Download
voda h 2 o n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VODA (H 2 O) PowerPoint Presentation
Download Presentation
VODA (H 2 O)

VODA (H 2 O)

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VODA (H 2 O)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VODA (H2O) Sumárním vzorcem H2O. Je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá.

 2. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích v: • Pevném ( led,sníh ) • Kapalném ( voda ) • Plynném ( vodní pára )

 3. PEVNÉ • SNÍH :> Je tvořen ledovými krystalky seskupenými do sněhových vloček. > V přírodě vzniká přirozeně za vhodných klimatických podmínek v oblacích, odkud se snáší k zemi. Tento děj se nazývá sněžení. Sníh nahromaděný ve větším množství na dostatečně prochladlém zemském povrchu se nazývá sněhová pokrývka. > Na rozdíl od dešťové vody z místa dopadu ihned neodtéká, představuje tak důležitý prvek v koloběhu vody v přírodě. > Významná je také jeho tepelně izolační schopnost, která umožňuje mnoha rostlinným i živočišným druhů přečkat mrazy.

 4. LED: >Křehký, neštěpný, lom je lasturnatý. > Při dlouhodobém působení tlaku plastický, tepelně nestálý – taje při teplotě 0 °C. Při teplotách pod -80 °C krystaluje v krychlové soustavě. > Čirý až mléčně zakalený, namodralá, modrozelená, bílá. Průhledný až průsvitný, vryp je bílý, lesk skelný. Využití: Dříve těžen v zimních měsících tzv. ledaři, uskladněn v ledárnách, používal se k chlazení potravin v teplejších obdobích roku. V současnosti se led k témuž účelu vyrábí průmyslově.

 5. KAPALNÉ • VODA: > Systematicky se nazývá „oxidan“. > Název oxidan byl užíván již dříve, ale byl to název triviální. Kromě toho se užívalo a užívá i triviální označení „voda“. > Pojem voda se ale používá i jako označení pro směs, jejímž hlavním základem je právě sloučenina oxidan. > Někdy se oxidan označuje i termínem „destilovaná voda“, ale ani to není správné, protože destilovaná voda je jen jedním druhem oxidanu (získaném destilací).

 6. PLYNNÉ • VODNÍ PÁRA: > Je plynné skupenství vody, která se nachází v okolním prostředí a během kondenzace je pak ve formě malých aerosolových kapiček. > Při změně pT podmínek ( = tlakově-teplotní podmínky) dochází ke kondenzaci, kdy se vodní pára přeměňuje zpět na kapalinu. > Během plynného skupenství je vodní pára neviditelná. > Do prostředí se vodní pára dostává při překročení bodu varu (ze skupenství kapalného) a nebo sublimací (ze skupenství pevného).

 7. Podle počtu neutronů v atomu vodíku rozlišujeme: • Lehkou vodu • Polotěžkou vodu • Těžkou vodu • Tritiovou vodu • Podle hydrologie a meteorologie: • Povrchová: • Voda v oceánech – většinou slaná; např. mořská voda • Voda v ledovcích – sladká,v pevném skupenství • voda v řekách, potocích, potůčkách - většinou sladká;vždy tekoucí

 8. Podpovrchová: • Půdní vláha • Podzemní voda • Voda v atmosféře: • Ve formě páry nebo srážek • Podle tvrdosti : • Měkká– obsahuje málo minerálních látek • Tvrdá– z podzemních pramenů, obsahuje více minerálních látek

 9. Podle ostatních rozdělení: • Pitná voda • Užitková voda • Odpadní voda • Mrtvá voda • Živá voda • Svěcená voda • Mimořádné chemické a fyzikální vlastnosti vody jsou důsledkem geometrie její molekuly. Atomy v ní vázané nejsou uspořádány lineárně (v jedné přímce), ale chemické vazby.

 10. Výskyt vody na naší planetě je mnohem vyšší než na ostatních planetách sluneční soustavy. • Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá planeta: bílá od vodní páry a modrá od vody. A zákonitě všechny formy života (tak jak ho známe) závisejí na vodě. • Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství nazýváme hydrosféra. • Většinu povrchu Země (71 %) pokrývá slaná voda moří a oceánů, jež tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě.

 11. Koloběh vodyna kontinentech začíná srážkami. Jakmile dopadnou z mraků na povrch, mohou putovat třemi cestami: • zpravidla víc než 50 % (někdy i 100 %) se znovu vypaří • méně než 30%, většinou 10 % - 20 %, steče do potoků, řek a nakonec do moře. • 10 % a méně (ale také nic) se může vsáknout.

 12. VÝSKYT VODY VE VESMÍRU • Ve vesmíru se velké množství vody nachází v molekulárních mračnech v mezihvězdném prostoru. • Také protoplanetární mlhovina, ze které vzniklo Slunce a celá sluneční soustava obsahovala velké množství vody, z níž část se zachovala v Oortově oblaku, kde se z ní zřejmě ještě dnes tvoří nové komety. • Jádra komet obsahují desítky procent vody. • Podle jedné z teorií právě komety zanesly na Zemi většinu vody, která zde v současnosti je.

 13. VÝZNAM A POUŽITÍ • Je základní podmínkou života. Ve vodě vznikl život. Je to rozpouštědlo, ve kterém probíhají veškeré chemické děje v organismu. Lidské tělo obsahuje 70 % a rostliny až 90 % vody. Už ztráta 20 % tělesné vody je smrtelná. Na dehydrataci člověk umírá asi během 7 dnů.  • Je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví, používá se ke chlazení, ohřevu, oplachu, k výrobě elektrické energie ve formě páry a v potravinářství k výrobě nápojů atd.

 14. Je základní podmínkou rostlinné a živočišné výroby • Je zdrojem obživy v přímořských státech • Vodní toky (řeky) a plochy (oceány, moře, jezera) hrají významnou roli v dopravě. • Přítomnost vodních ploch má vliv na klima krajiny. • Voda je využívána při rekreaci a sportu. • Minerální voda má léčivé účinky.

 15. DĚKUJI ZA POZORNOST ZDROJE: www.wikipedia.czwww.google.cz Jiří Novák