada dođe do RAZUMIJEVANJA, a nastavlja se kada primatelj vrati informaciju (FEEDBACK)

 14. Što je uspješna komunikacija? Ako poruka od komunikatora do primatelja stigne : • Neizmijenjena • Ako ju on razumije (i vjeruje da ju je razumio) • Ako ispravno procijeni njezinu važnost i u skladu s tim reagira

 15. Uspješna komunikacija je pravilo, a poteškoće u komuniciranju izuzetak? Loša komunikacija može biti razlog niza velikih neuspjeha (interpersonalnih i organizacijskih) Da bismo mogli poboljšati komunikaciju najprije je potrebno razumjeti zašto se i na koji način ona odvija

 16. Elementi procesa komunikacije • Pošiljatelj – izvor poruke, želi nešto priopćiti • Poruka – svrha koju treba prenijeti • Kodiranje – namjera se pretvara u prepoznatljive znakove • Obavijest – ono što pošiljatelj kazuje • Primatelj – osoba koja prima poruku • Dekodiranje – tumačenje poruke od strane primatelja • Kanal – medij kroz koji se prenosi poruka • U pravilu se odaslana i primljena obavijest uglavnom podudaraju tako da dolazi do SPORAZUMIJEVANJA • Feedback – povratna reakcija (informacija) – provjera • Buka – sve što ometa prijenos, prijem ili feedback poruke (uključuje i vanjske i unutarnje prepreke u komunikaciji)

 17. Elementi procesa komunikacije Kodiranje Dekodiranje Feedback Poruka Kanal Poruka Medijum Primatelj Primalac Buka Buka Pošiljatelj Poruka Pošiljalac Poruka

 18. Ili jednostavnije… Pošiljatelj Primatelj Drvo Drvo Poruka

 19. ŠTO UKLJUČUJE KOMUNIKACIJU? • Kako bi se izbjegli nesporazumi svakog trenutka trebamo biti svjesni da u svakom trenutku u komunikaciji možemo izraziti: • Činjenice – vi promatrate • Mišljenje – označavate što primjećujete • Osjećaje – izražavate što osjećate

 20. KOMUNIKACIJA MOŽE BITI • verbalna – neverbalna • govorna – pisana • namjerna – nenamjerna • posredna – neposredna

 21. USMENA / PISANA / NEVERBALNA KOMUNIKACIJA • Usmena komunikacija • Prednosti: brzina i feedback. • Nedostatci: iskrivljavanje poruke • Pisana komunikacija • Prednosti: opipljiva i provjerljiva. • Nedostatci: vrijeme i nema feedback-a • Neverbalna komunikacija • Prednosti: podržava ostale komunikacije • Nedostatci:kriva percepcija “govora tijela”

 22. VERBALNA / PARAVERBALNA / NEVERBALNA KOMUNIKACIJA • ŠTO je rečeno – sadržaj – verbalna komunikacija • KAKO je rečeno (karakteristike glasa) – paraverbalna komunikacija • ŠTO je pratilo komunikaciju (kontekst) – neverbalna komunikacija I ja se veselim Baš mi je drago što te vidim

 23. PARAVERBALNA KOMUNIKACIJA • Brzina • Ritam • Jačina glasa • Boja glasa • Artikulacija • Melodija • Jasnoća • Smijanje i drugi glasovi

 24. ODNOS VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE A) Neverbalnaporukamožezamijenitiverbalnu B) Neverbalnaporukamožedativećusnaguverbalnojporuci C) Jednaporukamožeproturiječitidrugoj

 25. NAGLASCI U PARAVERBALNOJ KOMUNIKACIJI 1)Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? 2) Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? 3) Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? 4) Zašto ja tebe ne bihizveo van večeras? 5) Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? 6) Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? 7) Zašto ja tebe ne bih izveo van večeras? 1) Ne sviđam ti se? 2) A ne netko drugi? 3) A ne neku drugu? 4) Ima li razloga? 5) Umjesto da ideš sama? 6) Umjesto da ostaneš doma? 7) A ne sutra?

 26. VJEŽBA • SMISLITE JEDNU REČENICU ČIJE ĆE ZNAČENJE OVISITI O: • GLASNOĆI GLASA • NAGLAŠAVANJU POJEDINIH RIJEČI • TONU GLASA

 27. VERBALNA KOMUNIKACIJA • Ljudi upotrebljavaju riječi na neuobičajen način, odstupaju od dogovora. Kolokvijalni izrazi i žargon • Ljudi se ne izražavaju jasno, govore dvosmisleno, ili ne kažu što misle. • Komunikaciju može otežati količina riječi koja može biti prevelika ili premala. • Riječi su simbolički izraz misli - imaju uz denotativno i konotativno značenje

 28. SIMBOLI • SIMBOLI su sredstva pomoću kojih komuniciramo • riječi, geste, slike, zvukovi ili pokreti, uporabljivi zato što se ljudi uglavnom slažu u pogledu objekata, zbivanja i osjećaja na koje se ti simboli odnose. • Ipak: različita značenja istim simbolima, a jedan simbol može imati više značenja

 29. VJEŽBA DENOTATIVNO I KONOTATIVNO ZNAČENJE RIJEČI ŠKOLA, DJEVOJKA, PJESMA, DOM

 30. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA • stavtijela • mimika • kontakt očima • gestikulacije • dodirivanje • odijevanje • prostornoponašanje • vanjskikontekst

 31. VJEŽBA • Neka se svatko od vas dosjeti po tri geste koje imaju neko značenje. • Pokažite geste kolegi. Raspravite značenje.

 32. PONAVLJANJE • Što je komunikacija? • Što su simboli? • Koje podjele komunikacije smo naučili? • Koje su prednosti pisane komunikacije? • Što je verbalna, a što paraverbalna komunikacija? • Primjer neverbalne i paraverbalne komunikacije.

More Related