Předmět: Chemie Ročník: 9. Téma: Uhlovodíky – opakování Autor: Mgr. Kateřina Dostálová - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předmět: Chemie Ročník: 9. Téma: Uhlovodíky – opakování Autor: Mgr. Kateřina Dostálová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předmět: Chemie Ročník: 9. Téma: Uhlovodíky – opakování Autor: Mgr. Kateřina Dostálová

play fullscreen
1 / 42
Předmět: Chemie Ročník: 9. Téma: Uhlovodíky – opakování Autor: Mgr. Kateřina Dostálová
250 Views
Download Presentation
lan
Download Presentation

Předmět: Chemie Ročník: 9. Téma: Uhlovodíky – opakování Autor: Mgr. Kateřina Dostálová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konicereg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: Chemie Ročník: 9. Téma: Uhlovodíky – opakování Autor: Mgr. Kateřina Dostálová

 2. TestUhlovodíky9. třída

 3. Organické látky jsou sloučeniny • oxidů uhlíku • odvozené od kyseliny uhličité • vznikající v živých organismech • všechny sloučeniny, kde se vyskytuje uhlík

 4. 2) V organických sloučeninách se vyskytují atomy těchto prvků: • jen C a H • C, H, N, O, S, Cl • jen N, O, S • Cu, Ag, Au, Pt

 5. 3) Atom uhlíku je vždy: • jednovazný • dvojvazný • trojvazný • čtyřvazný

 6. 4) Atomy uhlíku se mohou vázat: • jen jednoduchou vazbou • jen jednoduchou a dvojnou vazbou • jednoduchou, dvojnou a trojnou vazbou • jednoduchou, dvojnou, trojnou a čtvernou vazbou

 7. 5) Alkany jsou uhlovodíky • s jednoduchými vazbami • s jednou dvojnou vazbou • s jednou trojnou vazbou • s dvěma dvojnými vazbami

 8. 6) Alkeny jsou uhlovodíky • s jednoduchými vazbami • s jednou dvojnou vazbou • s jednou trojnou vazbou • s dvěma dvojnými vazbami

 9. 7) Alkyny jsou uhlovodíky • s jednoduchými vazbami • s jednou dvojnou vazbou • s jednou trojnou vazbou • s dvěma dvojnými vazbami

 10. 8) Alkadieny jsou uhlovodíky • s jednoduchými vazbami • s jednou dvojnou vazbou • s jednou trojnou vazbou • s dvěma dvojnými vazbami

 11. 9) Halogenderiváty jsou sloučeniny: • které obsahují skupinu –OH • které obsahují skupinu –COOH • které obsahují Cl, F, Br nebo I • které obsahují skupinu =O

 12. 10) Alkoholy jsou sloučeniny: • které obsahují skupinu –OH • které obsahují skupinu –COOH • které obsahují Cl, F, Br nebo I • které obsahují skupinu =O

 13. 11) Karbonylové sloučeniny: • obsahují skupinu –OH • obsahují skupinu –COOH • obsahují Cl, F, Br nebo I • obsahují skupinu =O

 14. 12) Karboxylové kyseliny: • obsahují skupinu –OH • obsahují skupinu –COOH • obsahují Cl, F, Br nebo I • obsahují skupinu =O

 15. 13) Mezi alkany patří: • methan, propan, dekan • penten, hepten, nonen • acetylen, butyn, oktyn • ethan, penten, hexyn

 16. 14) Mezi alkeny patří: • methan, propan, dekan • penten, hepten, nonen • acetylen, butyn, oktyn • ethan, penten, hexyn

 17. 15) Mezi alkyny patří: • methan, propan, dekan • penten, hepten, nonen • acetylen, butyn, oktyn • ethan, penten, hexyn

 18. 16) Chlorethan patří mezi: • karboxylové kyseliny • aldehydy • halogenderiváty • alkoholy

 19. 17) Ethanol patří mezi: • karboxylové kyseliny • aldehydy • halogenderiváty • alkoholy

 20. 18) Formaldehyd patří mezi: • karboxylové kyseliny • aldehydy • halogenderiváty • alkoholy

 21. 19) Kyselina mravenčí patří mezi: • karboxylové kyseliny • aldehydy • halogenderiváty • alkoholy

 22. 20) Tento plyn je hlavní složkou zemního plynu, říká se mu důlní plyn, s kyslíkem tvoří výbušnou směs: • acetylen • buten • methan • pentan

 23. 21) Tato směs se používá jako palivo v domácnostech i do motorů automobilů, je těžší než vzduch: • methan-ethan • ethan-propan • propan-butan • butan-pentan

 24. 22) Je to bezbarvý, hořlavý plyn, urychluje dozrávání ovoce, jeho polysloučenina se používá k výrobě sáčků na potraviny: • deken • okten • buten • ethen

 25. 23) Methan, ethan, propan a butan jsou: • pevné látky • kapaliny • plyny

 26. 24) Je to bezbarvý, hořlavý plyn, ve směsi s kyslíkem se používá ke svařování a řezání kovů: • propyn • buten • acetylen • hexen

 27. 25) Benzen patří mezi: • alkany • alkeny • alkyny • areny

 28. 26) Nejreaktivnější jsou: • alkany • alkeny • alkyny • areny

 29. 27) Patří mezi areny, jeho molekulu tvoří dvě benzenová jádra: • aceton • fenol • naftalen • propanol

 30. 28) Mezi zdroje uhlovodíků patří: • nafta a benzin • uhlí, ropa, zemní plyn • vosky a parafiny • oleje a tuky

 31. 29) Ropa se zpracovává: • frakční filtrací • frakčním odstřeďováním • frakční destilací • frakčním srážením

 32. 30) Exotermická reakce: • je reakce, při které se teplo uvolňuje • je reakce, při které se teplo spotřebovává • je reakce s vodou

 33. 31) Je to hořlavá, jedovatá kapalina. Požití malé dávky může způsobit oslepnutí: • kyselina mravenčí • kyselina octová • methanol • ethanol

 34. 32) Je to hořlavá kapalina, její požití způsobuje ztrátu koordinace a sebeovládání: • kyselina mravenčí • kyselina octová • methanol • ethanol

 35. 33) Je to kapalina štiplavého zápachu, její 8% roztok se používá ke konzervování potravin: • kyselina mravenčí • kyselina octová • methanol • ethanol

 36. 34) Reakcí kyseliny a hydroxidu vzniká: • voda a oxid • voda a sůl kyseliny • oxid a vodík • voda a ester

 37. 35) Na obrázku je: • propan • butan • pentan • hexan

 38. 36) Na obrázku je: • propan • propen • butan • buten

 39. 37) Na obrázku je: • methyn • ethyn • ethen • ethan

 40. 38) Na obrázku je: • pentan • hexan • cykloheptan • cyklohexan

 41. 39) Na obrázku je: • chlorethan • chlorethen • chlorpropan • chlorpropen

 42. 40) Na obrázku je: • kyselina octová • ethanol • acetaldehyd • aceton