Download
savremena dostignu a u solarnoj energetici n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAVREMENA DOSTIGNU ĆA U SOLARNOJ ENERGETICI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAVREMENA DOSTIGNU ĆA U SOLARNOJ ENERGETICI

SAVREMENA DOSTIGNU ĆA U SOLARNOJ ENERGETICI

306 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SAVREMENA DOSTIGNU ĆA U SOLARNOJ ENERGETICI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAVREMENA DOSTIGNUĆAU SOLARNOJ ENERGETICI UNIVERZITЕТ U NIŠU PRIRODNO – MATEMATIČKI FАКULTEТ Prof. dr Tomislav M. Pavlović

 2. STRUKTURA SUNCA

 3. Spektralna distribucija intenziteta: a) zračenja crnog tela na 5727C, b) ektraterestričnog zračenja, c) zračenja crnog tela na 5357C i d) terestričnog zračenja na Zemlji

 4. TOPLOTNA KONVERZIJASUNČEVOG ZRAČENJA • FOTONAPONSKA KONVERZIJA SUNČEVOG ZRAČENJA • SOLARNA АRHITEKTURA • LABORATORIJA ZA SOLARNU ENERGETIKU NA PMF-u U NIŠU

 5. TOPLOTNA KONVERZIJASUNČEVOG ZRAČENJA • NISKOTEMPERATURNA KONVERZIJA T<100°C • SREDNJETEMPERATURNA KONVERZIJA 100°C< T <400°C • VISOKOTEMPERATURNA KONVERZIJA 400°C< T <4000°C

 6. NISKOTEMPERATURNA KONVERZIJA • KOLEKTORI SA VODOM • KOLEKTORI SA VAZDUHOM

 7. SOLARNIKOLEKTORISA VODOM Solarnikolektor

 8. Solarni kolektor

 9. Solarni kolektor sa apsorberom u vidu rešetki

 10. a) b) • Šematski prikaz solarnih bojlera • sa jednim izmenjivačem toplote • b) sa dva izmenjivača toplote

 11. Termosifonski solarni sistem

 12. Šematski prikaz solarnog sistema za zagrevanje vode sa prinudnom cirkulacijom

 13. Dijagram za određivanje površine kolektora i zapremine bojlera

 14. Vazdušni kolektori na privatnoj kući u Zrenjaninu

 15. Solarni kolektori u hotelskom kompleksu Slovenska plaža u Budvi

 16. Solarni kolektoriu hotelu Avalau Ulcinju Solarni kolektoriu hotelu Boriku Ulcinju

 17. Solarni kolektoriu hotelu Cavtat Solarni kolektoriu hotelu Sozinau Ulcinju

 18. Solarni kolektoriu hotelu Tivat Solarni kolektoriu hotelu Ulcinj

 19. SREDNJETEMPERATURNA KONVERZIJA • SFERNI IPARABOLIČNI KONCENTRATORI • VAKUMSKI KOLEKTORI

 20. VISOKOTEMPERATURNA KONVERZIJA • SOLARNE PEĆI • KONCENTRATORI SA HELIOSTATSKIM POLJIMA • SOLARNE TERMOELEKTRANE

 21. Solarna peć

 22. Solarna termoelektrana

 23. FOTONAPONSKA KONVERZIJA SUNČEVOG ZRAČENJA • SOLARNE ĆELIJE OD MONOKRISTALNOG SILICIJUMA • SOLARNE ĆELIJEOD POLIKRISTALNOG SILICIJUMA • SOLARNE ĆELIJE OD AMORFNOG SILICIJUMA • SOLARNE ĆELIJE OD DRUGIH MATERIJALA

 24. Poprečni presek monokristalne solarne ćelije

 25. Ingot silicijuma

 26. Sečenje ingota monokristalnog silicijumana pločice

 27. Uredjaj za dopiranje monokristalnog silicijuma fosforom difuzionim postupkom iz gasne faze: 1. gas, 2. tečni POCl3, 3. kvarcna cev, 4. Si pločice

 28. Raspodela fosfora: a) odmah posle difuzije, b) posle uklanjanja n sloja sa bočnih strana i sa zadnje strane Si pločice

 29. Vakumsko naparavanje gornjeg metalnog kontakta: 1) izvor za isparavanje, 2) materijal koji isparava, 3) ispareni materijal, 4) maska, 5) Si pločica

 30. Šematski prikaz poprečnog preseka monokristalne Si solarne ćelije: 1) zadnja elektroda, 2) prednja elektroda, 3) antirefleksioni sloj

 31. Spektralna osetljivost monokristalne Si solarne ćelije

 32. Zavisnost strujno-naponske karakteristike monokristalne Si solarne ćelije površine 141cm2 od intenziteta sunčevog zračenja i temperature

 33. Solarni moduli sa solarnim ćelijama od monokristalnog silicijuma

 34. Solarni modul sa solarnim ćelijama od polikristalnog silicijuma

 35. Poprečni presek solarne ćelije od amorfnog silicijuma

 36. Šematski prikaz formiranjaa-Si solarnih ćelija na staklu

 37. Spektralna osetljivosta-Si solarne ćelije na staklu

 38. Šematski prikaz uredjaja za proizvodnju a-Si solarnih ćelija na plastičnoj foliji

 39. Solarne ćelije od amorfnog silicijuma na staklu i plastičnoj osnovi

 40. Poprečni presek solarnog prozora

 41. Solarna pumpa

 42. Dvorišna solarna lampa

 43. Solarni krov

 44. Komunikacioni satelit sa solarnim ćelijama

 45. Solarne ćelijena istraživačkoj platformi na moru