1 / 52

VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL

VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL. Jaarverslag 2013 Ann Van de Cauter 7 juli 2014. 1. Algemene gegevens. 1. VZW KDV De Knuffelboom XL 01/01/12 100 erkende en gesubsidieerde plaatsen Op 01/04/2014 108 vergunde plaatsen 3 structurele plaatsen specifieke zorg sedert 01/07/2010

ken
Télécharger la présentation

VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL Jaarverslag 2013 Ann Van de Cauter 7 juli 2014

 2. 1. Algemene gegevens 1. VZW KDV De Knuffelboom XL • 01/01/12 100 erkende en gesubsidieerde plaatsen • Op 01/04/2014 108 vergunde plaatsen • 3 structurele plaatsen specifieke zorg sedert 01/07/2010 2. Drie gebouwen • De Vlindertuin: 6u30 tot 23u • Het Fabeltjesbos en De Wijze Eik: 7u15 tot 18u30

 3. Het Knuffelhuisje

 4. De leesgrot

 5. De snoezelplaneet

 6. Buiten Op stap met groot en klein • De tuin • Het bos • De buurt

 7. 1. Openingsdagen: 225 2. Nieuw ingeschreven kinderen: 55 33,6 % van de ouders hebben een plaats gekregen in de Knuffelboom voor hun kind. 3. Bezetting Kind en Gezin: 89,90 % Absolute bezetting: 87,87 % 2. Bezettingsgegevens

 8. Besluit De vooropgestelde 80 % voor Kind en Gezin is bereikt (in kader van de enveloppefinanciering) De vooropgestelde 85 % voor de Raad van Bestuur is bereikt door: 1. ouders hebben opvangplan goed nageleefd 2. slechts een afwezigheidscoëfficiënt van 22% door ziektes en verlof (er is tot 110% ingepland) 3. goede bezetting tijdens de vakantiemaanden

 9. 3. Gegevens met betrekking tot de kinderen in 2013 1. Voorrangsgroepen • Alleenstaande ouders • Laag inkomen • Sociale en/of pedagogische motivatie Besluit De vooropgestelde doelstelling voor Kind en Gezin (20 %) is bereikt nl. 21,20 %

 10. 2. Verdeling UZ Gent – Stad Gent Besluit Plaatsen voor Stad Gent zijn 1,9 % hoger dan vooropgesteld. (66,67 % UZ – 33,33 % Stad Gent, is 1,5% (36,8%) lager in vergelijking met vorig jaar) Door: 1. broers/zussen 2. laatopvang 3. kinderen met een specifieke zorg

 11. 3. Overzicht per buurt, wijk en gemeente Besluit 43,44 % van de kinderen wonen in de directe buurt van de opvang (Nieuw Gent, Zwijnaarde en stationsbuurt Zuid; is 9% lager in vergelijking met 2012)

 12. 4. Verdeling Gentenaar / niet – Gentenaar Besluit 74,59 % van de gezinnen van de Knuffelboom XL zijn eind december woonachtig in Gent. Dit is ruim 4% meer in vergelijking met 2012.

 13. 5. Algemeen • Ruim 20 % van de kinderen wordt opgevoed in een gezin waar de thuistaal niet het Nederlands is (is vergelijkbaar met 2012) • 8,20% van de kinderen wordt opgevoed in een éénoudergezin (daling van 1,80%) • 50% van de nieuw gestarte kinderen, heeft reeds een broer of zus in de Knuffelboom. Dit is 10% meer in vergelijking met 2012.

 14. 4. laat- en vroegopvang

 15. Besluit • Gemiddeld aantal kinderen voor 7u is gelijk gebleven t.o.v. 2012 • Gemiddeld aantal kinderen na 18u is gedaald t.o.v. de vorige jaren • Lage bezetting vroeg/laat tijdens de vakantiemaanden • In het 4de kwartaal is er een stijging van de laatopvang

 16. Besluit • 69,57 % zijn gebruikers van • UZ Gent (stijging van 7,31% t.o.v. 2012) • 30,43 % zijn gebruikers van • Stad Gent 2. Gebruikers laatopvang

 17. Gebruikers Stad Gent Besluit 28,57 % zijn ouders in avondonderwijs (is 12% minder t.o.v. 2012)

 18. Gebruikers UZ Gent Besluit 46,88 % zijn kinderen van ouders die verpleegkundigen of paramedici zijn. Dit is 4% hoger dan vorig jaar.

 19. 3. Kindaanwezigheid • Het aantal kindaanwezigheden op jaarbasis blijft dalen in vergelijking met vorige jaren • De drukste dagen zijn dinsdag en donderdag. • Het gebruik van avondopvang is hoger door de campuswerkenden • De meeste kinderen gaan naar huis tussen 19u en 20u30

 20. 5. Subsidiegegevens Kind en Gezin • Enveloppefinanciering

 21. Besluit enveloppefinanciering Er is een stijging van de inkomsten in vergelijking met 2012 door een hogere bezetting ( + 89% ipv 84% => + 5%)

 22. 2. Ouderbijdragen Vanaf 01/10/2013 minimale bijdragen: € 1,56 maximale bijdragen: € 27,71 Gemiddeld 2013: € 15,10 (2012: € 14,40)

 23. 6. Personeelssituatie • Algemeen • Het personeel van de Knuffelboom heeft een uitgesproken vrouwelijke samenstelling (3% mannelijk personeel). • Eind december waren 34 personeelsleden actief aan het werk in onze opvang. • Er zijn 5 medewerkers met een migratieachtergrond (14,7%) • De gemiddelde leeftijd is 34 jaar. • 11,76% van de medewerkers zijn ouder dan 50 jaar.

 24. 2. Dienststaat Besluit • De tendens van deeltijds werken is ook duidelijk merkbaar in de personeelsequipe van de Knuffelboom. Dit vraagt als verantwoordelijke meer inspanningen om op een adequate wijze te communiceren naar de medewerker. Tevens heeft dit een invloed op de draagkracht van de voltijdse medewerkers aangezien het merendeel van de 50%-functies niet dagelijks aanwezig zijn (de medewerkers werken 10 dagen van 8u op 4 weken). • Bij de deeltijdse prestaties betreft het voornamelijk 50% functies.

 25. 3. Inzet personeel Per werkjaar kan 27,9 VTQ personeel worden ingezet; 25,9 als vast kader & 2 VTQ als vervanging bij langdurige afwezigheid (is bepaald door de Raad van Bestuur). In 2013 waren 3 medewerkers afwezig omwille van zwangerschap en 5 medewerkers afwezig wegens langdurige ziekte of een medische ingreep. (totaal van 1,46 VTQ; dit is ruim 1 VTQ minder in vergelijking met 2012)

 26. 4. Vormingen Alle medewerkers hebben vormingen gevolgd: • Verplichte vormingen: brandblussen, evacuatie, realessen en HACCP • Pedagogische vormingen (opvolging voorlezen en vertellen, kiddodag, studiedag rond diversiteit) • Vormingen ter bevordering van de samenwerking (teamdag: kookworkshop + stadswandeling)

 27. 5. Overlegstructuren • In de Knuffelboom is een duidelijke vergaderstructuur & -cultuur aanwezig • Doelstelling: • Inspraak van de medewerker: kunnen zelf agendapunten aanbrengen en agenda wordt vooraf bezorgd • Organiseren tijdens de werkuren met respect voor arbeidstijden en pauzes • Zorgen dat zo weinig mogelijk meeruren worden gecreëerd

 28. Interne overlegstructuren • Personeelsmeeting • Modulemeeting • Teammeeting / kindbespreking / Zig-Zagmeeting / vlinderoverleg • Feestcomité • Veiligheidsmeeting • Logistieke meeting & overleg met externe poetsfirma • Stafmeeting • Meeting met beheer, departementshoofd & sectoroverleg • Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

 29. Externe overlegstructuren • Overleg met Stad Gent: • Selectie kinderen (maandelijks) • LOK • Intervisie Zig-Zag: • Intern met verantwoordelijken & Annelies Roelandt (VCOK) • Extern met medewerkers van Stad Gent en PBD (Joke Van Belle) • Overleg met buurt (Nieuw-Gent) • Overleg in kader van kinderen met specifieke zorg

 30. 6. Klachten medewerkers (4) • Infrastructurele klachten (veiligheid: vreemd voorwerp in de zandbak) • Personeelsbeleid (oncorrecte verloning, schending van de privacy) 7. Opvolging tevredenheidsmeting personeel • Functioneringsgesprekken zijn gevoerd met alle medewerkers • Deelname aan infosessies georganiseerd door de Directie • Deelname aan intervisies

 31. 7. Ouders • Tevredenheidsonderzoek rond eerste ervaringen in de opvang (3 maanden na start) • 71,11 % vulden de enquête in (20% minder in vergelijking met 2012) • Goede resultaten (o.a. pedagogisch project, werken op maat van elk kind, aangepaste infrastructuur en professionele medewerkers) • Ontwikkelingskansen: • Teveel deeltijdse uurroosters bij de medewerkers • Klantgericht werken • Communicatiestoornis tussen vroeg- en dagopvang (info overdracht)

 32. 2. Tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek • 59% vulden deze enquête in • Goede resultaten: • Kind wordt als een volwaardig individu beschouwd • Ruim aanbod van spelmateriaal • Pedagogische meerwaarde door extra vlinderfunctie • Ontwikkelingskansen: • Stabiliteit in de personeelsequipe (veel afwezigheden door ziektes en zwangerschappen) • Communicatieve vaardigheden van de medewerkers • Aandacht voor verlies aan info door personeelswissels

 33. 3. Klachten ouders (6) • Infrastructureel (parking, mobiliteit) • Pedagogisch (overdracht laatopvang en misverstand in kader van ziekte van een kind)

 34. 8. Kinderen • Pedagogisch concept en begeleiding van de kinderen: Zig-Zag In het kader van het optimaliseren van welbevinden en betrokkenheid van de kinderen en zorgen voor kwaliteitsverbetering, gebruiken we als referentiekader de methodiek en visie van ReggioEmilia (Loris Malaguzzi) & de decetprincipes van diversiteit. Decetprincipes: • Iedereen heeft het gevoel dat hij/zij erbij hoort • Iedereen wordt gestimuleerd om alle aspecten van zijn/haar identiteit te ontwikkelen • Iedereen kan van elkaar leren, over culturele en andere grenzen heen • Iedereen kan participeren als actieve burger • Iedereen gaat bewust om met vooroordelen via open communicatie en leergierigheid • Iedereen werkt samen om institutionele vormen van vooroordelen en discriminatie te bestrijden

 35. De belangrijkste principes van Reggio zijn: • het sterke competente kind • De 100 talen van kinderen • De 3 pedagogen (kinderen, volwassenen en omgeving) • De 4 participanten (kinderen, ouders, medewerkers, buurt & externen) • De pedagogiek van ‘kijken, luisteren & inspelen’ (pedagogische cirkel) Tevens zijn innovatie, hechting & geborgenheid een belangrijke waarde in de Knuffelboom.

 36. Zig-Zag legt de nadruk op ‘de begeleidersstijl’: de nieuwsgierige begeleiders die reflecteren & leren over hun eigen pedagogisch handelen (met aandacht voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen). Op deze wijze worden medewerkers versterkt in de uitvoering van hun beroepsactiviteit. Doelstelling: realiseren van een zo optimaal mogelijk klimaat voor kinderen en ouders

 37. Medewerking aan het boek ‘Documenteren voor jonge kinderen’: • VCOK en VBJK: vertaling van een Italiaans boek over pedagogisch documenteren • De Knuffelboom XL is één van de geportretteerde kinderdagverblijven in het boek • Dit boek wordt gebruikt als leerstof in de opleiding ‘bachelor pedagogie van het jonge kind’

 38. 2. Opvang kinderen met specifieke zorg • In 2013: opvang van 9 kinderen met specifieke zorg • Kindaanwezigheden Besluit Voor 2013 hebben we de doelstelling behaald voor Kind en Gezin (verwachting 60 %) Ruim 144 kindaanwezigheden meer in vergelijking met 2012 (verschil van 18%)

 39. 3. Ongevallen in de opvang In 2013: 4 valaccidenten (daling van ruim 30%)

 40. 9. Infrastructuur Acties zijn / zullen ondernomen worden: • Algemeen: • Afspraken rond het strooien bij gladde wegen in de winterperiode; • Een risico-analyse van de speelpleintjes werd uitgevoerd door de firma Vincotte op 12/06/2013. • Ten aanzien van het samenwerken met interimmedewerkers wordt een basislijst van afspraken rond veiligheid overlopen bij de start van een nieuwe uitzendkracht. • Bergruimte: • Zoals reeds gemeld in vorige jaarverslagen blijft er een tekort aan algemene bergruimte. • Nieuwbouw: • Plaatsen nieuwe achterdeuren in de Wijze Eik en de Vlindertuin; • Vervangen van gebarsten ramen in de veranda; • Plaatsen van een nieuwe veilige toegangspoort; • Voorzien van pc-aansluitingen in de leefruimtes.

 41. 10. Besluit 1. Sterktes: • Zig-Zag zorgt ervoor dat: • de pedagogische praktijk zichtbaar en bespreek wordt gemaakt aan de hand van de methodiek pedagogisch documenteren • er continu reflectie is door medewerkers over pedagogisch handelen (doelstelling: kwaliteitsverbetering, welbevinden en betrokkenheid van de kinderen verhogen) • de ouderwerking wordt geoptimaliseerd. (ouders = gelijkwaardige partners)

More Related