Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intake-assessment PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intake-assessment

Intake-assessment

198 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Intake-assessment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Intake-assessment • Doel • Aanpak • Resultaten pilot • Kritische succesfactoren • Vragen

 2. Standpunt overheid intake en selectie • Te veel uitval, te weinig ‘excellent’ • Voor topopleidingen: selectie noodzakelijk • Selectie en decentrale toelating: verhogen kwaliteit en • rendement, plus bereik nieuwe doelgroepen o.g.v. EVC • Met elke student een intakegesprek

 3. Doel intake-assessment • Aanleiding: hoge uitval onder eerste jaars, onder andere door: • Onzekerheid over beroep en studiekeuze • Problemen met taal en rekenen • Problemen van eerste generatie allochtone studenten • Doel: verhogen rendement, door • Vroegtijdig moment van binding • Vroegtijdig wederzijds uitspreken van verwachtingen • Reflectie op studiekeuze • Beeld van capaciteiten

 4. Aanpak INHolland • Intakegesprekvoor de poort (juni/juli/aug) • Allen doen eerst een digitaal assessment voor de zomer, • bestaande uit: Capaciteitentests, Motivatie- en leerstijlenvragenlijst, Competentiemeting, • Achtergrondkenmerken, ondermeer: zekerheid ten aanzien van studiekeuze en beroepskeuze • Op basis van de uitslag wordt student uitgenodigd voor een intakegesprek (met ‘overige’ studenten wordt de rapportage aan het begin van de studie besproken)

 5. Pilot: deelnemers • Aantal deelnemers pilot: 348 • Aantal evaluaties over gesprekken n.a.v. digitaal assessment: 29

 6. Evaluatie pilot • Studentevaluatie • digitaal assessment • gesprek • Intaker evaluatie • Evaluatie intake-instrumentarium (medio april 2009) • Rendementsonderzoek (medio augustus 2009)

 7. Studentevaluatie (1): Nut (pre-posttest)

 8. Studentevaluatie (2)

 9. Studentevaluatie (3): zekerheid keuze

 10. Studentevaluatie (4): intakegesprek • Behoefte om met een docent over het assessmentrapport te spreken?(n=110) • 76% had geen/weinig behoefte aan een gesprek • 5% had (veel) behoefte aan een gesprek • Aantal studenten dat gesprek heeft gehad (n=109) • 2% voor de zomer • 22% bij start studie • 11% staat gepland voor periode 1 • 65% geen gesprek • Was het nuttig om een gesprek te hebben? (n=30) • 17% vond het (volkomen) nutteloos • 40% vond het (zeer) nuttig

 11. Intakersevaluatie (1) • Bijna altijd terechte keus om student uit te nodigen voor gesprek • Conclusie na gesprek: • 20% risico op uitval inmiddels afgenomen • 80% nog steeds risico’s op uitval op een of meerdere terreinen • Evaluatie: o.a. • De meeste studenten herkennen zich in de uitslag van de tests • Soms discrepantie zelfbeeld (hoog) en resultaten + examencijfers • (lager) • Onderwerpen in de test passen goed bij SLB • Aantal problemen nu al voor de poort aangepakt (onzekerheid • studiekeuze, faalangst, taaldeficiëntie) • Door het gesprek krijgt de rapportage ‘kleur’

 12. Onderzoek instrumenten en rendement • Draagt intake bij aan het reduceren van uitval onder eerste jaars? • Rendementsonderzoek: vergelijking rendement • Welke studentkarakteristieken zijn gerelateerd aan studie-uitval? • Intellectuele capaciteiten, taalproblemen, motivatie, leerstijl, • zekerheid betreffende studiekeuze, uren bijbaantje, zorgtaken etc • Eerste resultaten: mei-augustus 2009

 13. Kritische succesfactoren • Intake moet in het onderwijs passen: • Voor intake moeten middelen en mensen vrijgemaakt worden • Intake moet passen bij de begeleiding • Begeleiding start al voor de poort • Intake vraagt veel organisatie: • Piekperiode in de zomervakantie • Houd rekening met veel administratie • Inzet Intakers/SLB-ers in de zomervakantie