1 / 13

Casuïstiekbespreking Dementie en palliatieve zorg

Casuïstiekbespreking Dementie en palliatieve zorg. Hansje Pontier en Angelique de Wit. Regio Waardenland. Doelstelling Het verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van palliatieve zorgverlening in de regio door het optimaliseren van samenwerking

lynda
Télécharger la présentation

Casuïstiekbespreking Dementie en palliatieve zorg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Casuïstiekbespreking Dementie en palliatieve zorg Hansje Pontier en Angelique de Wit

 2. Regio Waardenland

 3. Doelstelling Het verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van palliatieve zorgverlening in de regio door het optimaliseren van samenwerking • beschikbaarheid van deskundige zorgverleners en middelen; • bevorderen van efficiënte inzet van menskracht en middelen; • goede doorstroom tussen zorgvoorzieningen; • betere afstemming tussen zorgvrager, zorgverleners, kennis en middelen tussen de verschillende zorgvoorzieningen; • patiënten in de palliatieve fase krijgen zoveel mogelijk zorg op de plaats waar zij wonen of waar zij wensen.

 4. Regiocoördinator 22 casemanagers/dementieconsulenten Deskundigheidsbevordering Samenhang en afstemming Ontwikkeling aanbod

 5. Regionaal Palliatief Team Waardenland Samenwerking casemanagers en consultatieteam palliatieve zorg Doelstelling; Het optimaliseren van palliatieve zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft. Dit gebeurt aanvullend op en in overleg met de bestaande hulpverlening.

 6. Regionaal Palliatief team Waardenland • Onderdeel van het Netwerk Palliatieve zorg (NPZ) Waardenland • Onderdeel van het IKNL regio Rotterdam Doelgroep Professionals uit diverse settings: • Thuissituatie(huisarts,wijkverpleegkundige) • Hospice • Verpleeg- en verzorgingstehuizen • Ziekenhuizen • Cliënt • Mantelzorg

 7. Regionaal Palliatief team Waardenland Procedure; • Verpleegkundige neemt de telefoon aan • Indien mogelijk direct advies, maar in ieder geval binnen 24 uur • Indien nodig overleg met collega teamlid • Er zijn geen kosten aan verbonden Bereikbaarheid; Maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 18.00 uur Telefoonnummer 06-53483481 E-mail; casemanager.palliatief@asz.nl Buiten kantoortijden, consultatieteam van Calando neemt waar

 8. Leden Regionaal Palliatief Team Waardenland Sietske Pors, verpleegkundig consulent Grazielle Stofberg, verpleegkundig consulent Jannie Gouma, verpleegkundig consulent Addy Koster, verpleegkundig consulent Franca Horstink, medisch consulent Amnon Weinberg, medisch consulent Maikel van Bokhoven, medisch consulent Florence Guibert Buiron, medisch consulent Geertruid van Merwijk, medisch consulent

 9. Casemanagers & dementieconsulenten Ondersteunen, informeren en adviseren van cliënten/patiënten Coördineren van zorg tussen de diverse zorg- en hulpverleners Het bewaken van de continuïteit Het overdragen van kennis en ervaring aan andere zorg- en hulpverleners Bijdrage leveren aan het functioneren en ontwikkelen van de eigen functie Het initiëren en onderhouden van contacten binnen het netwerk

 10. Project Palliatieve zorg bij dementie • Goed voorbeeld Palliatieve zorg • Subsidie ZonMW • Van november 2013 – november 2014 • Projectleider Hansje Pontier, samen met Angelique de Wit • Projectmedewerker Jolien in ‘t Veld

 11. Palliatieve zorg bij dementie Doelen • Vergroten kennis bij zorgverleners, patiënten en mantelzorgers, professionals • Verbeteren samenwerking professionals, zorgverleners, mantelzorg, vrijwilligers • Inzet vrijwilligers Activiteiten • Scholing en deskundigheidsbevordering • Aanvullende module bij basisscholing • Casuïstiekbespreking • Ontwikkelen criteria voor inschakelenen consultatie • Consultatie RPT Waardenland • Voorlichting aan vrijwilligers, Alzheimer cafés

 12. 6 redenen waarom professionals moeten samenwerken • Steeds meer mensen met dementie • Palliatieve zorg is niet alleen zorg in de laatste fase • Geen genezing, wel kwaliteit van leven • Ondersteuning mantelzorg • Behoefte aan speciale vorm van palliatieve zorg • Bundeling van krachten en expertise verhoogt kwaliteit van zorg

 13. Hansje Pontier 06 21568833 h.pontier@ketenzorgdementiewaardenland.nl Angelique de Wit 06 30285653 a.wit@asz.nl Jolien in ´t Veld 06-21568814 j.in.het.veld@rivas.nl

More Related