Download
fagskolen rogaland helsefag n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FAGSKOLEN ROGALAND HELSEFAG. PowerPoint Presentation
Download Presentation
FAGSKOLEN ROGALAND HELSEFAG.

FAGSKOLEN ROGALAND HELSEFAG.

172 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FAGSKOLEN ROGALAND HELSEFAG.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BERGELAND VGS. / KARMSUND VGS FAGSKOLEN ROGALANDHELSEFAG.

 2. Vi kan tilby videreutdanning innen • Kreftomsorg og lindrende pleie (palliasjon ) • Helse ,aldring og aktiv omsorg • Psyksisk helsearbeid og rusarbeid

 3. Hva er en fagskole? • En skole som tilbyr korte men yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende kompetanse. • En fagskoleutdanning kan gis både som heltid, deltid og som fjernundervisning. • En tertiær utdanning

 4. Hvem kan søke ? • Fullført vgs. fra studieretningen innenfor helse- og sosialfag og aktivitør. • Lærling kan søke det året de tar fagprøven. • Realkompetansevurdering

 5. Fagskolens rolle • Karrieremulighet som er viktig for økt rekruttering • Øker personlig og faglig utvikling og kompetanse • Bredt samarbeid med praksisfeltet • Samhandlingsreform – krever økt kompetanse i alle ledd – får mer kunnskap • Skaper et kreativt og aktivt faglig fokus på arbeidsplassen

 6. OrganiseringDeltidsstudie over 2 år • Det er 6 moduler A – F. • Modul A er en felles modul – modul B, C og E er fagspesifikke . • 3 dagers samling ved oppstart av modulene ellers en fast studiedag i uken • Modul D – Praksis 10 uker – praksis kan tas på egen arbeidsplass. • Ved oppstart av modul D er det 4 dagers studietur. Dette er en faglig og sosial tur ! • Vi kan tilby fleksible løsninger som nettbasert støtteundervisning.

 7. Økonomi • Fagskoleutdanningen er GRATIS • Studentene må betale utgifter til bøker og læringsmateriell og studieturen. • Studenten kan få støtte fra Fagforbundet til bøker etc. • Det kan søkes lån /stipend fra Statens lånekasse om stipend og lån.

 8. ARBEIDSKRAV • Refleksjonsnotater • Individuelle oppgaver • Prosjektoppgaver( individuell/gruppe) • Godkjent praksis og individuell oppgave • Fordypningsoppgave , Eksamen i modul F

 9. Arbeidsformer • Problembasert læring • Ansvarsbasert læring • Erfaringsbasert læring Pedagogiske metoder • Forelesninger • Gruppearbeid • Selvstudie • Ekskursjoner /studietur

 10. VURDERING • Arbeidskrav blir vurdert etter karakterskalaen A-F. • Praksis blir vurdert til Bestått/ikke bestått. • Det utstedes eget vitnemål • Utdanningen gir 60 fagskolepoeng • Tittel er V.D. Vacational diploma.

 11. INNHOLD I MODULENE Modul A (felles for alle fagretninger) • Sykepleieteorier • Etikk • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning • Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk – lovverket. • Sosiologi og psykologi Modul D • Praksis. 10 uker. En spennende og utviklende periode

 12. Modul B – C- E er fagspesifikk • Emner i modulene er for eksempel: • Sykdomslære • Behandlingsmetoder • Kommunikasjon – relasjoner • Rehabilitering • Palliasjon – omsorg ved livets slutt • Krise og mestringsteorier • Egen rolle som yrkesutøver

 13. Vi er ved et tidsskille for fagskolesektoren  • Fagskolen har fått en tydeligere plassering i det norske utdanningssystemet • Etterspørselen etter yrkesrettet og jobbrelevant kompetanse øker • Det er eget Fagskole råd og i mai 2012 egen studentorganisajon, ONF

 14. SØK KOMPETANSE • Vi håper vi ser DEG igjen til høsten. • Oppstart 26. august 2013. • Har du spørsmål - ta kontakt ! • Jorunn Løge - mobil 926 89 377 • Jorunn.loge@rogfk.no • Randi Tofte - mobil 920 35 314 • Randi.synnoeve@rogfk.no

 15. SØK I DAG  • Siste søknadsfrist 15. april 2013. • Søk på www.vigo.no • Dokumentasjon sendes til : • Fagskolen Rogaland Helsefag, Bergeland vgs. • Tanke Svilandsgt. 73, 4007 Stavanger

 16. Presentasjon av fag i de ulike modulene.

 17. Helse, aldring og aktiv helse MODUL B • Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid • Helse og aldring og rehabilitering Modul C • Behandling, pleie og omsorg ved sykdom ,skader og funksjonsnedsettelse

 18. Helse, aldring og aktiv aldring Modul E • Organisering ,system og ledelse av eldreomsorg Modul F • Eksamen , gjennom fordypningsoppgave vise forståelse for hvordan teoretiske kunnskaper kan anvendes i egen yrkesfunksjon og med klar tilknytning til mål for fagskoleutdanningen

 19. Psykisk helsearbeid • Modul B • Grunnlagstenkning og lovgivning • Sykdomslære • Modul C • Psykiske lidelser og relaterte tilstander -utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi • Behandling og omsorgsmodeller

 20. Psykisk helse Modul E • Kommunikasjon og samarbeid • Relasjonskompetanse Modul F • Eksamen , gjennom fordypningsoppgave vise forståelse for hvordan teoretiske kunnskaper kan anvendes i egen yrkesfunksjon og med klar tilknytning til mål for fagskoleutdanningen

 21. KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE Modul B • Kreftsykdommer og behandlingsformer Modul C • Rehabilitering av kreftpasient . Pårørendes rolle

 22. Kreftomsorg og lindrende pleie Modul E • Lindrende pleie og omsorg ved livets slutt Modul F • Eksamen, gjennom fordypningsoppgave vise forståelse for hvordan teoretiske kunnskaper kan anvendes i egen yrkesfunksjon og med klar tilknytning til mål for fagskoleutdanningen