1 / 12

Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2

Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2. Den otevřených dveří 11. ledna 2012. Základní informace. osmiletý vzdělávací cyklus všeobecné studium s posílením přírodovědných předmětů kód vzdělávání 79-41-K/81 celkem 16 tříd = 2 paralelní třídy v ročníku výuka probíhá podle ŠVP

lilith
Télécharger la présentation

Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 Den otevřených dveří11. ledna 2012

  2. Základní informace • osmiletý vzdělávací cyklus • všeobecné studium s posílením přírodovědných předmětů • kód vzdělávání 79-41-K/81 • celkem 16 tříd = 2 paralelní třídy v ročníku • výuka probíhá podle ŠVP • www.gyrec.cz

  3. Přijímací řízení - termíny • Do 31. ledna kriteria na www stránkách • Přihláška do 15. března v kanceláři gymnázia, (možné přihlášky na 2 školy), potvrzeno ZŠ www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory • Pozvánka do 8. dubna • 1. kolo přijímacího řízení • 1. termín zkoušky – 23. dubna 2012 • 2. termín zkoušky – 24. dubna 2012 • Vydávání rozhodnutí 27. dubna 12.00 – 18.00 • Zveřejnění na www.gyrec.cz 27. dubna 2012

  4. Přijímací řízení - termíny • Zápisový lístek musí být odevzdán (do školy, na poštu) do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu • do 11. května 2012 • zápisový lístek nelze vzít zpět s výjimkou přijetí na jinou školu na odvolání • Odvolání proti rozhodnutí • lhůta 3 pracovní dny od doručení • úložní doba 5 dní (na obálce je napsáno 10 dní - neplatí) • 2. kolo nepředpokládáme

  5. Přijímací zkoušky • výsledek přijímací zkoušky • test společnosti SCIO – OSP • písemná zkouška z matematiky sestavená gymnáziem • písemná zkouška z českého jazyka sestavená gymnáziem • prospěch na základní škole • vysvědčení na konci 4. a v pololetí 5. ročníku • další skutečnosti • matematická miniolympiáda • matematická olympiáda • pravidelná kulturní a sportovní činnost

  6. Přijímací zkouška • test SCIO – OSP • max 30 bodů po harmonizaci a přepočtu • 60 minut, 60 otázek • písemná zkouška z M sestavená gymnáziem • max 25 bodů po harmonizaci a přepočtu • 45 minut, 8 úloh • písemná zkouška z Č sestavená gymnáziem • max 25 bodů po harmonizaci a přepočtu • 45 minut, 10 úkolů

  7. Prospěch

  8. Další skutečnosti • MmO (4. třída) městské kolo • MO Z5 městské kolo

  9. Další skutečnosti • Pravidelná sportovní činnost aspoň 1 rok, i ukončená • potvrzení oddílu, 2 body • max. 4 body • Pravidelná kulturní činnost aspoň 1 rok, i ukončená • potvrzení ZUŠ apod., 2 body • max. 4 body • Za další skutečnosti celkem max. 8 bodů • SPU • potvrzení PPP ne starší 2 let, nejpozději před zahájením zkoušek • 10 min. navíc u každé zkoušky

  10. Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 www.gyrec.czRNDr. Peter Krupka, Ph.D.krupka@gyrec.cz

More Related