Download
kurs i legemiddelregning og generell matematikk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURS I LEGEMIDDELREGNING OG GENERELL MATEMATIKK PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURS I LEGEMIDDELREGNING OG GENERELL MATEMATIKK

KURS I LEGEMIDDELREGNING OG GENERELL MATEMATIKK

822 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KURS I LEGEMIDDELREGNING OG GENERELL MATEMATIKK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KURS I LEGEMIDDELREGNING OG GENERELL MATEMATIKK Legemiddelregning Notevarp

 2. LEGEMIDDELREGNING Disposisjon: • Råd og tips • Generell matematikk • Sentrale begreper i legemiddelregning • SI-systemet • Virksomt stoff i legemidler Legemiddelregning Notevarp

 3. Råd og tips • Kunnskaper og ferdigheter • Øvelse gjør mester • Ta med benevningene på tallene i utregningen. Dette blir en kontroll om regnestykket er satt opp riktig. Når benevnelsene forkortes skal dette gi riktig benevnelse på tallet du er ute etter. Legemiddelregning Notevarp

 4. Råd og tips • Er svaret logisk? • Formler og bruken av dem • Lær og bruk alternative utregningsmetoder • Bruk kollokviegrupper/flinke medstudenter • Lær avrundingsreglene (obs nye) Legemiddelregning Notevarp

 5. Generell matematikk • Likninger • Prosentregning (Promille, PPM) • Avrunding • Kontroll av utregningsmetode og svar Legemiddelregning Notevarp

 6. Likninger • Likninger (ekviasjon) betyr likhet og består av to ledd med likhetstegn i mellom, hvor X er det søkte tallet. Det søkte tallet skal få likningen til å balansere. (lik tallverdi på begge sider) • Likninger kan brukes ved løsning av de fleste legemiddelregnings oppgaver. • 1.grads likninger • Å sette opp likningen er den største utfordringen Dette krever øvelse. Legemiddelregning Notevarp

 7. Likninger • Likning er ofte en alternativ regnemetode Legemiddelregning Notevarp

 8. Likninger X + 8 = 17 (X skal isoleres på venstre side) X +8 -8 = 17 - 8 (Trekker i fra 8 på begge sider av X = 17 - 8 likhetstegnet) X = 9 Sett inn X verdien i likningen for kontrollere svaret: 9 + 8 = 17 Legemiddelregning Notevarp

 9. Likninger X • 4 = 48 (X isoleres på begge sider av X • 4 = 48 likhetstegnet ved å dele på 4 4 4 på begge sider) X = 48 4 X = 12 Sette inn X- verdien for å kontrollere svaret: 12 • 4 = 48 Legemiddelregning Notevarp

 10. Likninger 12 = 36 (Isolere X på venstre side ved å 4 X kryss multiplisere) 12 • X = 36 • 4 12 • X = 144 (Dele på 12 på begge sider) 12 12 X = 12 Sette inn X verdien for å kontrollere svaret: 12 = 36 4 12 Legemiddelregning Notevarp

 11. Likninger 10mg = 25mg (Isolere X ved først å kryss- 1ml X multiplisere) 10mg • X = 25mg • 1ml (Dele på 10mg på 10mg • X = 25mg • 1ml begge sider) 10mg 10mg X = 25mg • 1ml 10mg X = 2,5ml (Sett inn X-verdien for å kontrollere svaret) Legemiddelregning Notevarp

 12. Likninger 100IE = 15IE (Isolere X ved først å kryss- 1ml X multiplisere) 100IE • X = 15IE • 1ml 100IE • X = 15IE • 1ml (Dele på 100IE på 100IE 100IE begge sider) X = 15IE • 1ml 100IE X = 0,15ml( Sett inn X-verdien for å kontrollere svaret) Legemiddelregning Notevarp

 13. Prosentregning Prosent (%) betyr per hundre eller hundre del Prosent: Desimal: Brøk: 1% = 0.01 = 1 100 7% = 0,07 = 7 100 100% = 1 = 100 100 Legemiddelregning Notevarp

 14. Prosentregning Gå fra prosent til desimal, dele med hundre: Eks: 22% 22 = 0,22 100 Gå fra desimal til prosent, gange med hundre: Eks: 0,22 0,22 • 100 = 22% Eks: 1,02 1.02 • 100 = 102% Legemiddelregning Notevarp

 15. Prosentregning Hvor mye er 7% av 1000ml? 7 • 1000ml = 70ml (7% = 7/100) 100 Hvor mange prosent er 25ml av 500ml? 100 • 25ml = 5% 500ml Legemiddelregning Notevarp

 16. Promille og PPM Promille betyr per tusen eller tusendel. Promille: Prosent: Desimal: Brøk: 1‰ = 0,1% = 0,001 = 1 1000 PPM (Parts per million) PPM betyr per million eller milliondel 10-6 1 1000000 Legemiddelregning Notevarp

 17. Avrundingsregler Avrundingsregler: • Ikke rund av i regneprosessen, men rund av i svaret • Svar bør avrundes til tallverdier som lar seg administrere i praksis eks: 1,7543ml = 1,75ml • Barn < 20kg, behold 2 desimaler i svaret Obs! Premature Legemiddelregning Notevarp

 18. Avrundingsregler • Dråper avrundes til hele dråper eks: 66,666dråper = 67 dråper • Ved omgjøring fra mg til µg, avrundes tallet etter omgjøringen. Eks: 0,0564322 mg omgjøres først til 56,4322 µg så avrundes tallet til 56,43 µg Legemiddelregning Notevarp

 19. Avrundingsregler • Ut i fra kriterier for avrunding bestem hvor mange desimaler som skal være i svaret og sett en strek der. Avrudingen starter med det første tallet etter streken. • Er tallet etter streken 1,2,3,4 skal tallet før streken ikke endres. • Eks 1,5|32 ml avrundes til 1,5ml. Legemiddelregning Notevarp

 20. Avrundingsregler • Er tallet etter streken 5,6,7,8,9 skal tallet før streken økes med 1. • Eks: 1,5|67ml avrundes til 1,6ml Legemiddelregning Notevarp

 21. Sentrale begreper i legemiddelregning • Parenterale administrasjonsmåter: *intravenøst (i.v.) *intramuskulært (i.m.), *subkutant (s.c.), *intradermalt, *intraarterielt, intraartikulært, intratechalt, intrakardialt (lege oppgave). Legemiddelregning Notevarp

 22. Sentrale begreper i legemiddelregning • Injeksjonsvæske: Vanligvis mindre volum enn 50 ml. • Eks: Injeksjonsvæske Morfin 10mg/ml Kan administreres i.v., s.c., i.m. • Eks: Injeksjonsvæske Morfin 2mg/ml epidural • Obs ulike administrasjonsmåter står på hetteglasset/ampullen Legemiddelregning Notevarp

 23. Sentrale begreper i legemiddelregning • Infusjonsvæske: iv(sc), volum over 50ml Eks: Infusjonsvæske NaCL 9mg/ml 1000ml Eks: Infusjonsvæske Glukose 50mg/ml 500ml • Infusjonssubstans: Tørrstoff som løses opp i for eksempel sterilt vann, eks: Penicillin 1g Legemiddelregning Notevarp

 24. Sentrale begreper i legemiddelregning • Stamløsning: En konsentrert løsning som skal fortynnes videre. • Inhalasjonsvæske: Tilsettes forstøvningskammer (skal ofte fortynnes) • Infusjonskonsentrat: Ikke gis ufortynnet, eks: Kaliumklorid 1mmol/ml • Depotplaster: Transdermal administrering eks: Durogesic 25µg/time Legemiddelregning Notevarp

 25. SI-systemet Bergrep: Enhet: Benevnelse: masse kilogram kg lengde meter m tid sekund s substansmengde mol mol volum kubikkmeter m3 trykk pascal eller bar Pa eller Bar fart meter per sekund m/s Legemiddelregning Notevarp

 26. SI-systemet (dekandiske prefikser) G giga = en milliard M mega = en million k kilo = et tusen d desi = en tidel c centi = en hundredel m milli = en tusendel µ my = en milliondel n nano = en milliarddel Legemiddelregning Notevarp

 27. SI-systemet Vekt Enhet: Benevnelse: kilogram kg = tusengram gram g = gram milligram mg = tusendelsgram mikrogram µg = milliondelsgram nanogram ng = milliarddelsgram Legemiddelregning Notevarp

 28. SI-systemet Vekt 1kg = 1000g 1g = 1000mg 1mg = 1000µg 1µg = 1000ng 1kg = 1000mg = 1000000mg = 1000000000µg Legemiddelregning Notevarp

 29. SI-systemet Volum I SI-systemet er kubikkmeter grunnenheten for volum. Benevelsen er m3 1 m3 = 1000l 1l = 1000ml 1dm3 = 1l 1ml = 1000µl 1cm3 = 1ml 1 m3 = 1000dm3 = 1000000cm3 Legemiddelregning Notevarp

 30. SI-systemet Tid 1 minutt (min) = 60 sekunder 1 time (t) = 60min = 3600s 1døgn (d) = 24h = 86400s 1år = 365d 5t 48min 46s Legemiddelregning Notevarp

 31. SI-systemet Tid Omgjøring fra time(r) til minutter, gange med 60min/t eks: 2t = 2t • 60min/t = 120min eks: 3,6t = 3,6t • 60min/t = 216min Omgjøring fra minutter til timer, dele med 60min/t eks: 345min = 345min = 5,75t 60 min/t Legemiddelregning Notevarp

 32. SI-systemet Tid Omgjøre fra desimaltimer til minutter gange med 60min/t: eks: 0,4t = 0,4t • 60min/t = 24min Omgjøring fra desimal timer til timer og minutter: eks: 2,3t = 2t (0,3t • 60min/t) = 2t 18min Legemiddelregning Notevarp

 33. Virksomt stoff i legemidler Legemiddelets styrke = Mengde virksomt stoff (substans) i et legemiddel Et legemiddels virksomme stoff angis med forskjellige benevnelser avhengig av type legemiddel, for eksempel mg Legemiddelregning Notevarp

 34. Virksomt stoff i legemidler • Legemidlets virksomme stoff har et generisk navn som vanligvis ikke er legemidlets salgsnavn • Eks: Generisk navn er Paracetamol Salgsnavn er Paracet, Panodil, Paracetamol Legemiddelregning Notevarp

 35. Virksomt stoff i legemidler Eks: Tablett Apodorm 5mg inneholder 5mg av det virksomme stoffet nitrazepam (generisk navn). Resten av tabletten inneholder andre hjelpestoffer, som for eksempel lactose. Legemiddelregning Notevarp

 36. Virksomt stoff i legemidler Gram, milligram og mikrogram: Virksomt substans/stoff i tabletter, kapsler, suppositorier, vagitorier, tørrstoff benevnes som regel med gram (g), milligram (mg) eller mikrogram (µg) Dette betyr at et legemiddel inneholder en bestemt masse av det virksomme stoffet Legemiddelregning Notevarp

 37. Virksomt stoff i legemidler Virksomt stoff per ml løsning: Betyr at det er oppløst en bestemt masse av et virksomt stoff per 1 ml løsning. Mange legemidler er oppløst i væsker for å kunne administreres parenteralt og enteralt. Eks: Injeksjoner, infusjoner, inhalasjoner, miksturer, klyster Legemiddelregning Notevarp

 38. Virksomt stoff i legemidler Virksomt stoff i løsninger benevnes vanligvis med: mg/ml, µg/ml, g/ml, IE/ml, mmol/ml. Eks: Injeksjonsvæske Morfin 10mg/ml som inneholder 10mg per ml av det virksomme stoffet morfinhydroklorid (generisk navn). Legemiddelregning Notevarp

 39. Virksomt stoff i legemidler Virksomt stoff per time(r) Eks: Depotplaster Durogesic 50µg/time. Dette plasteret festes på huden og avgir gjennom huden (transdermalt) 50µg av det virksomme stoffet fenatyl per time. Legemiddelregning Notevarp

 40. Virksomt stoff i legemidler Virksomt stoff per dose: Eks: Inhalasjonsaerosol Ventoline 0,1mg/dose For hver inhalasjon vil pasienten få 0,1mg av det virksomme stoffet salbutamol. Legemiddelregning Notevarp

 41. Virksomt stoff i legemidler Internasjonale enheter = IE Internasjonale enheter angir den biologiske effekt et legemiddel har. IE angir ikke massen av virksomt stoff, men er et standardisert mål på den effekten som forventes av en bestemt mengde. Legemiddelregning Notevarp

 42. Virksomt stoff i legemidler Eksempel: Gir man en pasient 15 IE med Insulin forventes et bestemt fall i blodsukker-verdien. Eks: Heparin 100 IE/ml Penicillin 600mg (1mill IE) Legemiddelregning Notevarp

 43. Virksomt stoff i legemidler Prosent (%): Legemidler med virksomt stoff angitt i prosent er for eksempel salver, øyedråper og desinfeksjonsmidler. Tre former for prosentangivelse: • Masseprosent • Volumprosent • Masse/volum prosent Legemiddelregning Notevarp

 44. Virksomt stoff i legemidler Masseprosent: Masseprosent angir hvor mange gram (g) virksomt stoff det finnes i 100g av et legemiddel 1% = 1g 100g Legemiddelregning Notevarp

 45. Virksomt stoff i legemidler Eks: Salve med Hydrokortison 1% inneholder 1gram av det virksomme stoffet hydrokortison per 100 gram salve. Det vil si at 99% av salven består av hjelpestoffer. Legemiddelregning Notevarp

 46. Virksomt stoff i legemidler Volumprosent: Volumprosent angir hvor mange ml virksomt stoff det finnes i 100ml løsning. 1% = 1ml 100ml Eks: Desinfeksjonssprit 70%, inneholder 70ml etanol per 100ml løsning Legemiddelregning Notevarp

 47. Virksomt stoff i legemidler Masse/volum prosent: Masse/volumprosent angir hvor mange gram virksomt stoff det finnes i 100ml løsning. 1% = 1g = 10mg/ml 100ml Oppløsning Jodosan 5% inneholder 50mg per ml med det virksomme stoffet Jod. Legemiddelregning Notevarp

 48. Virksomt stoff i legemidler Mol: Mol angir partikkelmengden i et stoff. Patikkelmengden består av atomer, molekyler eller ioner. Mol som enhet for virksomt stoff i legemidler brukes i infusjonsløsninger og infusjonskonsentrater. Legemiddelregning Notevarp

 49. Virksomt stoff i legemidler Millimol har benevnelsen mmol og betyr et tusendelsmol Eks: Infusjonskonsentrat Kaliumklorid 1mmol/ml inneholder kaliumklorid 74,5 mg per ml sterilt vann. Legemiddelregning Notevarp