1 / 5

Tipos de

Tipos de. abreviacións. Abreviatura. É a representación dunha palabra cunha ou máis das súas letras, a primeira delas é a inicial. Características distintivas: Van seguidas de punto (etc.; dpto.; tfno.) Levan acento se o leva a palabra da que procede (páx.; cód.). Símbolo.

lori
Télécharger la présentation

Tipos de

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tipos de abreviacións

  2. Abreviatura • É a representación dunha palabra cunha ou máis das súas letras, a primeira delas é a inicial. • Características distintivas: • Van seguidas de punto (etc.; dpto.; tfno.) • Levan acento se o leva a palabra da que procede (páx.; cód.).

  3. Símbolo • É unha forma abreviada de recoñecemento internacional que na ciencia e na técnica se refire a unha palabra ou a un sintagma. • Características distintivas: • Non levan punto ao final (cm, h, m, km…). - O propio símbolo recolle o singular e o plural (20 cm, 2 h…).

  4. Sigla • É un conxunto de letras que ten como fin a abreviación dunha denominación ampla e que se forma coas formas iniciais das formas plenas. • Características distintivas: • - Non levan espazo nin punto entre as letras (IVE, DNI, DOG). • - Non se acentúan. • - Escríbense en maiúscula.

  5. Acrónimo • É a unión de máis dunha letra de todas ou algunha das palabras da denominación completa, para facilitar a súa pronuncia. • - Características distintivas: • - Só se escribre con maiúscula a letra inicial: Inem (Instituto Nacional de Emprego), Tecor (Terreo cinexéticamente ordenado)…

More Related