html5-img
1 / 7

Spolufinancováno Evropskou unií Evropský Zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

CROSS COMPLIANCE část Současná situace v cross compliance Ing. Lubomír Smrček  602 626 655, lubomir.smrcek @ ekotoxa.cz. Spolufinancováno Evropskou unií Evropský Zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do evropských oblastí. Seminář je pořádán v rámci

leon
Télécharger la présentation

Spolufinancováno Evropskou unií Evropský Zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CROSS COMPLIANCE • část • Současná situace v cross compliance • Ing. Lubomír Smrček •  602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz Spolufinancováno Evropskou unií Evropský Zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do evropských oblastí Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, opatření I.3.1. Odborné vzdělávání a informační činnost Cross compliance 1 - Současná situace v ČR

  2. Zavádění požadavků cross compliance Úroveň Obsah Výsledek Předpisy ES (19 směrnic a nařízení) Evropská unie O.K. Členský stát (ČR) Předpisy ČR (zákony a vyhlášky) O.K. Zemědělský podnik Požadavky cross compliance ? (!) Cross compliance 1 - Současná situace v ČR

  3. Cílový stav zavádění cross compliance Poradce Způsob kontroly Definice požadavků Inspektor Zemědělec Cílový stav: jasně definovaný požadavek se stanoveným způsobem kontroly a plnění Způsob plnění Cross compliance 1 - Současná situace v ČR

  4. Postupný náběh cross compliance v ČR SMRs - C SMRs - B SMRs - A SMRs - A GAECs GAECs GAECs GAECs 2004 - 2006 2007 - 2009 od 1.1.2009 od 1.1.2011 Cross compliance 1 - Současná situace v ČR

  5. Postupný náběh cross compliance v ČR OP Zemědělství: Min. standardy PRV: Min. požadavky na hnojení a ochranu rostlin Nitrátová směrnice SMRs - C SMRs - B HRDP: Zásady SZP SMRs - A SMRs - A + + GAECs GAECs GAECs GAECs 2004 - 2006 2007 - 2009 od 1.1.2009 od 1.1.2011 Cross compliance 1 - Současná situace v ČR

  6. 7 klíčových faktorů implementace CC Cross compliance 1 - Současná situace v ČR

  7. část cross compliance je v platnosti zákonné požadavky na hospodaření (SMRs) jsou tvořeny legislativními předpisy, které jsou dnes v platnosti cross compliance nezačne platit AŽ od roku 2009, ale UŽ od roku 2009 GAECs (část cross compliance) je podmínkou nejen pro SAPS, ale i pro platby osy II PRV úroveň připravenosti členského státu, zemědělských podniků, inspektorů a poradců (?) legislativa tvořící SMRs je pouze část environmentálních požadavků na zemědělské hospodaření Shrnutí Cross compliance 1 - Současná situace v ČR

More Related