1 / 66

Com fer les classes?

Com fer les classes?. I cuidar la diversitat. La seqüència didàctica derivada de les competències bàsiques. Guida Al·lès  Setembre 2009 Actualitzat: Abril 2010. La seqüència didàctica competencial. Com fer les classes?  Tres visions. Metodologies. 1. 3. 2.  Tres visions.

lelia
Télécharger la présentation

Com fer les classes?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Com fer les classes? I cuidar la diversitat La seqüència didàctica derivada de les competències bàsiques Guida Al·lès  Setembre 2009 Actualitzat: Abril 2010

 2. La seqüència didàctica competencial Com fer les classes?  Tres visions Metodologies 1 3 2

 3.  Tres visions Com avaluar? 1 3 Com motivar?Com fer les classes?

 4. Tres visions

 5. Comencem amb una pregunta.... L'aprenentatge és una conseqüència del pensament o al revés? Perkins, David: La escuela inteligente, Gedisa, BCN, 2008 (4ª ed, 1ª ed: 1992)

 6. Opció 1 De la teoria  a la pràctica.  Primer continguts, després reflexió. Guida Al·lès, Set 09

 7. Pedagogia tradicional Font: Denyer, Furnémont et alt, Las competencias en la educación, un balance, Fondo de Cultura Económica, México, 2007. Guida Al·lès

 8. Quines estratègies?

 9. I la transferència? Coneixement fràgil + pensament pobre= identitats dèbils guidaalles@gmail.com

 10. Els jocs d'entrenament mental no augmenten la intel·ligència. Investigació 11.000 persones (Universitat Cambridge).

 11. Rellevants per la identitat No impersonals Font: Carles Monereo, Jornades sobre Avaluació i la CAA, Febrer 2010

 12. Proximitat a la ZDP S'han d'evitar les preguntes que no generin un dubte real Font: Carles Monereo

 13. Contenen diferents perspectives  socials Font: Carles Monereo

 14. Font: Carles Monereo, Jornades Competència Aprendre a Aprendre, febrer 2010.

 15. Seqüència didàctica. Opció 2 La pedagogia de les preguntes Els continguts són secundaris Font: Esteve, O., Carandell, Z., GTPR: Marc per l´assessorament en CB Guida Al·lès, Set 09

 16. Opció 3 Integrar pràctica i teoria Primer reflexió, després continguts. Guida Al·lès, Set 09

 17. Objectius: Retenir Comprendre (pensar) Transferir

 18. Allò que no es veu

 19. Pedagogia competencial Font: Denyer, Furnémont et alt, Las competencias en la educación, un balance, Fondo de Cultura Económica, México, 2007. Guida Al·lès

 20. Productes i estratègies derivats de la taxonomia de Bloom Processos superiors Font:http://www.hamiltonhighschool.net/ourpages/library/files/teacher.jsp

 21. La seqüència didàctica 3 2

 22. La seqüència didàctica Guida Al·lès

 23. Font: Departament d´Educació de Catalunya

 24. guidaalles@gmail.com

 25. Com treballar la CCLAV a CCSS Font: ORIENTACIONS PER AL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM DE CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA A ESO, publicada per la D.G. d´Educació Bàsica i Batxillerat del Departament d´Educació (Catalunya),

 26. Proves PISA I PIRLS  Com avaluen la  competència lectora? • TEXTOS DE FICCIÓ I INFORMATIUS • Tipus de preguntes:  • Identificar informació. Localitzable. No requereix interpretació. • Fer inferències directes.Connectar 2 o més informacions. La informació no és en una oració.Ex: Creus que el conill li va caure bé al lleó?  • Interpretar idees i informació.Comprensió global del text. Diferents perspectives. Quina conclusió pots treure per aplicar a la teva vida? • Examinar i avaluar el text. Comparar el text amb la seva visió del món. Per què l´autor diu això? quina és la teva opinió?. S´avalua la capacitat de distanciar-se del text.  • Exemples Font: professor José Luis Castel, UAB

 27. Exemples

 28. Metodologies competencials 3

 29. Educació infantil Estratègies metodològiques- Catalunya + IB Fomentar el treball en equip del professorat Construir la identitat. Establir mitjans perquè es sentin valorats sense discriminació. Atendre les diverses maneres d'aprendreen funció de les característiques personals i socials que condicionen l'aprenentatge Fomentar que raonin, expressin el que saben i plantegin dubtes per reelaborar el coneixement i l'apliquin a noves situacions. Activitats globalitzades que tenguin significat per als infants i parteixin de les situacions quotidianes Fonts: - Decret 71/2008, de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears - Decret 181/2008, de 9 de setembre. Departament d´Educació (Catalunya)

 30. Educació infantil Estratègies metodològiques Transversalitat Autonomia Funcionalitat Font: Decret 181/2008, de 9 de setembre. Departament d´Educació (Catalunya)

 31. Orientacions metodològiques currículum adults ILLES BALEARS

 32. El procés didàctic (Antoni Zabala) Situació real que ens obliga a intervenir i qüestiona o planteja problemes que s’han de resoldre ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUACIÓ FLEXIBLE I ESTRATÈGICA SELECCIÓ ESQUEMA D’ACTUACIÓ ESQUEMA D’ACTUACIÓ A ESQUEMA D’ACTUACIÓ B ESQUEMA D’ACTUACIÓ D ESQUEMA D’ACTUACIÓ C Fets Conceptes Procediments Actituds Antoni Zabala. Jornades Segrià, novembre 2008

 33. Ensenyament de les competències Situació real ACTUACIÓ FLEXIBLE ANÀLISI DE LA SITUACIÓ APLICACIÓ ESQ. D’ACTUACIÓ ALT. SITUACIONS SELECCIÓ ESQUEMA D’ACTUACIÓ APREN. ESQ. D’ACTUACIÓ FASES DE LES SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES 1. Situació de la realitat 2. Problemes o qüestions 3. Anàlisi de com resoldre’ls 4. Selecció dels esquemes d’actuació (EA) 5. Procés d’aprenentatge de l’EA i dels seus components 6. Aplicació de l’EA en la situació de la realitat objecte d’estudi 7. Aplicació de l’EA en situacions diverses Antoni Zabala. Jornades Segrià, novembre 2008

 34. Les activitats: el cicle d’aprenentatge 3 abstracte Estructuració dels coneixements 2 Introducció de nous conceptes o procediments 4 Aplicació del coneixement 1 Exploració d’idees prèvies Sr. Àngel Domingo Servei d’Ordenació Curricular Lleida, febrer 2009 concret SIMPLE COMPLEX Font: JORBA, J. I CASELLES, E. (1996) La regulació i autoregulació dels aprenentatges ICE-UAB

 35. Per aprofundir sobre estratègies metodològiques Tasques breus

 36. La seqüència didàctica de l´ABP Exemple. La casa Projectes Adults

 37. L'ABPj (mestre) Exemples en vídeo (BIE, EUA) Exemple.  La televisió Què vol dir ser romàntic? Tinkering School Centre Jacint Verdaguer L´ABPj (alumne) La seqüència dels estudis de cas.  Exemple: El canvi climàtic I love atom

 38. La seqüència de la recerca Exemple: Com buidar un depòsit d´aigua (matemàtiques) Les serps Bons i mals exemples Recursos

 39. Rutines de pensament ¿Siguen las actividades una secuencia didáctica que favorece el pensamiento?. ¿Qué son las rutinas de pensamiento?. (Carme Barba) • Comprensió • Veracitat • Imparcialitat • Creativitat Font: Departament d'Educació de la Universitat de Tasmània (Austràlia)

 40. Quant de temps destinam a la reflexió personal dins l'aula? I al treball cooperatiu? Com els feim arribar la nova informació?

More Related