1 / 12

Komunika č né schopnosti

Komunika č né schopnosti. OSOBNOSŤ. individuálna jednota človeka vyznačujúca sa integráciou, interakciou a smerovaním k cieľu. OSOBNOSŤ UČITEĽA. široký kultúrno-politický rozhľad vysoká erudovanosť vo svojom odbore komunikatívne spôsobilosti hlboký a vrelý vzťah k deťom

lane
Télécharger la présentation

Komunika č né schopnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Komunikačné schopnosti

 2. OSOBNOSŤ • individuálna jednota človeka vyznačujúca sa integráciou, interakciou a smerovaním k cieľu

 3. OSOBNOSŤ UČITEĽA • široký kultúrno-politický rozhľad • vysoká erudovanosť vo svojom odbore • komunikatívne spôsobilosti • hlboký a vrelý vzťah k deťom • špecialista na prácu s ľuďmi v procese vzájomného pôsobenia a formovania jedného človeka druhým, • psychická vyrovnanosť, • schopnosť napĺňať rýchlo sa meniace požiadavky spoločnosti • orientovať sa v nových poznatkoch vedy, kultúry a techniky • profesionalita

 4. zdravé sebavedomie autorita získaná u žiakov, rodičov, verejnosti tvorivosť overovanie nových pedagogických postupov flexibilná práca s osnovami a učebnicami podpora nových projektov vyhýbanie sa rutinnej práci v triede všeobecný a odborný rozhľad pedagogické kompetencie vysoká úroveň morálnych vlastností formovanie kritického a tvorivého myslenia žiakov OSOBNOSŤ UČITEĽA

 5. ROZVOJ UČITEĽOVEJ OSOBNOSTI • zložitý a dlhodobý proces • tri dimenzie - teoretická - praktická - osobnostná

 6. UČITEĽ BY MAL: • naplniť vzdelávacie predstavy rodičov, žiakov, spoločnosti • rozumieť psychike žiakov, zákonitostiam života v rodinnom a žiackom kolektíve • vedieť, čo učí a prečo to učí

 7. ROLA UČITEĽA • prednášať, skúšať, vysvetľovať, poskytovať informácie, • organizátor, • usmerňovateľ • tvorca aktivít • vlastný osobnostný rast • spätná väzba • sprievodca poznávaním sveta žiakov

 8. PROFESIA UČITEĽA • bez pevných istôt, plná diliem, ambivalentných pocitov (Štech), • založená na požiadavkách, normách • vyžaduje vedomosti, zručnosti, návyky • kladie požiadavky na psychické procesy, pozornosť, vôľu, prekonanie ťažkostí • nároky na učiteľa • zložitá, neopakovateľná činnosť, zasahujúca do života žiakov, • náročná práca • rýchlosť reakcií a rozhodovania, samostatnosť • verbálna pohotovosť, pružnosť, tvorivosť v riadení pedagogických situácií • stabilita, odolnosť, sila jeho osobnosti, vlastná energia

 9. SCHOPNOSTI A SPÔSOBILOSTI • Pedagogické a psychologické kategórie • V oblastiach telesného a duševného výkonu • Vytvárajú sa učením alebo výcvikom schopnosti - psychologické hľadisko - pedagogické hľadisko

 10. KOMUNIKATÍVNE SPÔSOBILOSTI - špecifické profesijné schopnosti, - schopnosť optimalizovaného jednania v pedagogickej interakcii so žiakom na základe osvojených vedomostí a schopností, ktoré sa uskutočňujú pomocou konkrétnych metód, foriem, prostriedkov pedagogickej komunikácie, - podmienené všeobecnými profesionálnymi schopnosťami a pedagogickým vzdelaním, životnou skúsenosťou a praxou - súčasť pedagogickej techniky (Šturma) - sociálna komunikácia, analýza učiva, organizácia kolektívu, riadenie pracovnej aktivity, autoregulácia (Beneš, Holada)

 11. INTERAKČNÉ SCHOPNOSTI nadviazať kontakt s druhými, vystihnúť emočné stavy žiakov ako reakcie na komunikačný akt učiteľa, odhadnutie interpretácie vlastného správania žiakmi, pristupovať s určitou dávkou tolerancie k názorom žiakov, využívanie rozmanitých komunikačných sietí, riadenie diskusie, uvedenie požiadavky a inštrukcie k jej splneniu, získať žiakov na prijatie a aktívne plnenie požiadavky, voliť vhodné formy zisťovania úrovne plnenia požiadaviek, vhodne uviesť výsledok zistenia žiakom.

 12. POUŽITÁ LITERATÚRA Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika, Portál, 2002, 448 s., ISBN 80-7187-253-X. Mareš, J.; Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Masarykova univerzita v Brne, 1995, 212 s., ISBN 80-210-1070-3. Nelešovská, A.: Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 1.vydanie, 2005, s. 172,ISBN 80-247- 0738-1. Petlák, E.: Didaktika – modernizácia vyučovania, 1987, Nitra, Pedagogická fakulta, 90 s. Průcha, J.: Učení z textu a didaktická informace. Rozpravy ČSAV seš. 6. Praha, Academia 1987. Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, 2005, 481 s.,ISBN 80-7367-047-X.

More Related