1 / 10

Reactievergelijkingen

Reactievergelijkingen. Reacties en Moleculen. Reactie = proces waarbij 1 of meer beginstoffen veranderen in 1 of meer eindproducten Moleculen worden afgebroken tot atomen, en op een andere manier aan elkaar gezet tot nieuwe moleculen http://www.youtube.com/watch?v=vSAmuwnwc3k.

lamar
Télécharger la présentation

Reactievergelijkingen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Reactievergelijkingen

  2. Reacties en Moleculen • Reactie = proces waarbij 1 of meer beginstoffen veranderen in 1 of meer eindproducten • Moleculen worden afgebroken tot atomen, en op een andere manier aan elkaar gezet tot nieuwe moleculen • http://www.youtube.com/watch?v=vSAmuwnwc3k

  3. Van reactieschema reactievergelijking • Reactieschema = beschrijving van een reactie in woorden • Reactievergelijking = beschrijving van een reactie in symbolen

  4. Molecuulformules Afkortingdmv de symbolen. Kortemanieromnamen van stoffen op teschrijven. • Zoek de symbolen van de elementen op. • Zoekde bijbehorendetelwoorden op (mono, di ,tri enz) • Zetéérst de symbolen en dan pas de getallenneer!

  5. Molecuulformules • Bijvoorbeeld: • Waterstofbromide • HBr • Natriumchloride • NaCl • Zilverdibromide • AgBr2 • Difosforpentaoxide • P2O5

  6. Coëfficienten • Coëfficient = getal vóór de molecuulformule, dat aangeeft hoeveel moleculen er aanwezig zijn. • Bv: 4H2O  4 moleculen water. • Er zijn dus: • 4 x 1 = 4 zuurstofatomen • 4 x 2 = 8 waterstofatomen

  7. Reactievergelijkingen • Reactievergelijking = beschrijving van eenreactie in symbolen • Schrijf het reactieschema op. • Zet de woordenom in formule’s. Bv: De ontleding van water in waterstof en zuurstof • Water  waterstof + zuurstof • H2O  H2 + O2

  8. Kloppend maken • Aantal atomen van een soort links van de pijl = aantal atomen van een soort rechts van de pijl. • Bv: H2O  H2 + O2  + • Er zijn nu voor de pijl: • 1 zuurstof atoom, 2 waterstofatomen • En na de pijl: • 2 zuurstofatomen en 2 waterstofatomen.

  9. Kloppend maken • Om een reactie kloppend te maken, mag je álléén de coëfficienten veranderen. Dus niet de indexcijfers!! • H2O  H2 + O2 • 2 H2O  2 H2 + O2 • Er zijn nu voor de pijl: • 2x2=4 waterstofatomen en 2x1= 2 zuurstofatomen • En na de pijl: • 2x2=4 waterstofatomen en 1x1= 2 zuurstofatomen

  10. Kloppend maken • 1. … Fe + … S … FeS • 2. … H2 + … Cl2 … HCl • 3. … Mg + … O2 … MgO • 4. … O2 + … H2 … H2O • 5. … HgO … Hg + … O2

More Related