Komunika č né schopnosti - PowerPoint PPT Presentation

komunika n schopnosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komunika č né schopnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komunika č né schopnosti

play fullscreen
1 / 12
Komunika č né schopnosti
161 Views
Download Presentation
lane
Download Presentation

Komunika č né schopnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Komunikačné schopnosti

 2. OSOBNOSŤ • individuálna jednota človeka vyznačujúca sa integráciou, interakciou a smerovaním k cieľu

 3. OSOBNOSŤ UČITEĽA • široký kultúrno-politický rozhľad • vysoká erudovanosť vo svojom odbore • komunikatívne spôsobilosti • hlboký a vrelý vzťah k deťom • špecialista na prácu s ľuďmi v procese vzájomného pôsobenia a formovania jedného človeka druhým, • psychická vyrovnanosť, • schopnosť napĺňať rýchlo sa meniace požiadavky spoločnosti • orientovať sa v nových poznatkoch vedy, kultúry a techniky • profesionalita

 4. zdravé sebavedomie autorita získaná u žiakov, rodičov, verejnosti tvorivosť overovanie nových pedagogických postupov flexibilná práca s osnovami a učebnicami podpora nových projektov vyhýbanie sa rutinnej práci v triede všeobecný a odborný rozhľad pedagogické kompetencie vysoká úroveň morálnych vlastností formovanie kritického a tvorivého myslenia žiakov OSOBNOSŤ UČITEĽA

 5. ROZVOJ UČITEĽOVEJ OSOBNOSTI • zložitý a dlhodobý proces • tri dimenzie - teoretická - praktická - osobnostná

 6. UČITEĽ BY MAL: • naplniť vzdelávacie predstavy rodičov, žiakov, spoločnosti • rozumieť psychike žiakov, zákonitostiam života v rodinnom a žiackom kolektíve • vedieť, čo učí a prečo to učí

 7. ROLA UČITEĽA • prednášať, skúšať, vysvetľovať, poskytovať informácie, • organizátor, • usmerňovateľ • tvorca aktivít • vlastný osobnostný rast • spätná väzba • sprievodca poznávaním sveta žiakov

 8. PROFESIA UČITEĽA • bez pevných istôt, plná diliem, ambivalentných pocitov (Štech), • založená na požiadavkách, normách • vyžaduje vedomosti, zručnosti, návyky • kladie požiadavky na psychické procesy, pozornosť, vôľu, prekonanie ťažkostí • nároky na učiteľa • zložitá, neopakovateľná činnosť, zasahujúca do života žiakov, • náročná práca • rýchlosť reakcií a rozhodovania, samostatnosť • verbálna pohotovosť, pružnosť, tvorivosť v riadení pedagogických situácií • stabilita, odolnosť, sila jeho osobnosti, vlastná energia

 9. SCHOPNOSTI A SPÔSOBILOSTI • Pedagogické a psychologické kategórie • V oblastiach telesného a duševného výkonu • Vytvárajú sa učením alebo výcvikom schopnosti - psychologické hľadisko - pedagogické hľadisko

 10. KOMUNIKATÍVNE SPÔSOBILOSTI - špecifické profesijné schopnosti, - schopnosť optimalizovaného jednania v pedagogickej interakcii so žiakom na základe osvojených vedomostí a schopností, ktoré sa uskutočňujú pomocou konkrétnych metód, foriem, prostriedkov pedagogickej komunikácie, - podmienené všeobecnými profesionálnymi schopnosťami a pedagogickým vzdelaním, životnou skúsenosťou a praxou - súčasť pedagogickej techniky (Šturma) - sociálna komunikácia, analýza učiva, organizácia kolektívu, riadenie pracovnej aktivity, autoregulácia (Beneš, Holada)

 11. INTERAKČNÉ SCHOPNOSTI nadviazať kontakt s druhými, vystihnúť emočné stavy žiakov ako reakcie na komunikačný akt učiteľa, odhadnutie interpretácie vlastného správania žiakmi, pristupovať s určitou dávkou tolerancie k názorom žiakov, využívanie rozmanitých komunikačných sietí, riadenie diskusie, uvedenie požiadavky a inštrukcie k jej splneniu, získať žiakov na prijatie a aktívne plnenie požiadavky, voliť vhodné formy zisťovania úrovne plnenia požiadaviek, vhodne uviesť výsledok zistenia žiakom.

 12. POUŽITÁ LITERATÚRA Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika, Portál, 2002, 448 s., ISBN 80-7187-253-X. Mareš, J.; Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Masarykova univerzita v Brne, 1995, 212 s., ISBN 80-210-1070-3. Nelešovská, A.: Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 1.vydanie, 2005, s. 172,ISBN 80-247- 0738-1. Petlák, E.: Didaktika – modernizácia vyučovania, 1987, Nitra, Pedagogická fakulta, 90 s. Průcha, J.: Učení z textu a didaktická informace. Rozpravy ČSAV seš. 6. Praha, Academia 1987. Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, 2005, 481 s.,ISBN 80-7367-047-X.