1 / 6

Les fibres tèxtils

Les fibres tèxtils. Andrés Domínguez Martínez 2on Batx. A/C. Què és la fibra tèxtil? Com s’utilitza?.

lihua
Télécharger la présentation

Les fibres tèxtils

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Les fibres tèxtils Andrés Domínguez Martínez 2on Batx. A/C

  2. Què és la fibra tèxtil? Com s’utilitza? • Les fibres tèxtils s’utilitzen com a primera matèria en la roba de vestir, la roba de casa, les cordes, entapissats... Normalment les fibres tèxtils solen ser primes i allargades. Se’ls hi dona forma caragolada o estirada per a que tingui una millor resistència mecànica. • Aplicacions: • Filatura: Formació de fils • Tissatge: Elaboració de teixits

  3. Quins tipus de fibres tèxtils hi ha? • Fibres vegetals: El seu component bàsic és la cel·lulosa. • - Cotó: És el més utilitzat. Elàstic, conductor tèrmic, es sol encongir, fàcil d’arrugar. • - Lli: S’utilitza en roba d’estiu i tovalles. Resistent, conductor tèrmic, poc elàstic i s’arruga més que el cotó. • Fibres animals: S’obtenen del pèl dels diferents animals, estan formades per proteïnes. • -Llana: Elàstica, aïllant tèrmic. Però es sol encongir i no suporta el calor. • -Seda: S’utilitza per a teixits d’alta qualitat. Resistent a la tracció i suau, elàstica i aïllant tèrmica. • Fibra mineral: L’amiant és l’única fibra mineral, es incombustible. Tot i això, es molt perjudicial per a la salut si entra als pulmons per inhalació.

  4. Fibres artificials: S’obtenen per la transformació de productes naturals a partir de la cel·lulosa. Aquestes fibres s’obtenen en forma de filament continu, o es tallen per ser filades soles o barrejades amb altres fibres. • - Raió cuproamoniacal: És més prim que la seda i s’utilitza fabricació de mitges, folres, etc. • - Raió de viscosa o fibrana: Es la fibra artificial més utilitzada per a roba de vestir i llenceria. • - Raió d’acetat: Molt semblant a la seda i té poca higroscopicitat. S’utilitza per gavardines i paraigües. • Fibres sintètiques: S’obtenen directament dels seus components elementals. Aquest tipus de fibres són polímers obtinguts en forma de filament pels processos de polimerització. • - Poliamides: Resistents a la tracció i difícils de tenyir. • - Polièsters: Són duradors i fàcils de mantenir nets. • - Poliacrilonitrils: Resistents a la llum del sol i lluents; s’utilitzen en jerseis i mantes. • - Poliuretans: Molt elàstics. Ideals per a la roba esportiva, banyadors i mitges.

  5. Propietats de les fibres tèxtils A l’hora d’elaborar una peça tèxtil es tenen en compte les següents propietats: - La resistència a la tracció: Per suportar els esforços del tissatge i l’ús dels teixits. - L’elasticitat: Per a que resulti més còmoda i adaptable al cos. - La uniformitat: Permet tenir productes més homogenis. - Higroscopicitat: Capacitat d’absorbir la humitat. - Aïllament tèrmic: Un teixit aïllant proporcionarà abric a l’hivern i si es conductor, proporcionarà frescor a l’estiu. - Suavitat al tacte: Per a que no sigui molest i causi petites ferides. -Resistència als productes químics: Per facilitar la tintura i rentatge. Els teixits de fibres naturals, en general, són higroscòpics i suaus al tacte. Els teixits de fibres artificials solen ser suaus al tacte i presenten uniformitat. Els teixits a base de fibres sintètiques són molt uniformes, resistents a la tracció i als productes químics, s’arruguen poc, sensibles a la calor i poc higroscòpics.

  6. Avaluació • Quina és la principal aplicació de les fibres tèxtils? • Fibrana b)Filatura c)Tissatge d)La “b” i la “c” són correctes • Quins tipus de fibres tèxtils hi ha? • Quins són els grups que formen les fibres naturals? Digues un exemple de cada. • Esmenta 3 de les propietats més importants de les fibres tèxtils i explica-les: • Quin nom rep quan les fibres de raió viscosa quan són tallades? Naturals, artificials i sintètiques. Vegetals: cotó, coco,lli, cànem, jute, espart. Animals: llana, moher, caixmir, angora, seda, alpaca, cavall. Minerals: Amiant. - La resistència a la tracció: Per suportar els esforços del tissatge i l’ús dels teixits. - L’elasticitat: Per a que resulti més còmoda i adaptable al cos. - La uniformitat: Permet tenir productes més homogenis. - Higroscopicitat: Capacitat d’absorbir la humitat. - Aïllament tèrmic: Un teixit aïllant proporcionarà abric a l’hivern i si es conductor, proporcionarà frescor a l’estiu. - Suavitat al tacte: Per a que no sigui molest i causi petites ferides. -Resistència als productes químics: Per facilitar la tintura i rentatge. Fibrana.

More Related