1 / 27

VISIT

VISIT. VISIT. En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Verksamhetens framväxt. Närsjukvårdsprojekt 2007 Avtal mellan Hagfors kommun och landstinget Modellområdesprojekt 2009-2011, i SKL:s regi

lorand
Télécharger la présentation

VISIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VISIT VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

 2. Verksamhetens framväxt • Närsjukvårdsprojekt 2007 • Avtal mellan Hagfors kommun och landstinget • Modellområdesprojekt 2009-2011,i SKL:s regi • VISIT integrerad verksamhet inom första linjen, 3-årigt projekt, 2011-04—2014 • Mottagningen öppnade november 2011 • Forskningsprojekt startade augusti 2012 VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 3. Organisation VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 4. Samverkansprojektet VISIT • Tre olika aktörer • Landstinget, allmänmedicin • Hagfors kommun, socialtjänst • Hagfors kommun, skola • Yrkeskategorier • Psykolog 100 % • Socionom 90 % • Specialpedagog 100 % • Projektkoordinator 50% VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 5. Projektmål • Hög tillgänglighet Telefonrådgivning anmälningsdagen Besök för bedömning inomfem arbetsdagar Planering för kommande insatser Personal på förskola och skola skafå stöd genom konsultation Tydlig arbets- och ansvars-fördelning mellan första linjen och specialistnivå 80% av barn, unga ochfamiljer ska vara nöjda 80% av barn och unga skaförbättrad psykiska hälsan VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 6. Några orsaker att söka till VISIT • Ängslan/oro/ångest • Nedstämdhet • Kriser/separationsproblem • Problem kring mat/sömn/stress • Beteendeproblem • Oklar problematik VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 7. Förväntade insatser 13-19år • Söka själva • Konsultation till samverkanspartner • Hänvisning eller rekommendation av samverkanspartners : • relationsproblem • ångest- och depression • kriser • skolvägran • riskbruk • normbrytande beteende VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 8. VISIT • Arbetar utifrån besökarnas behov. • Kartläggning, bedömning, behandling och uppföljning. • Telefonrådgivning. • Råd- och stödsamtal. • Konsultation till personal inom skola kring lätt till medelsvår psykisk ohälsa och utveckling hos barn och unga. • Samverkar med andra verksamheter. • Förebyggande och riktade insatser. VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 9. VISIT:s utgångspunkter Hög tillgänglighet Tvärprofessionell Salutogent Individanpassat Lösningsorienterat arbetssätt Korttidsinriktat Helhetssyn VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 10. VISIT en del avFörsta linjen, enligt projektplan Specialistnivå Första linjens nivå VISIT Generell nivå VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 11. VISIT, dagsläget Lotsfunktion Specialistnivå Första linjens nivå VISIT Generell nivå VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 12. Specialistnivå? Suicidnära Svår depression Svåra ångesttillstånd Barn med neuropsykiatrisk diagnos Komplex social problematik VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 13. Statistiknov 2011 – dec 2013 • Vanligaste kontaktorsakerna • Oro/ångest • Ledsen/nedstämdhet/deprimerad • Vill ha någon att prata med • Aggressivitet/ilska • Skolproblematik/skolvägran • Relationsproblem • Antal ärenden sedan start 215 st • Varav telefonkontakter 44 st • Nya ärenden/månad 8 st • Första återkoppling 2 dagar • Första besök 18 dagar • Behandlingstid 125 dagar • Antal besök/ärende 5 besök VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 14. Kontaktorsak, totaltnov 2011 – dec 2013, n=218 VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 15. Vägen in till VISIT Hänvisade av: Anhörig/närstående Asylmott BVC sköterska Skola Socialtjänst Ungd mott Vårdcentral Vuxen psyk Övrigt Hänvisning Bedöm-ning Första kontakt med VISIT Telefon-rådgivning Telefon Telefon-svarare Rekommenderade av: Anhörig/närstående BUP BVC sköterska Skola Ungd mott Vårdcentral Vuxen psyk Övrigt Behovs-beskrivning Eget initiativ SMS Lots-funktion Drop-in Eget initiativ E-post VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 16. Arbetsprocess Kontinuerligavstämning Problem- beskrivning Behovs- formulering Analys Målbeskrivning Utvärdering VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 17. Kartläggningsinstrument SDQ 1 och uppföljning KASAM 1 och uppföljning HAD ORS/SRS Becks skalor CGAS MADRS Suicidstegen Dudit Asrs-1 WURS MDQ BOCS PCL-S RAADS Browns ADD BRIEF ABAS II CSQ VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 18. Anledning till avslut nov 2011 -- dec 2013, n=176 Måluppfyllelse Vet inte Vill inte fortsätta Annat VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 19. Anledning till avslut nov 2011 -- dec 2013, n=176 BUP, logoped, Vuxenpsykiatrin BUP, EHT, Krismott, Kurator, Soc, Vc, Vuxenpsyk, BUP, BVC, Krismott, Soc, Vuxenpsyk, Vc VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 20. Framgångsfaktorer för VISIT Barnetsbehovi fokus Integreradverksamhet Hög kompetens Närhet/öppenhet Hög tillgänglighet Lotsfunktion Barn och ungakan söka själva Ålder 0-25 år Samverkan VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 21. Arbetsmetoder Samtyckesblankett Konsultationsmöten Dokumentationsblankett Rutiner VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 22. Svårigheter med skolgången Psyk akuten Föräldrar Vårdcentral Ung vuxen 18-25 år Skol- kurator Öppenvårds-psykiatrin VISIT Feb 201 ↓ Nov 2012 VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 23. FallbeskrivningUng man, 18-25 år VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 24. Sexuellt beteende Barnahus BUP Polisen Social- tjänsten Förskola Socialtjänst annan kommun Domstolvårdnadstvist BARNET 0-6 år Mamma Pappa VISIT Okt 2012 ↓ Pågående VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 25. FallbeskrivningSexualiserat beteende, pojke 5 år • Besök pojke 5 st • Uppföljning medföräldrar och socialtjänst 2 st • Telefonsamtal 22 st • Besök föräldrar 7 st 2012-10-01 - pågående Fadern ringer mottagningen akut. Sonen dragit ner byxorna och filmat pung, snopp och rumpa bakifrån med faderns mobiltelefon. Skulle visa kompis på dagis. Pratat om bajs på snoppen. Rekommenderad av Brottsofferjouren att kontakta VISIT. Föräldrarna separerade. Finns starka konflikter, stridigheter, rättegång om misshandel, vårdnadstvister, anmälan om sexuella övergrepp mot sonen från honom, ”snoppen i rumpan”, polisförhör, Barnahus, nedlagd polisutredning. BUP inte åtagit sig ärendet. VISIT gör orosanmälan till soc. Avstämning. Båda föräldrarna angelägna om och samtycker till kartläggning och behandling. Fokus på pojkens och föräldrarnas psykiska behov. VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 26. Självskadebeteende/revolt BUP Skola BUP BUPUppsala Mamma(Egen vårdnad) Styvpappa FLICKA10-15 år UM EHT Social-tjänsten VISIT Pappa Polis Maj 2012 ↓ Juni 2013 VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

 27. Kontaktuppgifter Ulf Hjelm Psykolog/Samordnareulf.hjelm@liv.se Anna Henriksson Socionomanna.henriksson@hagfors.se Monica Andersson Specialpedagogmonicaa@skolor.hagfors.se VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet

More Related