Download
az p t si vegek megfelel s g igazol s a a vizsg latainak szab lyoz sa s ce jel haszn lata n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az építési üvegek megfelelőség - igazolás a, a vizsgálatainak szabályozása és CE jel használata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az építési üvegek megfelelőség - igazolás a, a vizsgálatainak szabályozása és CE jel használata

Az építési üvegek megfelelőség - igazolás a, a vizsgálatainak szabályozása és CE jel használata

95 Views Download Presentation
Download Presentation

Az építési üvegek megfelelőség - igazolás a, a vizsgálatainak szabályozása és CE jel használata

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az építési üvegek megfelelőség-igazolása, a vizsgálatainak szabályozása és CE jel használata Terjék Anita ÉMI Kht. Mechanikai Tudományos Osztály Sólyomi Péter ÉMI Kht.Épületszerkezeti és Energetikai Divízió

 2. Tartalom • 3/2003. (I.25). BM-GKM-KvVM rendelet és a megfelelőség-igazolás • Az építési üvegre vonatkozó harmonizált szabványok • A megfelelőség-igazolási módozatokaz építési üvegesetében • Első típusvizsgálat • Üzemi Gyártásellenőrzés • Hőtechnikai jellemzők, követelmények

 3. A hazai szabályozás elemei 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól • A rendelet hatálya kiterjed: • valamennyi építési termékre, annak gyártójára, forgalmazójára, importálójára, továbbforgalmazójára, belföldi felhasználójára • az építmények építtetőjére, tervezőjére és kivitelezőjére • az építési termékek műszaki specifikációját jóváhagyó, a megfelelőség igazolás során közreműködő vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetekre • az építményeket engedélyező, az építésfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságokra • vámszervekre

 4. Fogalommeghatározások • építési termék:minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék. • jóváhagyott műszaki specifikációvalamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék megfelelőség igazolásának módozatait is.(MSZ, MSZ ISO, MSZ EN (honosított harmonizált szabvány), ETA, ÉME) • európai műszaki engedély (ETA)European Technical Approval

 5. építőipari műszaki engedély (ÉME) Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által- más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában – kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, valamint a vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatokat. • honosított harmonizált szabvány („MSZ EN”)a CEN által elfogadott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően honosítottak és nemzeti szabványként közzétettek • megfelelőség igazolásolyan dokumentum amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeknek: • megfelelőségi tanúsítvány • szállítói megfelelőségi nyilatkozat

 6. Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalombahozatalának szabályairól (3/2003. (I.25). BM-GKM-KvVM rendelet) Forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak MEGFELELŐSÉG-IGAZOLÁSSAL rendelkező, építési célra alkalmas építési terméket szabad.

 7. Az építési törvény előírja a termékek megfelelőség-igazolásának kötelezettségét. • A megfelelőség azt jelenti, hogy a termék megfelel a termékre vonatkozó követelményeknek. • Ezeket a követelményeket a műszaki specifikáció, az építési üveg esetében a harmonizált szabvány tartalmazza.

 8. Az építési üvegre vonatkozó harmonizált szabványok2006. 09. 01.

 9. Az építési üvegre vonatkozó harmonizált szabványok2007. 03. 01.

 10. A megfelelőség-igazolás módozatai • megfelelőségi tanúsítvány A kijelölt tanúsító szervezet által kiállított megfelelőség-igazolás. • szállítói megfelelőségi nyilatkozat A szállító készíti és csatolja a termékeihez. Ezen belül háromféle eljárás lehetséges, amelyek abban különböznekegymástól, hogy a gyártónak milyen mértékben kell bevonnia a vizsgálatokba a kijelölt tanúsító, vizsgáló illetve ellenőrző szervezeteket.

 11. A megfelelőség-igazolási rendszerek a tervezett felhasználási területek tekintetében

 12. Első típusvizsgálat Az építési termék teljesítményjellemzőinek rögzítése a műszaki előírásokban leírt vizsgálatok és eljárások alapján. Az első típusvizsgálatot el kell végezni a termék kereskedelmi forgalomba hozatala előtt és akkor, amikor a termék tulajdonságai megváltoznak.

 13. Szigetelő üvegegység • Számos variációja lehetséges egységesítés • Egy rendszer = ugyanaz a peremtömítés kialakítás, ugyanaz a tömítőanyag, alkotóelemek • peremtömítés teljesítőképessége hasonló • Rendszerismerető, az üzemi gyártásellenőrzés része • MSZ EN 1279-5 számú szabvány, A melléklet: a rendszer leírására vonatkozó szabályok • MSZ EN 1279-5 számú szabvány,B melléklet: helyettesítés szabályai

 14. A szigetelő üvegegység Első Típusvizsgálata

 15. Termikusan edzett biztonsági üveg • Termékleírás, ami tartalmazza a műszaki specifikációnak való megfelelést • Első Típusvizsgálatban rögzítendő tulajdonságok:

 16. Ragasztott üveg és ragasztott biztonsági üveg • termékre és a termékcsaládra vonatkozó leírás • jelenti a műszaki specifikációnak való megfelelést • tartalmazza az üvegösszetevők típusát, vastagságát, a köztes réteg típusát, vastagságát, a ragasztási eljárást és a bevonatokat • Követelménynek való megfelelés • ragasztott biztonsági üveg MSZ EN ISO 12543-2 • a ragasztott üveg MSZ EN ISO 12543-3 • alkalmazott köztes réteg sugárzásállósági tulajdonságok vizsgálatának dokumentációja • MSZ EN 14449 számú szabvány, D melléklet: helyettesítés szabályai

 17. Ragasztott üveg és ragasztott biztonsági üveg Első Típusvizsgálata

 18. Üzemi Gyártásellenőrzés • gyártó feladata: létrehozni, működtetni és dokumentálni egy üzemi gyártásellenőrzési rendszert • gyártási eljárások és intézkedések a megfelelőség ellenőrzésére és megtartására • nyersanyagok, az egyéb beérkező anyagok, a gyártó berendezések és termékek rendszeres ellenőrzése és vizsgálata • a vizsgálati eredmények kiértékelése • gyártó felelőssége az üzemi gyártásellenőrzés végrehajtásának megszervezése • minden megfelelőség-igazolási eljárás esetén a gyártónak rendelkeznie kell az üzemi gyártásellenőrzéssel

 19. Üzemi Gyártásellenőrzéssel kapcsolatos előírások

 20. Hőszigetelés A legszembetűnőbb változás, hogy a jól ismert „k-értéket” felváltják az ’U’-val jelölt, egész ablakra (w), üvegezésre (g) és keretre (f) vonatkozó jellemzők. Uw, Ug, Uf A szabványok szerint három lehetőség vana szükséges „U” értékek meghatározására: -táblázatból vett érték, - számítás vagy - mérés.

 21. Üvegek hőszigetelése Ug-érték MSZ EN 673 Üvegezések hőátbocsátási tényezőjének meghatározása. Számításos módszer MSZ EN 674 Üvegezések hőátbocsátási tényezőjének (Ug-érték) meghatározása. Peremvédett fűtőlapos módszer MSZ EN 675 Üvegezések hőátbocsátási tényezőjének (Ug-érték) meghatározása. Hőárammérős módszer

 22. MSZ EN 674 Üvegezések hőátbocsátási tényezőjének (U-érték) meghatározása. Peremvédett fűtőlapos módszer A szabvány szerinti eljárással a sík és párhuzamos felületű, hermetikusan lezárt üvegezések hőátbocsátási tényezője határozható meg. MSZ EN 673 Üvegezések hőátbocsátási tényezőjének (U-érték) meghatározása. Számításos módszer • A mért és számított hőátbocsátási tényező nem a teljes üvegfelületre vonatkozik, csak annak középső tartományában adja meg az „U” értéket.

 23. MSZ EN 674 Üvegezések hőátbocsátási tényezőjének (U-érték) meghatározása. Peremvédett fűtőlapos módszer Próbatest mérete: 800 x 800 mm Vastagság eltérése a széleken:  2% Behajlás:  0,5 mm Üvegezés helyzete: függőleges Átlagos hőmérséklet: 10 °C Hőmérséklet különbség: 15 °C

 24. MSZ EN 673 Üvegezések hőátbocsátási tényezőjének meghatározása. Számításos módszer • Figyelembe vett jellemzők: • Bevonat minősége, emissziós tényező • Gáz tulajdonságai (Nu, Gr, Pr számok) • Vastagsági méretek • -Üvegezés helyzete • -Átlagos hőmérséklet: 10 °C • -Hőmérséklet különbség: 15 °C

 25. A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli Miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Követelményértékek • - Összesített energetikai jellemző (E) • - Fajlagos hőveszteségtényező (q) • (Az épülethatároló szerkezetek átlagos • hőátbocsátási tényezőjére vonatkozó • követelmény) • Az épülethatároló szerkezetek rétegtervi • hőátbocsátási tényezője (U)

 26. 2006

 27. 2006 Az épület átlagos hőátbocsátási tényezőjére vonatkozó követelmény: Um = 0,086 (V/A) + 0,38 [W/m2K]

 28. 2006 Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmény-értékek: A/V 0,3EP = 110 [kWh/m2a] 0,3 A/V  1,3EP = 120 (A/V) + 74 [kWh/m2a] A/V  1,3EP = 230 [kWh/m2a]

 29. Elérhetőség: ÉMI Kht. 1113 Budapest, Diószegi út 37. Mechanikai Tudományos Osztály 06-1-372-6135 Épületszerkezeti és Energetikai Divízió 06-1-372-6146 www.emi.hu